Is praktiserende homoseksualiteit en lesbische liefde zonde? – 4

Is praktiserende homoseksualiteit en lesbische liefde zonde? Voor je deze vraag kunt beantwoorden moet je eerst vaststellen wat zonde in de Bijbel is. Dat is  best eenvoudig: zonde is het doel missen. Wat was het doel van de mens? God vertrouwen en Hem dienen. Het schepsel zou de Schepper dienen. Dat is normaal, toch? Welke doelen waren er nog meer voor de mens?


Dit artikel is deel 2 van een vierluik. De vier thema’s zijn:

  1. Homoseksualiteit en Jehovah’s Getuigen
  2. Wachttorengenootschap over homo’s en lesbiennes
  3. Homoseksualiteit in de Nieuwe Wereldvertaling
  4. Is praktiserende homoseksualiteit en lesbische liefde zonde?

Gods standaard in Genesis 1

En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.

En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, ….

De mens, man en vrouw, verschillend van eigenschappen, elkaar aanvullend en tot één gemaakt, zouden vruchtbaar zijn en zich vermenigvuldigen. Dit is de door God Zelf neergezette “standaard”. Alles wat daarvan afwijkt, mist Zijn doel. Op die grond heet dat “zonde”.

Dan blijkt dat Adam, Eva en hun nakomelingen, vanwege hun aardse natuur (die van een gevallen schepping), niet kúnnen voldoen aan het doel om de Schepper te dienen. In Gods Plan heeft Hij daarom voorzien in de komst van een Nieuwe Schepping. Die kwam tot stand in de Here Jezus Christus en is actief sinds Zijn opstanding. De Schepping is blijvend. Uiteindelijk zal de gehele oude schepping verdwijnen. Petrus zegt daarover in 2 Petrus 3:

Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.
Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.
Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

Alleen het wedergeboren Schepsel kan God dienen

Het wedergeboren Schepsel kan alleen God dienen in de Nieuwe Schepping, onder het Nieuwe Verbond. Alleen in die positie zondigt hij niet. 1 Johannes 3 zegt:

Een ieder, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

Dan nu terug naar de vraag: Is praktiserende homoseksualiteit en lesbische liefde een zonde? Ja, als het gaat om het doel van de mens op aarde. Dat doel wordt niet bereikt via mannen met mannen en vrouwen met vrouwen. Niet qua vermenigvuldiging en ook niet dat man en vrouw elkaar zouden aanvullen en tot één zouden worden. Het wijkt af van Gods standaard in de oude schepping.

Is dat een probleem? Als God een standaard neerzet, geeft het altijd problemen als daar van afgeweken wordt. Daar wil ik helemaal niets aan afdoen. Maar sinds de dood en opstanding van de Here Jezus bestaat het probleem van afwijken van de standaard in feite niet meer voor degenen die deel hebben gekregen aan de Nieuwe Schepping in Christus. Het telt niet meer, hoewel er in het vlees nog wel degelijk problemen van kunnen komen.

De oude schepping, de mensheid, is gestorven

Door de dood van de Here Jezus is de zonde (de zondige natuur van de mens) voor eens en voor altijd weggedaan. “Eén stierf voor allen” en dus zijn wij allen gestorven, de gehele mensheid, de gehele oude schepping. Paulus zegt dan in Romeinen 6:

Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.

De opstanding van de gekruisigde zorgt er vervolgens voor dat allen die in Hem geloven, Hem aanroepen en als Heer en Heiland aanvaarden, deel hebben aan Gods Nieuwe Schepping in Christus. Paulus zegt in 2 Korinthe 5:

Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

In Christus zijn wij een Nieuw Schepsel geworden. Het oude, waar het doel missen (= zonde) een kenmerk van is, is voorbij. God houdt er geen rekening meer mee en wij dus ook niet.

Mijn persoonlijke mening

Hoe ga ik persoonlijk om met het onderwerp praktiserende homoseksualiteit en lesbische liefde? Ik leef graag uit de Nieuwe Mens en daarom ben ik met dit onderwerp niet bezig. Dat kan ook makkelijk, want in mijn geval is het in de oude mens niet aan de orde.

Ik hoef mij ook niet druk te maken om medegelovigen die homoseksueel of lesbisch zijn en dat praktiseren. Dat is hun privédomein. Daar kan en wil ik niks over zeggen. Het heeft ook geen invloed op hoe ik met ze om ga of ze bezie. Van enige veroordeling is al helemaal geen sprake. Een gelovige is mijn medebroeder of -zuster in Christus. Hij alleen is het Hoofd. Wij zijn leden van Zijn Lichaam en hebben niks over elkaar te zeggen. Niet in de Nieuwe Mens en evenmin met betrekking tot de oude mens. Ook voor hen geldt dat dit onderwerp de oude mens betreft. Als het al een probleem is, dan is het slechts tijdelijk.

Homoseksualiteit niet verheerlijken

Persoonlijk (dus slechts mijn mening, die ik aan niemand opleg) vind ik het niet goed dat het afwijken van Gods standaard in de oude schepping verheerlijkt en aangeprezen wordt. We zien dit wel regelmatig gebeuren. Denk aan de Gay Pride. Men geeft er dan – wat mij betreft – teveel aandacht aan. Van de afwijking wil men dan een nieuwe norm maken. Dat lijkt mij niet de bedoeling. Enige behoefte om daaraan mee te werken of dit goed te praten heb ik dan ook niet.

Wat de Nieuwe Mens betreft zou het homofiel of lesbisch zijn de wedergeboren mens in Christus niet zo beheersen dat het de gemeenschap met de Heer en Heiland in de weg staat. Maar dat geldt voor alles wat er in onze oude mens nog plaatsvindt. Voor de een is het dit, voor de ander dat. Vul ze zelf maar in, of ze nu voor anderen “zichtbaar” zijn of niet. Er zijn veel dingen in de oude mens die in of over ons leven zouden kunnen heersen. Dat zouden we zien te voorkomen. Als iemand vindt dat zijn of haar homoseksualiteit heerst in het leven, i.p.v. Christus, dan moet hij of zij zelf maar kijken hoe dit opgelost wordt.

De zonde moet niet heersen, de Genade wel

Het is weer Paulus, in Romeinen 6, die daarover zegt:

Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Het missen van het doel zou over ons niet heersen, zolang wij nog “in het vlees zijn”. Wij zijn namelijk niet onder dé wet; onder geen enkele wet. Wij leven uitsluitend onder de genade, als wedergeboren kinderen Gods. Dan heerst de Here Jezus Christus in ons leven. Dat is Gods standaard onder het Nieuwe Verbond.

Tot slot, 2 Johannes 1 : 3:

Genade, barmhartigheid, vrede zij met ulieden van God den Vader, en van den Heere Jezus Christus, den Zoon des Vaders, in waarheid en liefde.


4. Is praktiserende homoseksualiteit en lesbische liefde zonde?

praktiserende homoseksualiteit en lesbische liefde zonde

3 Reacties

  1. Mars de Voogd 09/08/2019
  2. Wachttorenkijker 02/08/2019
  3. Maurice Broekarts 01/08/2019

Geef een reactie

Translate »