It’s all about the money

It’s all about the money. Het draait allemaal om geld. In de hele wereld gaat het daarom. Bij de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) is het niet anders. Het wachttorengenootschap (WTG) doet naar buiten toe voorkomen dat – in tegenstelling tot andere religies – Jehovah’s Getuigen geen geld vragen voor hun activiteiten. Aan het publiek niet, hoewel dat wel degelijk gevraagd kan worden geld te doneren voor bijvoobeeld lectuur die men ontvangt. Intern gaat het zoveel te meer om geld. Naar mijn idee veel meer dan vroeger, toen er nog veel verdiend werd aan de verkoop van grote hoeveelheden lectuur.

Dagtekst Jehovah’s Getuigen over geld

Op deze website is wel vaker aandacht besteed aan de financiële kant van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Overigens lang niet zoveel als dat het WTG het zelf over geld heeft. Zeer regelmatig komt het op een of andere manier aan de orde op vergaderingen in de koninkrijkszaal, op congressen en op hun website jw.org. De dagelijkse “dagtekst”, wordt regelmatig misbruikt om geld los te krijgen van de eigen leden. Bijvoorbeeld deze wachttorengenootschap dagtekst van 7 augustus 2019:

Eer Jehovah met je waardevolle dingen. — Spr. 3:9.

Jehovah is een vrijgevige God. Alles wat we hebben komt van hem. Jehovah bezit al het goud en zilver en ook alle andere natuurlijke hulpbronnen van de aarde. Hij gebruikt ze om het leven in stand te houden (Ps. 104:13-15; Hag. 2:8). Zo heeft Jehovah het volk Israël 40 jaar lang van manna en water voorzien toen ze in de woestijn waren (Ex. 16:35; Neh. 9:20, 21). Later gaf Jehovah de profeet Elisa de kracht om het kleine beetje olie van een getrouwe weduwe te vermeerderen. Dankzij dat geschenk van God kon ze haar schulden afbetalen, waarna ze nog genoeg geld overhad om met haar zonen van te leven (2 Kon. 4:1-7). En met Jehovah’s steun kon Jezus door een wonder voor voedsel en zelfs voor geld zorgen als dat nodig was (Matth. 15:35-38; 17:27).

Jehovah kan alles wat hij wil, gebruiken om zijn schepping te ondersteunen. Toch vraagt hij van zijn aanbidders dat ze hun materiële middelen gebruiken om het werk van zijn organisatie te ondersteunen (Ex. 36:3-7). w18.01 17, 18 ¶1-3’’.

Zo doe je dat dus… Zo manipuleer je de leden richting gulle gaven. Je misbruikt Gods Woord en de Naam Jehovah op een bijzonder treurige simplistische wijze. Om te eindigen met de zin die moet blijven hangen en moet aanzetten tot geld geven:

Toch vraagt hij van zijn aanbidders dat ze hun materiële middelen gebruiken om het werk van zijn organisatie te ondersteunen.

Jehovah heeft geen organisatie

Ineens is daar de “conclusie” dat God Zijn aanbidders vraagt om hun “materiële middelen te gebruiken”. Waarvoor? Voor Hem? Het antwoordt luidt:

… om het werk van zijn organisatie te steunen.

De JG vullen “zijn organisatie” direct en zonder enige vraagstelling in met “de organisatie van Jehovah’s Getuigen, geleid door het wachttorengenootschap”. De simpele Bijbelse conclusie dat de Ware God, die wij in deze tijd kennen als de Here Jezus Christus, helemaal géén organisatie (of kerk) heeft, of Zich daarvan bedient, gaat volledig voorbij aan de schrijvers en de lezers. Daarom zeg ik het nog maar een keer: God werkt niet met een aardse organisatie. God werkt in deze tijd alleen in, aan en door de individuele gelovigen in Christus. Die zijn verzameld in wat heet Zijn Lichaam, de Gemeente Gods. Dat is een ORGANISME en géén organisatie zoals er zovelen zijn in de wereld om ons heen.

Een geldverslindend circus

Alle wereldwijde activiteiten van de Jehovah’s Getuigen mogen inmiddels gerust “een geldverslindend circus” genoemd worden. Zelfs de gigantische bedragen die de afgelopen jaren met vastgoed verdiend zijn, worden en nog zullen komen, zijn kennelijk niet genoeg om de top in Warwick USA tevreden te stellen. Er moet meer uit de leden zelf komen. En daarom staat het onderwerp geld zeer regelmatig op het manipulatie-programma.

Als Jehovah Getuige is er inmiddels bijna geen ontkomen meer aan. Je moet geven! En als het even kan van tevoren vertellen voor welk bedrag je je per maand vastlegt. Dan kan men daarna altijd claimen dat je een “belofte aan Jehovah” gedaan hebt en dat je je daaraan wel moet houden… Hoezo vrijwillige bijdrage? Hoezo een gift? Dit is toch gewoon een vorm van contributie heffen? Betalen voor het lidmaatschap. Officieel natuurlijk niet, want voor de belastingwet moeten de inkomsten van het WTG wel in de vorm van giften binnenkomen.

Resolutie voor een vast bedrag per maand

all about the moneyZoals uit dit plaatje blijkt dienen de Jehovah’s Getuige zich via een “resolutie” financieel te verbinden aan het “boekjaar 2019-2020”. Het wachttorengenootschap zegt tegen de plaatselijke ouderlingen dat ze per persoon moeten berekenen hoeveel er gegeven zal gaan worden van september t/m augustus. Als het kan in één keer te betalen. Er is enige ruimte om aan te geven dat het misschien een te zware last is voor de groep. Er is uiteraard ook een oproep om meer te doen. Het kan immers altijd meer bij de JG. Een deel van de tekst (vertaald) luidt als volgt:

Regeling Wereldwijde Ondersteuning: In overeenstemming met de aankondiging aan de gemeente, verzoeken wij u om een resolutie voor te leggen die door de gemeente moet worden overwogen en waarbij het volgende bedrag wordt goedgekeurd dat elke maand voor de periode van 12 maanden van september 2019 tot augustus 2020 vanuit de kas van de gemeente wordt verzonden: (per verkondiger het bedrag dat genoteerd staat op jw.org) x (aantal actieve verkondigers) / 12. Indien gewenst, kan het gehele bedrag in één keer worden verzonden. Als het lichaam van ouderlingen denkt dat het voorgestelde bedrag te zwaar om op te brengen zou zijn voor de gemeente of dat de gemeente in staat is om meer bij te dragen, dan moet het vastgestelde bedrag dienovereenkomstig worden aangepast.

It’s all about the money

Ja, it’s all about the money. En dat zal niet minder worden. Het wachttorengenootschap zal gewoon blijven doorgaan met het inzetten van Jehovah’s Naam om de nodige fondsen te verwerven onder de eigen leden. Laat u in dit verband niet afleiden door de marketing-taal op de publieke website van de organisatie. Zie dit artikel op jw.org.

God wordt niet door mensenhanden gediend

Hoewel ik zeker niet wil bestrijden dat gelovigen aardse middelen kunnen inzetten t.b.v. van het werk des Heeren, maak ik vooral bezwaar tegen het idee dat God dit zou verlangen van Zijn gelovigen in Christus. Als een wetmatigheid. Ik maak evenzo bezwaar tegen de conclusie dat een koninkrijkszaal een “huis van God” zou zijn, dat om die redenen dus onderhouden moet worden door Jehovah’s Getuigen. De Ware God “woont” niet in koninkrijkszalen van Jehovah’s Getuigen.

Paulus zegt in Athene het volgende, toen hij in de stad een heiligdom en altaar voor de onbekende God gezien had (Handelingen 17):

De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt;
En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven, en den adem, en alle dingen geeft;

God woont niet in “tempelen met handen gemaakt” en Hij behoeft niets van “mensenhanden”, omdat Hij Zelf de Gever is.

Pas op voor de organisatie

Pas dus op voor de organisatie van Jehovah’s Getuigen! Ook als het om geld gaat. It’s all about the money!


It’s all about the money

It’s all about the money

Geef een reactie

Translate »