God heeft goed nieuws voor ons

God heeft goed nieuws voor ons

Dit is een bespreking van de brochure God heeft goed nieuws voor ons, uitgegeven door het wachttorengenootschap (WTG) en verspreid door Jehovah’s Getuigen (JG). U kunt het aan de deur ontvangen of meenemen vanuit een mobiel stalletjes waar ze tegenwoordig mee staan. Hij staat ook op de website jw.org.

Ik wil graag enkele opmerkelijke uitspraken uit de brochure “God heeft goed nieuws voor ons” aanhalen en van een klein beetje commentaar voorzien. Er is veel meer over te vertellen, maar dat is veel teveel voor dit artikel. Ik hoop dat het voldoende is om wat er door de JG gezegd wordt kritisch te onderzoeken of “deze dingen alzo zijn”. Daarvoor kunt u het nodige vinden op deze website, maar ook op andere websites.

De verwijzingen naar berichten op deze website en ook de uitgaande links zijn blauw van kleur.

Inleiding: Het doel van deze brochure God heeft goed nieuws voor ons

Deze brochure helpt u om belangrijke informatie rechtstreeks uit Gods Woord, de Bijbel, te halen.

Dat is niet het geval. Deze brochure helpt u om belangrijke informatie van het wachttorengenootschap te verkrijgen. Dat is aantoonbaar andere informatie dan de Bijbel geeft. Door het zo aan elkaar te koppelen, doet men net of de leringen van het WTG rechtstreeks uit de Bijbel komen. Dit is dus misleidende informatie. Wie het vervolg leest, denkt wellicht dat het uit de Bijbel komt, maar het is gedachtegoed van de Jehovah’s Getuigen zelf en meer niet. Bij de eerste zin van de brochure is het dus al opletten geblazen. Trap niet in wat er in de derde zin staat: “Jehovah’s Getuigen zullen u graag helpen de Bijbel te begrijpen“. Dat is misleidende informatie, want ze willen u wel graag helpen, maar… niet om de Bijbel te begrijpen, wel om de WTG-leringen te begrijpen. God heeft goed nieuws voor ons

Les 1: Wat is het goede nieuws?

De Bijbel leert ons hoe we nu een beter leven kunnen hebben en hoe we in de toekomst voor eeuwig op aarde kunnen leven.

Dat laatste leert de Bijbel pertinent niet. Hun aards paradijs is puur een verzinsel van het WTG. Meer info over dit onderwerp.

Les 2: Wie is God?

God heeft heel wat titels, maar hij heeft maar één naam.

Dat is niet waar. God heeft Zich sinds de opstanding van Jezus van Nazareth bekend gemaakt als “Here Jezus Christus”. Here (Kurios in het Grieks) slaat terug op Jehova, zoals de JG zelf beweren, Jezus is de naam van de mens en Christus (Messias) is de titel die Hij ontving bij Zijn opstanding. Zijn Naam is dus nu “Jehovah Jezus Christus”.

Jehovah nodigt ons uit een band met hem te krijgen door in gebed met hem te praten. … Dus ook al zijn we onvolmaakt, we kunnen echt een goede band met God hebben.

Een gelovige krijgt “een band met God” als hij of zij tot bekering en persoonlijk geloof komt in de Here Jezus Christus en Christus ín de gelovige woont. Als hij of zij door wedergeboorte deel uitmaakt van de Nieuwe Schepping. God ziet de mens alleen in Christus aan en daarvoor is wedergeboorte noodzakelijk. Maar daar heeft het WTG het helemaal niet over.

Les 3: Komt het goede nieuws echt van God?

Deze brochure zal u helpen de Bijbel te begrijpen en gebruikt daarbij dezelfde methode die Jezus gebruikte. Hij citeerde Bijbelteksten en legde „de betekenis van de Schriften” uit.

Deze brochure helpt helemaal niet om de Bijbel te begrijpen. Wie dit volgt begrijpt wat beter wat het besturende lichaam van Jehovah’s Getuigen leert, maar niet wat de Bijbel zegt. Wat een hoogmoed om de brochure van het WTG gelijk te stellen met de “methode die Jezus gebruikte”.

Les 4: Wie is Jezus Christus?

In tegenstelling tot alle andere mensen leefde Jezus als een engel in de hemel voordat hij op aarde geboren werd. (Johannes 8:23) Hij was Gods eerste schepping en hij hielp bij het scheppen van alle andere dingen.

Fout! Een dwaalleer! En wat volgt is dat ook. Het is teveel om hier te behandelen. De Here Jezus Christus behoort in ieder geval niet tot de schepping en is geen schepsel.

Les 5: Wat is Gods bedoeling met de aarde?

De aarde zal nooit vernietigd worden maar zal altijd de woonplaats van mensen zijn.

Het lijkt erop dat het WTG de woorden van Petrus niet kent. Die zegt:

Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.
Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.
Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.

Het WTG weet niet wat het woord “eeuwig” betekent en dus leert men op basis van het Oude Testament dat de aarde altijd zal blijven bestaan. Petrus leert wat anders.

Les 6: Welke hoop is er voor de doden?

Lazarus vertelde dan ook niets over de tijd dat hij dood was, want de doden hebben geen bewustzijn. Lees Prediker 9:5, 6, 10.

Dit is een foute conclusie op basis van Prediker 9. Jehovah’s Getuigen volgen de “leer van de zieleslaap”. De leer van de opstanding van Jehovah’s Getuigen is wat mij betreft één van de grootste dwaalleren van deze organisatie. Hun leer is “Miljoenen doden zullen op aarde weer tot leven komen. Zelfs sommigen die God niet kenden en slechte dingen hebben gedaan, zullen een opstanding krijgen.” Alstublieft, geloof het niet. Het is gewoon niet waar! Onderzoek goed hoe het wel in elkaar zit.

Les 7: Wat is Gods Koninkrijk?

Gods Koninkrijk is in 1914 gaan regeren. Het eerste wat Jezus als Koning deed was Satan en zijn demonen uit de hemel naar de aarde gooien.

In dit hoofdstuk staat wel zoveel onzin, dat ik niet weet waar ik beginnen moet… In ieder geval is Gods Koninkrijk niet pas in 1914 gaan regeren en ook “gooide” Jezus als Koning niet satan en zijn demonen uit de hemel. Het WTG laat constant zien dat men het Gods Woord en het profetisch woord niet begrijpt. Men gooit alles door elkaar en presenteert onwaarheden als waarheid, zelfs als van God afkomstig.

Wie les 7 volgt en accepteert als basis voor wat er verder komt, zal de Bijbel en Gods Plan nooit begrijpen! Les 8: “Waarom laat God kwaad en ellende toe?”, les 9: “Wat is er nodig voor een gelukkig gezin?” sluiten uiteraard aan op de gedachtegang van het wachttorengenootschap. Het klopt van geen kanten, maar als je dat niet weet en de redenering volgt, dan wordt je meegenomen in het verhaal. Laat het niet zover komen, alstublieft!

Les 10: Hoe kunt u weten wat het ware geloof is?

Als u niet al veel eerder gestopt zou zijn in deze brochure, dan komt het WTG in les 10 steeds meer to the point. Het doel is namelijk dat de lezer tot het “ware geloof” gaat behoren. Niet dat de lezer tot bekering en geloof komt in de Here Jezus Christus, zoals hét Evangelie leert, maar lid wordt van de organisatie van Jehovah’s Getuigen, want die wordt in deze les aangeduid als “ware geloof”. Dat is op zich al een verkeerd gebruik van het werkwoord geloof. Geloven doe je of doe je niet. Wat ment bedoelt is “ware religie”, maar aan het woord religie hebben de JG een hekel, terwijl het WTG toch een religieuze organisatie is.

Dit hoofdstuk laat u ook alvast weten wat er van u als “ware christen” allemaal verwacht wordt. Dan weet u dat alvast. De les besluit met:

Weet u wat het ware geloof is? Wie baseren al hun leerstellingen op Gods Woord, eren Gods naam en prediken Gods Koninkrijk als de enige hoop voor de mensheid? Wie houden van hun medemensen en doen niet mee aan oorlog? Wat denkt u? Lees 1 Johannes 3:10-12.

Hier staan 5 vragen en u wordt geacht om dit nu te beantwoorden met: Jehovah’s Getuigen. Maar alleen bij de laatste vraag zou dat het antwoord kunnen zijn. Op de eerste vier vragen is het antwoord dat het juist niet de Jehovah’s Getuigen zijn.

Les 11, 12 en 13 God heeft goed nieuws voor ons

Les 11: “Waarom zijn Bijbelse principes goed voor ons?”, les 12: Hoe krijgt u een band met God? En les 13: Wat is de toekomst van religie? laat ik maar even voor wat het is. De plaatjes en de tekst nemen de lezer steeds dieper de organisatie in. Het is de bedoeling dat de sympathie voor de Jehovah’s Getuigen toeneemt, o.a. door andere religies als “valse religie” te kwalificeren en te melden dat de oprechte personen die daar in zitten over kunnen stappen naar de organisatie van Jehovah’s Getuigen.

Les 14: Waarom heeft God een organisatie?

Deze brochure “God heeft goed nieuws voor ons” moet de lezer leiden naar het wachttorengenootschap en het lidmaatschap van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. De titel van de publicatie had dus beter “Word lid van de organisatie van Jehovah’s Getuigen” kunnen zijn. In deze les staat weer zoveel onwaarheid en manipulatie van wat er in de Bijbel genoemd wordt. Als u op dit moment nog niet gevangen bent in de redenaties van het WTG, dan zult u dat doorzien. De laatste alinea van deze les:

Maar Jehovah’s Getuigen zijn niet alleen maar een organisatie. We zijn een familie met een lieve Vader. We zijn geestelijke broers en zussen die om elkaar geven (2 Thessalonicenzen 1:3). Omdat Jehovah’s aanbidders georganiseerd zijn om Gods wil te doen en anderen te helpen, zijn ze de gelukkigste familie op aarde.

Wat een mooi plaatje…, De realiteit van het leven in de organisatie van Jehovah’s Getuigen is echter heel anders. Ik weet het van mijzelf en van heel veel anderen. Voor de buitenwacht wordt een mooi plaatje geschilderd, maar als je eenmaal binnen bent, dan zie je dat kleurrijke plaatje steeds meer verbleken.

Les 15: Waarom doorgaan met Bijbelstudie?

Door dit overzicht van basisleerstellingen uit de Bijbel hebt u ongetwijfeld liefde voor Jehovah gekregen. Aan die liefde moet constant gewerkt worden (1 Petrus 2:2). Uw hoop op eeuwig leven hangt ervan af of u uw band met God steeds sterker maakt en of u doorgaat met uw studie van zijn Woord.

Zo, dat is dan duidelijk. Wilt u eeuwig leven? Dat kan geregeld worden via de Jehovah’s Getuigen en ook alleen via hen, want u moet doorgaan met de studie van “zijn Woord”. Hoezo doorgaan? In deze brochure is daar niet eens mee begonnen! Wat bedoeld wordt is dat u moet doorgaan met lezen en bestuderen van de lectuur van het wachttorengenootschap, omdat deze organisatie zich zelf tot exclusief kanaal van God, “de Getrouwe en Beleidvolle Slaaf”, aangesteld heeft. Degenen die er inmiddels uit zijn, kunnen u zo vertellen dat daar nooit een eind aan komt. Iets verderop in de les staat bijvoorbeeld:

Als u moeite blijft doen om te leven zoals Jehovah dat wil, kunt u uitzien naar het echte leven: eeuwig leven.

Laat ik hier tegenover zetten wat de Here Jezus zelf zei over dat eeuwig leven. Dat is heel simpel:

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die hééft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.

In tegenstelling tot het WTG roep ik op om tot persoonlijk geloof te komen in de Here Jezus Christus, God Zelf. Johannes 17 : 3 zegt:

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

De “lessen” over Armageddon, uitsluiting, het moeten weigeren van bloedtransfusie

De “lessen” over Armageddon, uitsluiting (ex communicatie), het moeten weigeren van bloedtransfusie en nog diverse onderwerpen meer zijn niet opgenomen in “God heeft goed nieuws voor ons”. Dat is te begrijpen, want niet alles kan in één keer verteld worden en de genoemde onderwerpen zijn bepaald geen goed nieuws. Misschien een idee voor een brochure met de titel: “Het wachttorengenootschap heeft géén goed nieuws voor ons”. God heeft goed nieuws voor ons

Degenen die “God heeft goed nieuws voor ons” in handen krijgt moet ik ernstig waarschuwen. Pas op voor de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Uiteraard bent u geheel vrij om uw eigen conclusies te trekken. Ik zou nooit iets aan anderen willen opleggen. Bedenk wel dat de organisatie van Jehovah’s Getuigen dit wel doet, zeker als u een gedoopt lid bent. Er uit stappen, als blijkt dat het allemaal toch niet klopt, zo geweldig is, en het niet Gods organisatie is, is dan vaak heel zwaar en bepaald niet zonder consequenties.

Lees daarover eerst de talrijke ervaringen, voordat u een beslissing ten gunste van het wachttorengenootschap neemt. Inmiddels heb ik al zoveel in-en-in-trieste verhalen gehoord en gelezen, dat ik niet anders kan dan iedereen waarschuwen voor de leer en praktijken van de organisatie van Jehovah’s Getuigen.


God heeft goed nieuws voor ons

God heeft goed nieuws voor ons

Geef een reactie

Translate »