Jehova Getuigen langs de deur, waarom?

Waarom gaan Jehova Getuigen langs de deur? zoals dat heet voor niet-Jehovah’s Getuigen. Voor de Jehova Getuige (JG) heet dat “van-huis-tot-huis”, “van deur-tot-deur” of “velddienst verrichten”. Het wordt ook wel verkondigen of verkondiging genoemd. Of prediken en dat is wat een JG moet. Ik ken maar weinig Jehova Getuigen die het langs de deur gaan met de Wachttoren, Ontwaakt of andere publicaties een prettige activiteit vinden, ook al zeggen ze dat als het hen gevraagd wordt. Dan is de vraag gerechtvaardigd waarom men bij elk huis aanbelt met de eigen boodschap?

Dat Jehova Getuigen langs de deur gaan is een kwestie van moeten

Dat Jehova Getuigen langs de deur gaan is een kwestie van moeten, uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Het wachttorengenootschap laat de volgelingen geloven dat deze bijbeltekst, Matthéüs 24 : 14, op hen van toepassing is.

En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken. En dan zal het einde komen.

In de NWT staat het zo:

En dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen.

Vooral het woord “natiën” is interessant, want dat laten ze terugkomen in de vertaling van Mattheüs 28 : 19.

De Jehovah Getuigen zouden verantwoordelijk zijn voor dit werk. Maar is dat ook zo? Ten eerste gaat deze tekst niet over de tijd waarin wij leven. Maar ja, dat is onbekend bij de JG. Het wachttorengenootschap (WTG) begrijpt niets van Gods Heilsplan. Ze weet dus niks van bedelingen en in welke tijd wat speelt en welk bijbelgedeelte spreekt over welke tijd. Deze tekst gaat niet over onze bedeling der genade. Paulus zegt daar heel treffend over in Efeze 3 : 2:

Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;

In de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) van de JG is deze tekst overigens helemaal zoek gemaakt, o.a. door het wijzigen van het zo bekende en inhoudsvolle begrip “genade” in het veel zwakkere en niet de lading dekkende “onverdiende goedheid”. Je krijgt een vreemde vertaling.

Indien GIJ althans hebt gehoord over het beheer van de onverdiende goedheid van God, hetwelk mij met het oog op U werd gegeven.

“Maakt disicipelen” is “onderwijst

Terug naar Jehova Getuigen langs de deur. De vervulling van Matthéüs 24 : 14 is dus nog toekomst en ligt bepaald niet in handen van de JG. Gelukkig maar, want volgens hun eigen informatie heeft men nog lang niet iedereen bereikt. Het ziet er ook niet naar uit dat dit gaat gebeuren.

Daarna wordt Matthéüs 28 : 19 aangehaald. In de Statenvertaling staat dit:

Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

In de NWT is “onderwijst al de volken”, vertaald met “maakt discipelen van mensen uit alle natiën” en daarmee hebben ze ineens twee teksten die dat zeggen. Let op dat de NWT goed past in de eigen leer om nieuwe JG te maken via het langs de deur gaan. “Onderwijst”, luidt de opdracht in de Statenvertaling en dat is een stuk minder dwingend dan “maakt discipelen”.

70 uitgezonden en de Apostel Paulus

In Lukas staat dat de Here Jezus Christus (Kurios) er 70 aanwees en twee-aan-twee uitzond om te “oogsten” en om zieken te genezen. Dat wordt dan door het WTG gekoppeld aan Matthéüs 24 : 14. Het wordt als voorbeeld gesteld voor het eigen handelen, behalve dan het genezen van zieken. Maar dat zal dan weer als “geestelijk” worden weggeredeneerd. Onterecht dit voorbeeld voor de hedendaagse JG, want het gaat om twee verschillende perioden (bedelingen).

Het is de Apostel Paulus die een voorname rol toebedeeld kreeg in de verspreiding van het Evangelie over heel de wereld. Zelf zegt hij daarover in 16 : 26:

Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt;

Daarvoor – in Romeinen 10 – was Paulus al uitgebreid ingegaan op de belangrijke uitspraak uit het Oude Testament over het behouden worden door het aanroepen van de Naam des Heeren.

Want een ieder, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.
Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?
En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen!
Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest; want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd?
Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,
Maar ik zeg: Hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden der wereld.

Dat was dus al in Paulus’ tijd en het is gelukkig niet afhankelijk van de JG, hoe hard het WTG ook roept dat dit wel zo is. Het is wel erg dat Jehova Getuigen langs de deur gaan en vaak oprecht denken dat ze dit werk moeten doen omdat het een Bijbelse opdracht aan hem of haar is. Die opdracht is er echter niet. Men kan hét Evangelie (niet de leerstellingen van het WTG) zeker wel verkondigen. Het is echter geen opdracht en geen moeten volgens de Bijbel.

Van huis tot huis of bij de huizen?

Om de velddienst (het woord voor o.a. langs de deur gaan; van-huis-tot-huis gaan) nog meer een “bijbels sausje” te geven, deinst het WTG niet terug om de NWT aan te passen. Dat doen ze bijvoorbeeld met (links Statenvertaling, rechts NWT):

Handelingen 20 : 20

Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben, in het openbaar en bij de huizen;

Terwijl ik mij er niet van heb weerhouden U al wat nuttig was te vertellen en U in het openbaar en van huis tot huis te onderwijzen.

En dit zegt:

Handelingen 5 : 42

En zij hielden niet op, allen dag, in den tempel en bij de huizen, te leren, en Jezus Christus te verkondigen.

En zij bleven zonder ophouden elke dag in de tempel en van huis tot huis onderwijzen en het goede nieuws over de Christus, Jezus, bekendmaken.

Op het eerste oog lijkt “bij de huizen” en “van huis tot huis” niet zoveel te verschillen, maar ter ondersteuning van de enorme indoctrinatie dat een JG van huis tot huis moet gaan en dat dit een Bijbelse opdracht zou zijn, krijgt deze aanpassing in de NWT een geheel andere lading. Deze is er bewust ingezet om de JG tot actie aan te zetten.

Dat Jehova Getuigen langs de deur gaan is onnodig en ongewenst

Wat mij betreft stopt iedere Jehova Getuige, die niet geheel uit zichzelf (dus niet “vrijwillig verplicht”) dit werk wil doen, met het van huis-tot-huis gaan. Wees ervan verzekerd dat dit niet de Bijbelse opdracht is. Het is de opdracht van het wachttorengenootschap en dient louter hun belang! Het zorgt voor verkoop, groei en financiële middelen. Werk daar niet langer aan mee.

Voor een gelovige is het genoeg om te doen wat Paulus in Romeinen 10 zegt. In het hoofdstuk waar het o.a. over het aanroepen des Heeren gaat.

Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken.
Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.
Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.

Als iemand aan een gelovige vraagt wat er in zijn hart leeft, wat hij of zij gelooft, op Wie hij/zij vertrouwt, dan is dat hét moment om het met de mond te belijden. Dan kan er niet gezwegen worden.

Kijk ook op deze website over dit onderwerp. Dat maakt het nog duidelijker.


Jehova Getuigen langs de deur

Jehova Getuigen langs de deur

10 Reacties

 1. houthaeve mady 29/07/2018
  • Wachttorenkijker 30/07/2018
 2. egbert 06/04/2018
 3. Iden Ridwan 06/04/2018
 4. Egbert Halderman 11/02/2018
 5. Imelda 26/11/2016
 6. Theo Kainos 11/07/2016
 7. Theo Kainos 22/02/2016
  • Wachttorenkijker 23/02/2016
  • Marian Koopman 15/06/2016

Geef een reactie

Translate »