Jehovah’s Getuigen hersenspoeling

Jehovah's Getuigen hersenspoeling

Jehovah’s Getuigen hersenspoeling. Hoe werkt de hersenspoeling door het wachttorengenootschap (WTG) in de praktijk? Dat gaat heel subtiel, consistent, consequent en langdurig. En dat werkt bijzonder goed! Daarover hoeft geen enkele twijfel te bestaan. Hierin is de organisatie van Jehovah’s Getuigen supergoed. Helaas… De dogmatische manipulatie van volwassenen en kinderen heeft absoluut resultaat. Jehovah’s Getuigen (JG) denken – zijn daarvan overtuigd – dat wat het wachttorengenootschap, bij monde van het besturend lichaam, hen leert ook werkelijk zo is. Dat dit van Jehovah God afkomstig zou zijn.

In dit artikel probeer ik een beetje inzicht te geven in hoe die hersenspoeling (geestelijke manipulatie) er in de praktijk uitziet. Ik kreeg een “studieartikel” toegestuurd waarin dat goed naar voren komt. We zullen dit gedetailleerd bespreken om te laten zien hoe die Jehovah’s Getuigen hersenspoeling werkt. Langzaam lezen en ontleden wat er staat. Controleren aan de hand van de Schrift. Helaas doen verreweg de meeste lezers dit niet. Ze lezen het oppervlakkig en komen tot een conclusie op basis van wat ze eerder gelezen hebben of wat hen heel vaak verteld is.

Laten denken dat wat men leest uit de Bijbel komt

Jehovah’s Getuigen vertrouwen op de Bijbel. Hen is geleerd dat dit Gods Woord is. Tot zover is dat goed en correct. Maar dan. Daarna wordt hen verteld dat de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) van de Jehovah’s Getuigen de Bijbel is en die gebruiken ze dan ook. Hier gaat het al meteen mis. De NWT is namelijk een duidelijk op de eigen leer aangepaste versie, afgeleid van de Bijbel. De benaming “Bijbel” is niet correct voor de Nieuwe Wereldvertaling van de Jehovah’s Getuigen. Je kunt er niet op vertrouwen dat het Gods Woord weergeeft. Jehovah’s Getuigen doen dit wel. Ze denken dat wat het WTG aanhaalt uit die NWT van God afkomstig is. Ze nemen zo wat het WTG leert voor waar aan. Onterecht zo blijkt uit slechts eenvoudig onderzoek.

Met in gedachten dat het wachttorengenootschap Gods Woord wel goed zal doorgeven, krijgt een JG het volgende gedeelte onder ogen. Een studieartikel uit het tijdschrift De Wachttoren van juni 2019. De titel is: Haal elke redenering onderuit die ingaat tegen de kennis van God. En daar begint de hersenspoeling al. De titel geeft aan dat de redeneringen die nu gaan volgen tegen “de kennis van God” zouden ingaan. Zo zal wat volgt bekeken worden. Als je niet kritisch bent – en dat zijn de JG in de verste verte niet (meer) – dan sta je nu al op het verkeerde been. Het is subtiel, maar nu al is de denkrichting bepaald. De lezer heeft dat niet door en zo hoort het ook bij Jehovah’s Getuigen hersenspoeling.

Satan wordt gebruikt bij Jehovah’s Getuigen hersenspoeling

We beperken ons tot de paragrafen 15-18 onder het kopje WEES ‘STABIEL IN HET GELOOF’. Paragraaf 15 begint met het noemen van de grote tegenstander, satan de duivel. Vergeet dus niet dat de titel van de studie is: “Haal elke redenering onderuit die ingaat tegen de kennis van God“. Dus “elke redenering” wordt hier gekoppeld aan satan. Het ultieme “vijandsbeeld” van de organisatie, gevolgd door de religies in deze wereld. “Elke redenering” is daarmee gepositioneerd als het slechtste wat er maar mogelijk is. Daar tegenover staat “de kennis van God”. Dat klopt uiteraard wel, maar… voor wie onder het bewind van het wachttorengenootschap staat, is dit één-op-één gekoppeld aan de “kennis van het wachttorengenootschap”. Een JG gelooft dus dat wat nu volgt “kennis van God” is, terwijl het objectief gezien, in dit stadium, slechts de “kennis van het wachttorengenootschap” betreft. Het staat er zo:

Bedenk dat Satan vastbesloten is je denken te veranderen. Hij gebruikt allerlei redeneringen om de invloed van de waarheid van Gods Woord te neutraliseren.

Dat satan “vastbesloten is je denken te veranderen”, wordt nu gekoppeld aan “allerlei redeneringen”. Daarmee wordt al vast gezegd wat het doel is van “allerlei redeneringen”, die zo direct benoemd gaan worden. Want daarin zit natuurlijk de kracht. Je benoemt meteen “de redeneringen” en wat hun doel is. Namelijk: “om de invloed van de waarheid van Gods Woord te neutraliseren. Ja, en dat wil niemand natuurlijk. Dit is alvast de opmaat naar het melden van wat dan de “waarheid van Gods Woord” zou moeten zijn, volgens het WTG. Overigens is het noemen van het woord “waarheid” heel vertrouwd voor de JG. Men heeft het altijd over “de waarheid” en “in de waarheid zijn”, waarbij men dan de organisatie van Jehovah’s Getuigen bedoelt. Dat dé Waarheid de Here Jezus Christus is, is men in de praktijk kwijtgeraakt.

Heeft God echt gezegd dat …?

Dan volgt de eerste NWT-tekst. “Heeft God echt gezegd dat …?” uit Genesis 3 : 1. Met die tekst is op zich niks mis. Ook niet zozeer met de conclusie dat satan gebruik blijft maken van deze vraag. Dat zal ongetwijfeld gebeuren. Al blijft het een rare verwijzing, maar kennelijk is die nodig om het “bruggetje” te kunnen maken naar wat men noemt “wereldse kritische vragen”. Daarin ligt overigens ook meteen opgesloten dat een JG zich deze vragen niet eens zou moeten stellen. Want ze zijn van de satan, volgens het WTG dan…

Met de Jehovah’s Getuigen hersenspoeling die daar direct aan gekoppeld wordt, is dus wel veel mis. “Kritische vragen” wordt meteen gekoppeld aan “de wereld die in satans macht ligt“. Daarmee wordt op voorhand de kwalificatie van “dit is slecht” gegeven, nog net voordat de vragen gaan komen. Als je dus niet oplet, dan staan je gedachten al in een “negatieve stand”. En dan komen de vragen, die vanuit die “stand” beantwoord moeten worden. De gehersenspoelde JG zal niets anders dan “ja” kunnen antwoorden op de vragen die volgen. Waarom? Omdat hij deze onderwerpen al heel vaak heeft zien en horen langskomen en inmiddels zo murw is geworden dat hij niet meer open staat voor wat de Bijbel (niet de organisatie) hierover werkelijk te zeggen heeft. Het staat er zo:

In de wereld die in satans macht ligt

Satan blijft gebruikmaken van dezelfde vraag die hij Eva in de tuin van Eden stelde: ‘Heeft God echt gezegd dat . . . ?’ (Gen. 3:1) In de wereld, die in Satans macht ligt, horen we vaak kritische vragen als: Keurt God het homohuwelijk echt af? Wil God echt dat je geen Kerstmis en verjaardagen viert? Verwacht God echt dat je bloedtransfusie weigert? Verwacht een God van liefde echt dat je geen omgang hebt met familie die is uitgesloten?

Voor wie gelooft, de Genade Gods kent en alleen dááruit leeft, is het antwoorden op deze vragen in het geheel niet moeilijk. Het is in alle gevallen een krachtig nee! Nee, dit alles heeft God zeker niet gezegd! Gewoon goede bijbelstudie doen en je weet dit soort dingen. De Jehovah’s Getuige doet dit niet, want die is al zover geprogrammeerd dat hij denkt dat het antwoord op deze vragen “ja” moet zijn. Hij denkt waarschijnlijk werkelijk dat dit van God afkomstig is. En dat is zeer triest.

We moeten overtuigd zijn van wat we geloven

De volgende paragraaf stelt direct dat wat er net genoemd is geloofd móet worden. Twijfelen kan en mag niet. “We moeten overtuigd zijn van wat we geloven”, noteert het WTG. Daarbij wordt het zeer regelmatig gebruikte middel van angst creëren ingezet. Twijfels en “lastige vragen” kunnen je (het wordt heel persoonlijk gemaakt) denken misvormen en je geloof kapot maken. Negatieve woorden die de angst voor twijfel aan het voorgaande aanwakkeren. Een JG wil dit niet en “zegt” dus tegen zichzelf: niet twijfelen, het is zo als het hier staat. Paragraaf 17:

We moeten overtuigd zijn van wat we geloven. Als je niets doet aan lastige vragen die in je geest blijven hangen, kunnen het ernstige twijfels worden. Die twijfels kunnen uiteindelijk je denken misvormen en je geloof kapotmaken. Wat moet je dus doen? Gods Woord zegt dat je je denken moet veranderen zodat je ‘kunt nagaan wat de goede en aanvaardbare en volmaakte wil van God is’ (Rom. 12:2). Door geregelde studie kun je nagaan of wat je uit de Bijbel leert waar is. Je kunt jezelf er volledig van overtuigen dat Jehovah’s normen goed zijn. Dan word je als een boom met sterke wortels, ‘stabiel in het geloof’. (Lees Kolossenzen 2:6, 7.)

Je moet je denken veranderen

“Wil jij dat jouw denken misvormd wordt en dat jouw geloof kapot gemaakt wordt”, vraagt het wachttorengenootschap hier heel persoonlijk aan een JG. Wat kan zijn antwoord anders zijn dan “nee, dat wil ik niet”. Oké, zegt het WTG, dan móet je doen wat Gods Woord zegt, namelijk “je denken moet veranderen zodat je ‘kunt nagaan wat de goede en aanvaardbare en volmaakte wil van God is’. “Jij, ja jij, moet jouw denken veranderen, zodat jij weet wat God wil van jou”, is de boodschap. Teruggrijpend op het voorgaande betekent dit dat er zeker niet getwijfeld mag worden aan wat het WTG leert op het gebied van homohuwelijk, Kerstmis en verjaardagen, bloedtransfusie en omgang met uitgeslotenen. Mocht je toch dit soort gedachten hebben als JG, dan móet je ze zelf veranderen. Conform de leer van het wachttorengenootschap, die het doet voorkomen dat die van God afkomstig is.

Wat zegt Romeinen 12 : 2?

Wat zegt Romeinen 12 : 2 in een echte Bijbel, in de Statenvertaling bijvoorbeeld? In ieder geval iets heel anders dan wat de JG beweren. Paulus zegt daar:

En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt [be]proeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

Een wedergeboren kind van God, dat kennis heeft van Gods Woord, weet dat het de Here Jezus Christus is die het werken en het willen in de gelovigen doet, zodat het God is die een gelovige van binnenuit opvoedt en verandert. Hij verandert het “gemoed”. Het innerlijke, het “hart”, de beweegredenen. Het logische gevolg daarvan is dat ook het denken verandert. Filippenzen 2 : 13:

Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.

Het werk Gods aan, in en door de gelovige, is Zíjn werk. Dat doet de gelovige niet zelf. We zouden ons daar alleen aan onderwerpen, voor open stellen. Paulus zegt het dus heel goed hier met “maar wórdt veranderd”. Laat God Zijn werk in jouw leven doen, is zijn oproep meer dan eens.

Helaas heeft het wachttorengenootschap deze oproep niet aanvaard. De mannen van de zichzelf benoemde “getrouwe en beleidvolle slaafklasse” geloven Gods Woord dus niet. Men blijft volharden in de volkomen onbijbelse leer dat een gelovige zichzelf moet veranderen. Dat is te lezen in: “Gods Woord zegt dat je je denken moet veranderen”. Dat zegt Gods Woord dus helemaal niet! Helaas komt een JG niet eens zover, als hij deze dingen leest.

Geregelde studie in de uitgaven van het wachttorengenootschap

Paragraaf 17 gaat verder met: Door geregelde studie kun je nagaan of wat je uit de Bijbel leert waar is. Je kunt jezelf er volledig van overtuigen dat Jehovah’s normen goed zijn. Dan word je als een boom met sterke wortels, ‘stabiel in het geloof’. (Lees Kolossenzen 2:6, 7.)

Om te beginnen wordt hier – zoals zo vaak – opgeroepen tot “geregelde studie”. Elke Jehovah Getuige weet wat dit betekent. Lezen en “studeren” in de talrijke publicaties van het wachttorengenootschap. Het heeft geen andere betekenis voor hen dan deze. Studeren in ander materiaal wordt gewoonweg niet gedaan. Met doet dan net of het JG-studiemateriaal uit de Bijbel komt, wat uiteraard – aantoonbaar – niet het geval is. Alleen de JG heeft daar geen weet van. Die is het stadium van mogelijk kritisch denken al héél lang voorbij.

Je kunt jezelf er volledig van overtuigen dat Jehovah’s normen goed zijn. Gods normen zijn goed! Daar hoef je je toch niet van te overtuigen? Wat een vreemde uitspraak. Waar moet je dan als JG van overtuigd raken? Dat kan niet anders zijn dan dat de genoteerde normen van het wachttorengenootschap de normen van Jehovah God zouden zijn. Onzin natuurlijk, maar op deze wijze wordt het de Jehovah’s Getuigen wel ingeprent. De koppeling organisatie – Jehovah wordt alweer gemaakt.

Die kant wordt het denken dus opgestuurd in dit onderdeel van Jehovah’s Getuigen hersenspoeling. Gevolgd door positieve woorden, zoals “sterke wortels” en “stabiel in het geloof”. Dus in het kader van gedachten-manipulatie: “Wil jij er volledig van overtuigd zijn dat je doet wat Jehovah wil en sterk worden in het geloof? Studeer dan in wat wij als organisatie aanbieden”. Welke JG zou dit niet willen? En dus gaat men zich maar weer verdiepen in hetzelfde. Wijzer en sterker wordt men dan echter niet.

Wat zegt Kolossenzen 2 : 6,7?

De aangehaalde tekst Kolossenzen 2 : 6, 7 moet dan bevestigen wat er net gezegd is. Dat doet dit gedeelte helemaal niet, want er wordt niet over “studie” gesproken, laat staan over “geregelde studie” in de publicaties van het wachttorengenootschap. Mijn ervaring is dat zo’n tekst meestal niet eens gelezen wordt en zeker niet in de ruime context. Het is meer een kwestie van “als zoete koek aannemen”. Er staat een bijbeltekst bij; het zal wel goed zijn, wat er staat. En hup …, weg is Gods Woord. Ingeruild voor het kwade denken van het wachttorengenootschap. Door de bijbeltekst te noemen heeft men de lezer de richting opgestuurd alsof het “bewijs” van wat daarvoor gezegd is van God Zelf afkomstig zou zijn. Heel slim, maar het is gewoon niet waar.

Wat zegt Kolossenzen 2 : 5-10 in de Statenvertaling:

Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met den geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening, en de vastigheid van uw geloof in Christus.
Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem;
Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging.
Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus;
Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk;
En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;

Alleen in Christus wandelen

Zoals altijd gaat het in de prediking van Paulus over niemand anders dan de Here Jezus Christus. Hem zouden wij aannemen. Alleen Hem zouden wij geloven. In Hem alleen zouden wij wandelen. Waar wij geworteld en opgebouwd zijn in Hem, zijn wij bevestigd in het geloof, zoals wij dat van Hem geleerd hebben. Enige organisatie of kerk, is hier totaal niet aan de orde. Tegenover “geworteld en opgebouwd in Hem” staat “filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus;” 

We zouden erop toezien dat we die weg juist niet opgaan. De weg die de organisatie van Jehovah’s Getuigen bewandelt door allerlei vreemde en onbijbelse leringen dwingend op te leggen aan hun leden. Die denken dat de filosofie van het WTG, “lege verleiding”, zonder inhoud dus, van God afkomstig is. Waarom moeten we niet tot deze “overlevering van mensen” gaan? Paulus zegt het enorm duidelijk:

Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk;
En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;

Een mens, een gelovige moet bij de Here Jezus Christus zijn! En nergens anders, zo blijkt uit het door het WTG aangehaalde Schriftgedeelte. Achteraf hadden ze dat dus beter niet kunnen doen. Het past niet bepaald in hun Jehovah’s Getuigen hersenspoeling.

Weer die focus op het zelf doen

De laatste woorden van een betoog blijven het beste en het langste “hangen”, leert de ervaring. Dat weten de schrijvers van het wachttorengenootschap ook wel. Ze zetten dit middel constant in. Dus daarom nog maar een keer dezelfde riedel in een iets ander vorm. Te beginnen met weer een vorm van Jehovah’s Getuigen hersenspoeling:

Niemand anders kan je geloof stabiel maken. Blijf dus je mentaliteit vernieuwen. Bid constant en smeek om de hulp van Jehovah’s geest. Mediteer diep en blijf je denken en je motieven onderzoeken.

Weer die focus op het zelf doen, terwijl de Schrift toch heel anders leert voor de gelovige sinds de opstanding van de Here Jezus. Het ziet er overigens zwaar uit en zo wordt dat door menige JG ook beleefd. Het staat haaks op wat de Here Jezus beloofd heeft:

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

De giftige uitwerking van satans wereld

En dan is daar weer de focus op de organisatie. Die is er altijd. Er is geen ontkomen aan.

Kies goede vrienden en ga om met personen die je helpen je denken te veranderen. Als je dat doet, zul je de giftige uitwerking van Satans wereld bestrijden. Je zult erin slagen ‘redeneringen onderuit te halen en ook elke barrière die wordt opgetrokken tegen de kennis van God’ (2 Kor. 10:5).

Elke Jehovah Getuige weet dat “goede vrienden” e.d. alleen maar te vinden zijn binnen de organisatie. Dat is hen zo geleerd. Heel vaak. Wie dit serieus neemt, zal dit nog meer gaan doen. Zich afsluitend voor “andere invloeden”. Gesteund door de manipulatieve gedachte dat alleen hierdoor “zul je de giftige uitwerking van Satans wereld bestrijden”. Die “conclusie” staat er namelijk meteen achteraan. Bijbels gezien niet te onderbouwen natuurlijk, maar daar let niemand meer op. Het WTG heeft ook deze indoctrinatie weer feilloos overgebracht.

Vergeet niet dat eerder in het stuk de “giftige uitwerking van satans wereld” al benoemd zijn. De JG in kwestie is dat waarschijnlijk nog niet vergeten. Het gaat dan om homohuwelijk, Kerstmis en verjaardagen, bloedtransfusie en omgang met familie die is uitgesloten. Als je over deze onderwerpen (en ook alle andere) als JG eventueel anders mocht denken, dan het WTG leert, dan word je geschaard onder de noemer “giftige uitwerking van satans wereld”. Dat is de werkelijke boodschap. En een Jehovah Getuige weet dit en aanvaardt dit. Volkomen gehersenspoeld door talloze van dit soort redeneringen, denkt hij of zij niet zelf meer zelfstandig.

Wat zegt 2 Korinthe 10 : 5 ?

Dit gedeelte wordt besloten met de WTG-belofte:

Je zult erin slagen ‘redeneringen onderuit te halen en ook elke barrière die wordt opgetrokken tegen de kennis van God’.

Uiteraard is dat niet waar, want een JG is helemaal niet in staat redeneringen vanuit de Schrift “onderuit te halen”. Maar daar gaat het mij nu niet om. Wel om de gedachten-manipulatie inzake “elke barrière die wordt opgetrokken tegen de kennis van God”. Dat moet terugslaan op “We moeten overtuigd zijn van wat we geloven. Als je niets doet aan lastige vragen die in je geest blijven hangen, kunnen het ernstige twijfels worden. Die twijfels kunnen uiteindelijk je denken misvormen en je geloof kapotmaken”. En ook daar heeft men weer een tekst bij “gevonden”. Dit zegt de NWT in 2 Korinthe 10 : 5:

We halen redeneringen onderuit en ook elke barrière die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, en we nemen elke gedachte gevangen om die gehoorzaam te maken aan de Christus.

De Statenvertaling zegt het zo:

Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus;

Het wachttorengenootschap maakt zich tot “alle hoogte”

Paulus zegt daar dat gelovigen de “overleggingen” van alles wat niet uit de Here Jezus Christus is, aan de kant zouden werpen. Namelijk de voortbrengselen van “alle hoogte”, dat is wat zichzelf tot “hoogte” gemaakt heeft. Zichzelf een hoge plaats, in praktijk de hoogste plaats, heeft toebedeeld. Een plaats hoger dan de Naam die van God gegeven is. (Handelingen 4 : 12) Wat is het kenmerk daarvan? Dat die- of datgene die zich op een hoogte zet, zich verheft God Zelf. Daar zouden we afstand van nemen. We zouden onze gedachten leiden tot het “horen” (geloven, aanvaarden) van Christus. Horen (ge”hoor”zaam) naar Zijn Woord. Naar wat Hij te vertellen heeft en niet naar wat “de zelfverklaarde hoogte”, het wachttorengenootschap, allemaal meent te moeten opleggen.

Dus het aanhalen van bijbelteksten werkt contraproductief voor het wachttorengenootschap. Tenminste als de lezer nog vrij kan denken en zich niet laat bedelven onder de immense Jehovah’s Getuigen hersenspoeling. Wie bij de organisatie blijft en alleen daarvan leest en “studeert” komt hier niet van los. Die blijft maar in het kringetje ronddraaien waarin het WTG de leden wil hebben. Dat is niet de plaats waar de Here Jezus Christus een gelovige kan en zal ontmoeten.

Aan des Heilands voeten

Wij zouden zitten aan “Des Heilands voeten”, zoals een oud lied zegt. “At the feet of Jesus”, in het Engels. Daar is de plaats van een gelovige in Christus. Van het zitten aan de voeten van het besturend lichaam van het wachttorengenootschap wordt nergens, maar dan ook nergens in de Bijbel gesproken. Dat Jehovah’s Getuigen dit echter wel doen, is geheel te wijten aan het succes – helaas – van de voortdurende Jehovah’s Getuigen hersenspoeling. Kom daar alstublieft los van.

Mag ik u (Jehovah Getuige en ieder ander) oproepen om tot Hem te gaan. Alleen tot Hem. Zit aan Zijn voeten en hoor wat Hij u te zeggen heeft.


Jehovah’s Getuigen hersenspoeling

Jehovah’s Getuigen hersenspoeling

5 Reacties

  1. Anne 15/02/2022
    • Wachttorenkijker 16/02/2022
  2. Liloe 11/08/2020
    • DS 12/02/2022
  3. Frits van Pelt 16/08/2019

Geef een reactie

Translate »