Uitgesloten Jehovah Getuige houdt toch lezing

Een uitgesloten Jehovah Getuige houdt toch lezing. Maar… helaas ook niet helemaal…

Een al negen jaar uitgesloten JG wordt ergens waar ze dat nog steeds niet weten uitgenodigd om een lezing te houden. Dat doet hij, maar na een kleine 17 minuten wordt hij van het podium gehaald. Zijn boodschap van redding, door alléén de Genade van Christus en juist niet door de wet, wordt namelijk niet gewaardeerd door de ouderlingen. Kennelijk wel door de luisteraars, die hadden waarschijnlijk nog nooit zo’n verkwikkende genadeboodschap gehoord.

Video Don Albert geeft lezing in Koninkrijkszaal

Spreker Don Albert werd vergezeld door iemand die vanuit de zaal de lezing en het onderbreken ervan filmde. In de onderstaande video vertelt Don Albert hoe het gekomen is dat hij aan deze lezing kon beginnen. Hij vertelt eveneens dat het ook voor hem een vreemde gewaarwording was. Hij constateerde instemming in de zaal, maar ook toenemende onrust bij de plaatselijke leiding. Op deze boodschap zat men niet te wachten, terwijl Don niets anders dan Gods Woord liet spreken.

Toen hij onderbroken werd, was hij in Galaten 1 : 1, 2 en daarna Romeinen 10 : 9-13:

Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie;
Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren.

Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.
Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.
Want de Schrift zegt: Een ieder, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.
Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen.
Want een ieder, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.

Erkennen dat Jezus Christus God is

Maar waar gaat het nu precies fout? Don Albert doet het echt goed; hij pakt het rustig aan, maar zegt wel waar het over gaat. Dat doet hij nog wat nadrukkelijker in het begin van minuut 16. Dan leest hij vers 9, het gaat mij nu om de eerste woorden. In de King James vertaling (KJV) staat:

“That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus…”

In de nieuwe grijze “bijbel” van het WTG, geciteerd door Don staat:

“For if you publicly declare with your mouth that Jesus is Lord…”

In de King James staat het goed vertaald. Daar staat: “the Lord Jesus”. In het Nederlands: “Dé Here Jezus”. Oftewel “dé God, Jezus” (het gaat hier om de Opgestane).

Heer in de Nieuwe Wereldvertaling

De Nieuwe Wereldvertaling (NWT) van de Jehovah’s Getuigen heeft het net wat anders vertaald in een poging om er “gewoon” “Heer” (Meester) van te maken, met de mogelijkheid dat het dan niet om God Zelf zou gaan. Zo strookt het weer met de leer van het wachttorengenootschap. En toch zegt de NWT hier dat Jezus de Here (God) is! Waar “Lord” staat, staat namelijk “Kurios” in het Grieks en dat vertalen de JG waar zij vinden dat het maar kan met “Jehovah”. Hier hadden ze dat ook moeten doen, maar dat doen ze niet. Uiteraard niet, want de lering van Paulus dat dé Here – God Zelf – de opgestane Jezus Christus is, is in directe tegenspraak met wat het WTG leert. Hen ontgaat volledig dat sinds de opstanding “déze Jezus is gesteld tot hoogste Naam boven alle naam”. (Handelingen 4 : 12) In Handelingen 2 had de apostel Petrus dat al verteld op de Pinksterdag:

Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.

Paulus legt in Handelingen 13 uit dat deze aanstelling, inclusief het op dat moment ontvangen van de Naam Jehovah en de titel Christus (Messias), gebeurde op de opstandingsdag. Dit was conform Psalm 2. Vervolgens wordt vanaf dát moment in de Bijbel vaak zijn volledige Naam “Heere Jezus Christus” (Jehovah Jezus Christus) gebruikt. Zie dit overzicht in de Statenvertaling.

Bekendmaking tot redding

De spreker zegt, als wij dát geloven wat hier staat (“that Jesus is Lord” / “the Lord Jesus”) een mens een “openbare bekendmaking tot redding” kan doen. Hij verwijst ook nog even naar vers 13:

Want een ieder, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.

Laten we het simpel houden en vasthouden aan wat de Schrift zegt, zijn zo ongeveer zijn laatste woorden voordat hij dringend verzocht wordt het toneel te verlaten.

Het ging dus echt fout toen hij in feite zei dat geen enkel mens – Jehovah’s Getuigen dus ook niet – iets of iemand anders nodig heeft om gered (verlost/behouden) te worden dan alléén de Here Jezus Christus. Persoonlijk geloof (vertrouwen) in Hem, hoorbaar gemaakt in het “aanroepen van de Naam des Heren” (sinds de opstandigsdag luidt die “Here Jezus Christus”) is voldoende. En dat is juist niet wat het WTG leert. Die heeft nog wat “aanvullende eisen” gesteld. Zie dit artikel op deze website. De plaatselijke leiding van de groep had dit door en greep in. “Dat was een slechte interpretatie“, aldus de ouderling die Don Albert van het podium haalde. Vanuit het wachttorengenootschap bezien is dat zo, maar wie in Hem gelooft, weet wel beter.

Jehovah’s Getuigen vertellen hét Evangelie van de Genade Gods niet!

Zoals ik veel vaker op deze website heb laten zien, vertellen Jehovah’s Getuigen hét Evangelie van de Genade Gods niet! Dwingend opgelegd door het wachttorengenootschap (WTG) móeten de JG een andere boodschap aanvaarden en verkondingen langs deuren. Er wordt van hogerhand – gedelegeerd naar de plaatselijke ouderlingen – streng op toegezien dat alléén de boodschap van het wachttorengenootschap wordt verkondigd. Of deze in overeenstemming is met de Bijbel en dus met het Evangelie dat de apostel Paulus predikte, maakt dan niet uit. De wil van het WTG moet en zal geschieden. Er is geen ontkomen aan. De manipulatiemachine mag niet verstoord worden.

Wie een ander evangelie brengt is vervloekt, zegt Paulus

Dezelfde Paulus zegt overigens over het brengen van een ander “evangelie”, ook in Galaten 1:

Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.

Twee keer direct achter elkaar zegt de Apostel dit, zodat er veel nadruk op ligt. Kennelijk vindt het WTG dat men overal boven staat en verkondigt toch – in Gods Naam – een ander “evangelie”. Bij enige nadere bestudering blijkt dat al heel snel helemaal geen goed nieuws te zijn. Zeker niet als we het vergelijken met het Evangelie van de Genade Gods, welke is in onze Here Jezus Christus.

Wees moedig, congres Jehovah’s Getuigen 2018

Wat ik leuk vind is dat ik deze video – voor het WTG in de categorie “foutje bedankt” – ontvang tijdens het Congres van Jehovah’s Getuigen in 2018. De titel daarvan is “Wees Moedig”. Dat kan in ieder geval gezegd worden van Don Albert. Hij was zo moedig om zonder schroom dé Waarheid (Christus) en dé Genade te prediken op een plaats waar men beide verwerpt. Christus moet bij de Jehovah’s Getuigen in de praktijk plaats maken voor het wachttorengenootschap en de Genade Gods is vervangen door de “Wet en regels van het wachttorengenootschap”.

Bedankt Don!Uitgesloten Jehovah Getuige houdt toch lezing

Uitgesloten Jehovah Getuige houdt toch lezing

3 Reacties

  1. N Godtschalk 14/01/2019
  2. Ruud Alsemgeest 03/08/2018
  3. Frits van Pelt 12/07/2018

Geef een reactie

Translate »