De Waarheid zal u vrijmaken

De Waarheid zal u vrijmaken, maar mensen maken geloof in de Here Jezus Christus veel moeilijker dan het is.

Het onderstaande was een van de eerste dingen die ik opschreef nadat ik erachter kwam dat het WTG niet “de waarheid” is, zoals ze zelf leert, maar gewoon een religieuze groep is, die een zwaar juk legt op mensen die menen dat het WTG van God afkomstig is.

De Waarheid zal u vrijmaken“De Waarheid zal u vrijmaken”. Deze woorden van Jezus, opgeschreven in Johannes 8 : 32, hebben helaas voor veel mensen geen of onvoldoende betekenis. Velen die lid zijn van een kerk of godsdienstige organisatie, voelen zich helemaal niet vrijgemaakt door de waarheid. Zij zien dat andere mensen het geloof in Jezus Christus veel moeilijker maken dan nodig is.

Gevangenen van …

Heel veel mensen zijn gevangenen van meningen, regels, zienswijzen, angsten, overleveringen, gebruiken en richtlijnen en zelfs van “geloofswetten”. Helaas zijn dat zaken die mensen elkaar opleggen. Soms goed bedoeld en naar hun mening gebaseerd op de Bijbel en gedaan uit gehoorzaamheid aan God.

Het geheel aan lasten dat de mens opgelegd krijgt, maakt het daarom niet verwonderlijk dat evenzo velen zich in hun hart niet vrij voelen en niet de woorden van Jezus ervaren: “Want mijn juk is zacht en mijn last is licht” (Mattheüs 12 : 30). Dat is jammer want net zoals met de gehele Bijbel het geval is, staan deze woorden, nota bene van de Zoon van God zelf, niet nutteloos in Gods boek dat antwoord geeft op onze vragen. Ze zijn in alle volheid waar. Als je het maar wilt zien en Gods brief aan de mensen die hem zoeken aanvaardt.

Onpersoonlijks

Het verschil tussen de theorie van de aangehaalde woorden van Jezus en de praktijk die mensen ervaren als zij zich niet vrij voelen, wordt met behulp van de Bijbel heel goed verklaard. Bij nadere beschouwing van het begrip waarheid, blijkt het idee dat mensen van waarheid hebben, niet te rijmen met wat de Bijbel over dit woord vertelt. Het valt op dat mensen, kerken en groeperingen “de waarheid” tot iets onpersoonlijks maken. Met de waarheid wordt een geloofsrichting, een verzameling dogma’s, verbonden door een naam, bedoeld.

De groepering Jehovah’s Getuigen maakt het wat dat betreft wel erg bont. Men beweert stellig dat alleen zij “de waarheid hebben” en dat hun leden “in de waarheid zijn”. “Wat wij leren is de waarheid,” zegt elke getuige zonder dralen. Navraag leert wat de waarheid bij hen betekent. Dat is de geloofsleer, vergezeld van leefregels en wetten, die de leiders van de groepering aan hun volgelingen opleggen. Er wordt in ieder geval niet verwezen naar de waarheid als een persoon. En dat is nou net wel wat er mee bedoeld wordt.

De Waarheid is Christus

De Waarheid is geen onpersoonlijk geheel van wat mensen stellen maar is een personage. Dat is wat Jezus Christus zelf ons in de Heilige Schrift leert. Toen hij met zijn discipelen sprak over de plaats waar hij met hen in de toekomst zou verblijven, zei hij: “Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.” Hij vestigde dus heel duidelijk de aandacht alléén op zichzelf als hij het over de Waarheid heeft. Niet op iets onpersoonlijks, maar op de enige Persoon die werkelijk betekenis aan de woorden “De Waarheid zal u vrijmaken” kan geven.

Hij, Christus Jezus, heeft de macht om de mens vrij te maken. Vrij van menselijke regels en wetten en vrij van twijfel over ons bestaan. En het allerbelangrijkste: vrij van de dood die de erfzonde aan ons opgelegd heeft. Dat laatste heeft Hij al gedaan door middel van Zijn dood.

Geloof

Het enige wat Hij van ons terugvraagt is die Waarheid, dus Hemzelf, te aanvaarden en in Hem te geloven. Het eeuwige leven is niet te verdienen door wat wij doen of laten. Het is gegeven uit genade door de Enige die dit kan doen. Dat is God als levengever zelf. Wie vasthoudt aan het wijdverbreide idee dat de mens “door werken zalig verklaard wordt”, gaat uit van de kracht van de mens. En het is niet anders dan dat op dit gebied de mens geen kracht of macht bezit.

Er wordt in de Bijbel wel over werken gesproken, maar wie goed leest, ziet dat ook hier het niet de mens is die werkt maar dat God het werkt doet. Hoe moeilijk dat misschien ook klinkt, zo eenvoudig is het toch wel. God werkt en de mens moet dat alleen maar aanvaarden en geloven. Een ieder die het anders voorstelt, ontkracht daarmee het woord van God. Het is Jezus zelf die hiervoor het bewijs levert. De Waarheid zal u vrijmaken

Dit is het werk Gods

In Johannes 6 : 28,29 geeft Hij antwoord op de vraag wat de werken Gods zijn: “Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Dien Hij gezonden heeft.” Het is dus het werk van God dat wij in Jezus Christus geloven. Meer is er voor ons niet aan te doen. De conversatie tussen Jezus en Martha in Johannes 11 : 25, 26 bevestigt dit. “Jezus zei tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven; En een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Gelooft gij dat?”

Die laatste vraag staat in de Bijbel omdat die niet alleen aan Martha gesteld wordt. Aan alle mensen van deze aarde stelt Jezus deze simpele maar wel indringende vraag. Het even simpele als ook weer indringende antwoord bepaalt of men vrijgemaakt wordt of niet en of men eeuwig leeft of niet. Dus geen werken van mensen en ook geen leringen van mensen maar alleen ons vanuit het hart gegeven antwoord op de vraag van Jezus: Gelooft gij dat? Mooi is het antwoord van Martha op die vraag. “Ja, Heere, ik heb geloofd, dat gij zijt de Christus, de Zone Gods, Die in de wereld komen zou”. Wie vanuit zijn hart in alle oprechtheid dit kan zeggen, heeft de Waarheid, die echt zal vrijmaken, gevonden.

Bijbel

Uiteraard kan iemand niet zonder enige kennis zeggen dat hij of zij in Jezus Christus gelooft. We moeten meer weten over de Persoon in wie geloof gesteld moet worden. Het moet duidelijk zijn wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. Dat hoeft helemaal geen langdurige zaak te zijn. Het is ook niet gekoppeld aan intelligentie. Wie de evangeliën leest en tot zich door laat dringen, kan de woorden: “Ja, Heere, ik geloof”, uitspreken zonder dat hij de gehele Bijbel begrijpt. Johannes zegt aan het eind van zijn evangelie waarom de tekenen die Jezus op aarde deed opgeschreven zijn: “Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij gelovende het leven hebt in Zijnen Naam.” Wie gelooft wat er in de evangeliën staat, heeft dus het leven gevonden.

Het mooie van dit is dat deze basis om leven te verkrijgen niet moeilijk is. Ieder mens, ongeacht de mate van intelligentie, kan gebruik maken van de uitgestoken hand die Jezus Christus biedt. Het zijn echter mensen die het moeilijker maken dan het is. Mensen die, hoe goed soms bedoeld, toch niet naar Christus als de Weg, de Waarheid en het Leven wijzen. Mensen die de aandacht richten op andere mensen of dingen. Soms is dat meteen zichtbaar en soms kost het meer onderzoek. Maar wie niet de Waarheid, dus Christus Jezus, verkondigt, verkondigt de leugen. En het is de leugen die een juk hard en een vracht zwaar maakt.

Onderscheid tussen Waarheid en leugen

Helaas zien we dat te vaak om ons heen. Het onderscheid tussen Waarheid en leugen is van belang voor ons geluk en ons leven. Alleen als we de Waarheid kennen, kunnen we de leugen onderscheiden en niet andersom. Wie een Christen (volgeling van Jezus Christus) wil zijn en daarmee gebruik wil maken van de genade die God ons geeft, zal zich dus altijd richten op degene die Hij gezonden heeft: Jezus Christus. Aangezien het de Bijbel is die konstant de aandacht vestigt op Jezus Christus, moet de Bijbel het enige richtsnoer voor ons zijn bij alles waardoor een mens zich laat leiden. Dit betekent dat ieder voor zich, iedere lering of uitspraak van mens, kerk of groepering, toetst aan de Bijbel. De Bijbel spreekt zich namelijk nooit tegen en is altijd in harmonie.

Het zijn de echte leraren die daar bij voortduring op blijven wijzen en zichzelf, het lidmaatschap van een kerk of een andere groepering met hun dogma’s, niet op een voetstuk plaatsen. Dat doen zij wel met diegene die een ieder vrijmaakt: Jezus Christus. Wie dit altijd stevig voor ogen houdt, zal vrij blijven.

Levend

Vanuit die vrijheid is het niet moeilijk om een goed begrip te krijgen omtrent de Bijbel en de beloftes die via profetieën en Jezus Christus zelf aan ons mensen zijn gedaan. Geloof, Bijbel en God zullen dan levend en krachtig blijken te zijn in de individuele mens zelf. Wat eerst verborgen was, ook voor wie misschien dacht te weten wat “de waarheid” was, zal dan te zien en te begrijpen zijn. Het zal net als met een legpuzzel zijn. De puzzelstukjes waarmee men niet uit de voeten kon omdat het onderliggende plaatje niet klopte, blijken wel degelijk te passen in een prachtig geheel. En dat allemaal zonder dat wij ervoor hoeven te betalen of voor hoeven te werken.

Jezus Christus heeft al voor ons betaald met Zijn leven en werkt in ons als wij dat toelaten. Wat een rechtvaardigheid voor de mens die niet bij machte is om de dodelijke gevolgen van de zonde teniet te doen. Het is een rechtvaardigheid die ook mensen aanspreekt die nog onbekend zijn met God, Jezus Christus en het boek de Bijbel dat speciaal aan ons mensen gegeven is. Het is een rechtvaardigheid die te mooi is om te laten verruïneren door mensen die het moeilijker maken dan het is. Het is een rechtvaardigheid die enkel naar Jezus Christus wijst. En dát moet altijd zo blijven. De Waarheid zal u vrijmaken

De Waarheid zal u vrijmaken, Oss, 1995

Dit onderwerp is ook beschikbaar als PDF.


De Waarheid zal u vrijmaken

De Waarheid zal u vrijmaken

Geef een reactie

Translate »