Geen Here voor Jehova Getuigen

Sinds de opstanding van de gekruisigde Jezus van Nazareth, luidt de volledige Naam van God: de Here Jezus Christus. Echter niet voor de Jehova Getuigen (JG). Geen Here voor Jehova Getuigen. Hen is door het wachttorengenootschap (WTG) geleerd dat de Naam van God Jehovah is en dat Jezus Christus een ander Wezen is. Jezus Christus zou het eerste schepsel van Jehovah God zijn en dat is helaas een dwaalleer. Het is in feite ongeloof. Het WTG gelooft niet en niet volledig wat God gesproken heeft.

Ongeloof leidt tot een bedekking over de Waarheid

Het gevolg van ongeloof en/of niet volledig aanvaarden van de Woorden Gods, opgetekend in Zijn boek, de Bijbel, is onwetendheid. Er komt een bedekking over dat Woord; het wordt niet meer verstaan. Wat rest is eigen leerstellingen en daar zit de wereld vol mee. Maar “Uw woord is de waarheid“, zegt Johannes in hoofdstuk 17 en alleen daar zou de gelovige aan vast houden. Wij zouden vast houden aan dé Waarheid en dat is Christus. Geen Here voor Jehova Getuigen

Het wachttorengenootschap laat zien dat er een zeer grote bedekking over hen is gekomen als gevolg van het hardnekkig vasthouden aan eigen leerstellingen en het niet willen aanvaarden van Bijbelse waarheid. Deze website behandelt daar vele voorbeelden van. In dit artikel gaan we straks naar de eerste verzen van 1 Korinthe 12. Maar eerst moet ik uitleggen dat Jehovah’s Getuigen niet spreken van de Here Jezus, de Here Jezus Christus en zelfs niet van de Heer, in de betekenis van het woord Heer als aanduiding van God zelf. Als een Jehova Getuige al het woord “heer” uitspreekt, wat niet of nauwelijks gebeurd, dan is het met een andere betekenis dan wanneer iemand die tot persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus is gekomen dit woord gebruikt. Geen Here voor Jehova Getuigen

Ik herinner mij een ervaring van een gelovige die voorheen lid van de organisatie van Jehovah’s Getuigen was. Hij vertelde dat hij, toen hij pas tot bekering was gekomen, zijn nieuw verworven bevindingen over de Here Jezus besprak met een JG. Dus gebruikte hij regelmatig “de Heer”, “de Here Jezus” en dergelijke. Maar dat werd niet gewaardeerd. Hem werd kwalijk genomen dat hij het woord Heer gebuikte. “Gewoon Jezus, zeg maar gewoon Jezus, dat “Heer” is helemaal niet nodig,” werd hem min of meer toegebeten. Dit voorbeeld is illustratief voor hoe veel Jehovah’s Getuigen er over denken. Zij weten echter niet beter. Het WTG heeft hen nu eenmaal geleerd dat de Naam Jehovah hoger is, belangrijker is, dan de Naam van de Here Jezus Christus. Geen Here voor Jehova Getuigen

Het wachttorengenootschap is volledig ontgaan wat de betekenis is van de eerste hoofdstukken in Handelingen. Die gaan over de periode kort na de dood en opstanding van Jezus van Nazareth. In Handelingen 2 tot 4 spreekt de Apostel Petrus de Joodse leidslieden in Jeruzalem toe. Petrus, vervuld van de Heilige Geest en dus sprekend met de hoogste autoriteit, maakt nog maar eens goed duidelijk Wie deze Jezus van Nazareth is. Dat Hij degene is die voorzegd was in het Oude Testament. Bijvoorbeeld in Psalm 2: … de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. Petrus past dat toe op de Here Jezus en op Zijn opstanding:

Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om Hem op zijn troon te zetten;
Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus,
Zo zij u allen kennelijk, en het ganse volk Israël, dat door den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, Dien gij gekruist hebt, Welken God van de doden heeft opgewekt, door Hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond.

Deze is de Steen, Die van u, de bouwlieden, veracht is, Welke tot een hoofd des hoeks geworden is.
Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.
En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden
.

De organisatie van Jehovah’s Getuigen had hun volgelingen moeten leren dat God Hem (Jezus van Nazareth) op de dag van Zijn opstanding tot Heere (Jehovah) (het voegwoord “een” komt in het Grieks niet voor) en Christus gemaakt heeft. De opgestane ontving op die dag rechtmatig de Naam Jehovah en de titel Christus (Messias). Er is géén andere Naam gegeven ten behoeve van de zaligheid van de gelovige, zegt Petrus. Het lijkt mij veilig te concluderen dat deze woorden hoger in rangorde staan dan de woorden van het WTG, hoewel die daar toch anders over denkt en dat dwingend oplegt aan hun volgelingen.

1 Korinthe 12 : 1-3 en geen Here voor Jehova Getuigen

Waarom de Jehovah’s Getuigen niet voluit Heer kunnen zeggen, wordt duidelijk als we lezen wat de Apostel Paulus schrijft in 1 Korinthe 12 : 1-6. Dit hoofdstuk gaat over de gaven aan de Gemeente.

En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet, dat gij onwetende zijt.
Gij weet, dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heengetrokken, naar dat gij geleid werdt.
Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door den Geest Gods spreekt, Jezus een vervloeking noemt; en niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen Geest.
En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest;
En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; (het Griekse “Kurios”, dat door het WTG vaak vertaald wordt met “Jehovah”)
En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.

Het gaat met name om vers 3. Als we de zin “andersom” neerzetten wordt nog beter duidelijk wat hier gezegd wordt:

Alleen wie die door de Geest Gods spreekt, wat alleen mogelijk is door de Heilige Geest, die kan zeggen dat Jezus de Here (Jehovah) is.

Als je dus niet kunt zeggen dat Jezus de Here is en dus Jehovah is (dat zul je nooit horen of lezen bij de Jehovah’s Getuigen) dan heb je kennelijk de Geest Gods niet, dan heb je de Heilige Geest niet. De oorzaak dat iemand de Godheid van de Here Jezus Christus ontkent, want daar gaat het over, is omdat de Heilige Geest niet in hem of haar werkt. De Heilige Geest legt de Schrift uit aan gelovigen en Hij kan dat werk dan niet doen.

De Heilige Geest werkt in het individu

Over een organisatie gaat het al helemaal niet, want de Heilige Geest werkt in het individu. Die werkt in de gelovige, in iemand die tot persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus is gekomen. In de wedergeboren mens, lid van de Nieuwe Schepping in Christus. De Heilige Geest kan alleen werken aan de wedergeboren mens en hem of haar leren uit de Bijbel. Zo iemand kan dan uit volle overtuiging zeggen dat de Here Jezus Christus God Zelf is.

Wedergeboorte is volgens het WTG niet nodig voor de gewone Jehova Getuige. Tot bekering en persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus komen ook niet en daarmee geeft men aan dat de Heilige Geest Zijn werk niet kan doen aan de individuele Jehova Getuige. De cirkel is vervolgens rond, de bedekking blijft aanwezig en men ziet niet dat de Here Jezus God is.

Ik hoop dat u ziet hoe belangrijk het herkennen en erkennen van Bijbelse waarheden is. Ik roep u van harte op tot persoonlijk geloof in alleen de Here Jezus Christus te komen en dus niet tot geloof en vertrouwen in een organisatie. Dat laatste leidt tot helemaal niets. Dat eerste leidt tot onvergankelijk eeuwig leven als Nieuwe Schepping ín de Here Jezus Christus. Waarvan Johannes zegt in 1 Johannes 5 dat iedere gelovige in de Here Jezus Christus uit God geboren is:

Een ieder, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een ieder, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is.
Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze.
Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.

Heel 1 Johannes 5 gaat over Christus en dan besluit Johannes met “Jezus Christus” en direct daarna het aanwijzend voornaamwoord “Déze“. Johannes wijst Jezus Christus aan als de waarachtige God, die eeuwig Leven geeft aan degenen die ín Hem zijn. Duidelijk genoeg voor christenen; te duidelijk voor het wachttorengenootschap en dus probeert men de tekst in de NWT aan te passen aan de eigen inzichten. Beter wordt het er niet mee. “Deze” veranderen in het onzijdige en taalkundig helemaals nergens op slaande “Dit” is wel heel opvallend en zielig.

Gefrommel aan de tekst

Meer zat er kennelijk niet in, anders zou het gefrommel aan de tekst te veel gaan opvallen. Veel woorden en ander hoofdletter gebruik zijn nodig om “in Christus” weg te redeneren, evenals “door Christus”. Daar heeft men het niet hetzelfde zeggende “in eendracht met” en “door bemiddeling van” van gemaakt. Dat gebeurt op zoveel plaatsen in de NWT. Zo staat 1 Johannes 5 : 20 in de Nieuwe Wereldvertaling:

Wij weten echter dat de Zoon van God is gekomen, en hij heeft ons het verstandelijke vermogen gegeven om de kennis van de waarachtige te verwerven. En wij zijn in eendracht met de waarachtige, door bemiddeling van zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.

Wat moet er veel gebeuren om een simpele Bijbelse waarheid kwijt te raken. Gelukkig lukt dat niet bij degenen die hun Bijbel kennen, die God kennen en geloven dat Zijn Naam nu de Here Jezus Christus is. Net als Thomas, die precies een week later tot persoonlijk geloof in de opgestane Here Jezus Christus kwam. En uitriep ten overstaan van de Heer: … Mijn Heere en mijn God! Thomas weet vanaf dat moment (Johannes 20 : 28) dat de Opgestane waarlijk Heer (Here; Jehovah) en God is.

Meer weten over dit onderwerp

Wie over dit onderwerp en andere Bijbelstudies meer wil weten is van harte welkom op de website van Vlichthus. Tot slot nog een bemoediging uit Psalm 23 : 1: Geen Here voor Jehova Getuigen

Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.

Gevolgd door woorden van de Here Jezus in Johannes 10 : 14:

Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend.

Amen. Geen Here voor Jehova Getuigen


Geen Here voor Jehova Getuigen

Geen Here voor Jehova Getuigen

Een reactie

  1. Willeke terpstra 11/01/2017

Geef een reactie

Translate »