Jehova Getuigen niet wedergeboren

Jehova Getuigen niet wedergeboren. Per individu is dat niet zo eenvoudig te zeggen, want de wedergeboorte tot Nieuwe Schepping in Christus is niet direct zichtbaar. Het is een logisch en ook onherroepelijk gevolg op het tot persoonlijk geloof komen in de Here Jezus Christus. Daaraan zijn geen uiterlijke kenmerken verboden. Persoonlijke aanvaarding van de Here Jezus Christus als Redder en Heiland leidt voor de aardse mens, die gelooft (vertrouwt) op wat God gesproken heeft, automatisch tot zijn of haar wedergeboorte. Er hoeft niet meer gedaan te worden dan te geloven in Hem alleen, maar minder dan dat is ook niet waar en daar zit nu net het probleem bij de Jehova Getuigen.

Alleen de 144.000 zijn wedergeboren volgens Jehova Getuigen

Het wachttorengenootschap (WTG), de leiding van de Jehova Getuigen, stelt namelijk dat in deze tijd geloof in Christus niet tot wedergeboorte leidt voor de over- en overgrote meerderheid van de Jehova Getuigen. Alleen de 144.000 uit Openbaring zouden wedergeboren zijn. De anderen niet en dat zou ook niet nodig zijn… Ja, echt waar, ik verzin het niet. Eens in de zoveel jaar worden er in de lectuur weer veel woorden en cirkelredeneringen, gebaseerd op foute aannames, aan besteed om maar duidelijk te maken dat de “gewone Jehova Getuige” niet wedergeboren wordt. Dat zou niet nodig zijn. Bijvoorbeeld in de Wachttoren van april 2009. Probeer er maar eens doorheen te komen. Zonder kromme tenen lukt het mij in ieder geval niet.

Het is vreselijk om te zien hoe een op zich zo eenvoudig onderwerp ten onder gaat t.b.v. de eigen leerstellingen van het WTG. Met name de leer over de plaats en positie van de 144.000. Dat klopt natuurlijk niet. De 144.000 uit Openbaring is nog toekomst en zal zich op de aarde afspelen. Het WTG heeft het echter als dogma in haar pakket en dat komt dan her en der terug. Jehova Getuigen niet wedergeboren

Jehova Getuigen leren weerwoord te geven over de wedergeboorte. Vooral via hun boekje “Redeneren aan de hand van de schrift” (wat men overigens niet doet…), onder het hoofdstuk “wedergeboorte”. Met de definitie gaat het al meteen grondig fout en eigenlijk moet je nu al stoppen met verder lezen. Als je aanvaardt wat je daar leest, dan is de kans aanwezig dat je meegaat in de foutieve cirkelredenering. De gemiddelde JG doet dat, maar een christen die z’n Bijbel kent, natuurlijk niet.

Dus neem de moeite om de JG-uitleg over wedergeboorte te lezen en verbaas u over wat er allemaal beweerd wordt. In korte tijd wordt veel onwaarheid verteld, louter gestoeld op de eigen mening, waarbij de rechte kennis ontbreekt. Met onder andere het aanhalen van het voorbeeld van de niet wedergeboren David (dateert van vóór de opstanding van Christus als eersteling van de Nieuwe Schepping) laat het WTG overtuigend zien niets van het hele onderwerp begrepen te hebben. Dat werkt op een dramatische manier door in hun uitleg. Heel triest, vooral omdat zoveel mensen er in mee gaan.

De wedergeboorte is volgens Jehova Getuigen alleen nodig voor het hemelse koninkrijk

Stuitend is dat het wachttorengenootschap de JG wil doen geloven dat wedergeboorte betrekking heeft op alleen het hemelse deel van Gods Koninkrijk, zodat ze dit direct kunnen koppelen aan de 144.000. Het probleem is dat zij dat Koninkrijk daarmee splitsen, terwijl de Here Jezus dat niet doet. Volgens Hem is er maar één Koninkrijk. Dat begint (opstanding van de Here Jezus) in de hemel en zal zich straks uitbreiden naar de aarde; geheel in overeenstemming met het modelgebed. Het is belangrijk om dit vast te houden als we straks Johannes 3 lezen. Maar nu eerst de definitie aan het begin van de verklaring in het Redeneren boekje:

Wedergeboorte houdt in dat men gedoopt wordt in water (’uit water geboren’) en door Gods geest wordt verwekt (’uit geest geboren’), waardoor men een zoon van God wordt en het vooruitzicht heeft deel te hebben aan het koninkrijk van God (Joh. 3:3-5). Jezus werd wedergeboren, en zijn 144.000 medeërfgenamen van het hemelse koninkrijk ondergaan deze wedergeboorte eveneens.

Wat in Johannes 3 : 5 “geboren wordt uit water en geest” wordt genoemd, een hendiadys voor “geestelijk water”, zou betrekking hebben op de doop door onderdompeling in water. Een vreemde constatering, die niet blijkt uit het verhaal van de Here Jezus aan Nicodémus en ook niet uit andere gedeelten van het Nieuwe Testament. De Here Jezus heeft het juist niet over aardse zaken en water is aards. Hij heeft het over de geestelijke dingen, zaken van een andere natuur en dat wordt uitgedrukt in het voor ons begrijpbare beeld van geestelijk water. Jehova Getuigen niet wedergeboren

De gewone Jehova Getuige wordt de Genade van Christus onthouden door het WTG

Wat vind ik nu het ergste aan de verkeerde lering van het WTG omtrent wedergeboorte? Elke gelovige – dus ook een JG die tot persoonlijk geloof in Christus is gekomen en Zijn Woord stelt boven dat van het WTG – heeft recht om te weten hoe het zit met het nu en de toekomst. Het onderdeel zijn van de Nieuwe Schepping, deel uitmaken van de Gemeente van Christus, is daarbij het belangrijkste onderwerp in het Nieuwe Testament.

Als wedergeboren kind van God (op weg naar de zoon-stelling) leven wij uit Gods Genade, de Genade van Christus en hebben wij de nieuwe natuur ontvangen. Die is blijvend, die zondigt niet (o.a. 1 Johannes 5 : 18). Dat is ons eeuwig leven! Dat alles wordt de gewone Jehova Getuigen onthouden door het WTG. Helemaal kan dit natuurlijk niet, want wie tot geloof komt, wordt nu eenmaal automatisch wedergeboren. Het WTG houdt dat niet tegen. Maar het is hen wel kwalijk te nemen dat men hun volgelingen niet leert dat wedergeboorte van levensbelang is. Jezus doet dat met veel nadruk wel, zo blijkt uit het Schriftgedeelte in Johannes 3 : 1-7.

En er was een mens uit de Farizeën, wiens naam was Nicodémus, een overste der Joden;
Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is.
Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.

Nicodémus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden?
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.
Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.
Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

Dit geldt voor uiteindelijk de hele Schepping (meer daarover in dit boek). De Nieuwe Schepping om precies te zijn, want de oude is op Golgotha gekruisigd. Die Nieuwe Schepping begon bij de opstanding van de Here Jezus. Wij leven in de periode dat tot geloof komen in de Here Jezus Christus betekent dat wij direct toegevoegd worden aan Zijn Lichaam, Zijn Gemeente. En waar is Hij, inclusief Zijn Lichaam? In de hemel; en de Apostel Paulus zegt daarom in Efeze 2:

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,
Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),
En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

Nergens wordt gezegd dat deze boodschap van Paulus voor maar 144.000 bestemd is. Paulus spreekt hier alle gelovigen in Christus aan. Jehova Getuigen niet wedergeboren

Wie een Nieuwe Schepping wil zijn, wie het Koninkrijk Gods in wil gaan, waar dat ook is, op aarde of in de hemel, zal wedergeboren moeten worden. Voor de oude schepping (“moeders buik”) is daar geen plaats. De Nieuwe Schepping is van een andere orde. Het zijn niet mijn woorden, maar de Here Jezus legt het zelf heel goed uit en benadrukt het belang ervan. Dat lijkt me toch vele malen meer waard dan de vreemde verklaring van het WTG, dat wedergeboorte alleen voor 144.000 zou zijn. Wie daar na dit alles toch aan vasthoudt en dus het woord van de JG boven dat van God stelt, is in de praktijk een volgeling van het wachttorengenootschap en niet van de Here Jezus Christus. Dat lijkt mij de moeite van het overdenken meer dan waard!

Onthoud goed wat de Here Jezus leerde: wie niet wedergeboren is, gaat Gods Koninkrijk niet in

Laat u niet van de wijs brengen door die vreemde redenering van het WTG dat dit alleen voor het hemelse deel van het Koninkrijk zou zijn. Dit is een dwaalleer. Jehova Getuigen niet wedergeboren

Als gewone Jehova Getuigen niet wedergeboren zijn, dan betekent dit dat zij massaal van deur tot deur het Koninkrijk prediken waar zij zelf niet in gaan! Ik hoop dat deze gedachte elke Jehova Getuige aan het denken zet. Dat zij uiteindelijk tot persoonlijk geloof in niemand anders dan de Here Jezus Christus komen. Tot geloof in de Eerste van de onvergankelijke Nieuwe Schepping.

Op de website van Vlichthus staat goed bijbelstudiemateriaal over het onderwerp wedergeboorte. Bijvoorbeeld de studie Twee naturen en de studie over Nicodémus. Maak er alstublieft een grondige studie van. Het is de moeite meer dan waard.


Jehova Getuigen niet wedergeboren

Jehova Getuigen niet wedergeboren

Een reactie

  1. Henry van der Burgh 28/08/2020

Geef een reactie

Translate »