Organisatie Jehovah Getuigen is zelf afvallig!

Het wachttorengenootschap (WTG) is hevig geobsedeerd als het om het thema “afvalligen” gaat. Het wordt hun leden, de Jehovah’s Getuigen (JG), op straffe van uitsluiting (ex communicatie) verboden om zelfs maar via lectuur, internet, brieven of gesprekken kennis te nemen van informatie die ingaat tegen de leringen van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Als zoiets dan ook maar een beetje wordt uitgedragen, dan is er al snel sprake van afvallig zijn, volgens het WTG. Er is volgens de leiders kennelijk niets erger dan afvallig zijn. Afvallig zijn van de organisatie bedoelt men, want afvallig zijn van de bijbelse “Leer der Apostelen” is iets heel anders.

De organisatie Jehovah Getuigen is zelf afvallig van wat de Bijbel leert.

Een afvallige Jehovah Getuige wordt snel uitgesloten

Als een “afvallige” wordt gespot, dan kan de procedure om hem of haar uit te sluiten uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen heel snel gaan. Dat wordt ook goed duidelijk gemaakt in het boek “Achter de glimlach van Jehovah’s getuigen”. Dat heeft vergaande en langdurige consequenties voor betrokkenen én hun gezins- en familieleden, maar ook voor vrienden. Hen wordt namelijk collectief opgelegd dat er niet meer omgegaan mag worden met een uitgeslotene. Er mag niet met hen gesproken worden, zelfs eenvoudig groeten, is er niet bij. Van een enigszins normaal leven zal absoluut geen sprake meer zijn. Elke Jehova Getuige is zich hiervan bewust en wie dit alles niet wil, onderwerpt zich dus maar weer aan de ridicule eisen van het WTG om niet als mogelijke “afvallige” naar een vernederende comité zaak te moeten komen.

Organisatie Jehovah Getuigen is zelf afvallig

Niet voor niets is de titel van dit artikel: Organisatie Jehovah Getuigen is zelf afvallig! Ik kan dat niet genoeg benadrukken als tegenwicht op het stempel dat de organisatie van Jehovah’s Getuigen op zoveel wel of niet uitgesloten ex Jehova Getuigen meent te moeten leggen. Dit is een klassiek geval van “wat je zegt, ben je zelf”. Het WTG zegt snel en hard dat iemand afvallig van Gods Woord is, maar ze is dat juist zelf. Dat is niet moeilijk om vast te stellen. Bekijk de leerstellingen van het wachttorengenootschap maar. Er worden er op deze website heel wat behandeld.

Laten we eerst eens kijken wat het WTG zelf zegt over “afval”; dat is te vinden op de website jw.org. Ik lees dat in het licht van “wat je zegt, ben je zelf”. Voor dit artikel pak ik alleen de WTG-definitie van “Afval” om die tegenover de definitie van Paulus te zetten.

Wat is afval volgens de Jehovah’s Getuigen?

Definitie: Afval is het verzaken of verlaten van de aanbidding en dienst van God; in feite is het opstand tegen Jehovah God. Sommige afvalligen belijden God te kennen en te dienen, maar verwerpen leerstellingen of vereisten die in zijn Woord worden uiteengezet. Anderen beweren in de bijbel te geloven, maar verwerpen Jehovah’s organisatie.

Het venijn zit natuurlijk in de laatste zin: Anderen beweren in de bijbel te geloven, maar verwerpen Jehovah’s organisatie.

Het is dus, volgens het WTG, niet voldoende om in de bijbel te geloven. Iemand moet ook “Jehovah’s organisatie” (en alles wat die leert en oplegt) accepteren. Doet hij of zij dat niet, dan is men dus een afvallige. Het is maar dat u het weet. Christenen, wedergeboren gelovigen, zijn in de ogen van het WTG afvalligen, want zij kennen nu eenmaal geen andere Heer dan de Here Jezus Christus alleen! Christenen accepteren de talloze dwaalleren van het WTG niet. Christenen accepteren uiteraard evenmin dat het WTG “Jehovah’s organisatie” is. God werkt niet met een organisatie, maar met een ORGANISME, bestaande uit het Lichaam – de Gemeente – en het Hoofd: de Here Jezus Christus.

Een afvallige wordt voor dood verklaard

Als een Jehova Getuige kritiek heeft op wat het WTG leert, of daar niet mee instemt en dat laat merken, dan wordt het al snel onder de noemer “verwerpen van Jehovah’s organisatie” geplaatst. Wil zo iemand uittreden, gewoon stoppen als lid van de organisatie, dan is het ook een afvallige. Dat kennen we ook vanuit de islam overigens. Daar kan zoiets leiden tot een letterlijke dood, bij de JG is het vaak niet veel beter, omdat een afvallige voor dood verklaard wordt. Er is geen communicatie meer mee. Wie overweegt zich aan te sluiten bij de JG, zou dit goed moeten overdenken.

Er is geen “normale” weg uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen als u er later niet mee mee instemt. Er weer uit stappen is een bijna altijd een weg met veel problemen en ellende. Vraag dat maar eens na aan al die ex Jehovah’s Getuigen die er inmiddels zijn. Organisatie Jehovah Getuigen is zelf afvallig

Wat is afval volgens de Bijbel?

Daar is veel over te zeggen en al vanaf het prille begin van de Gemeente in de eerste eeuw werd er gewaarschuwd voor leringen die gelovigen zouden afbrengen van wat de Here Jezus Christus en de Apostelen hadden geleerd. De Apostelen hadden er veel werk aan om de gelovigen te wijzen op dwaalleren. In het Nieuwe Testament staan diverse voorbeelden. Bijvoorbeeld in 2 Timótheüs over Hymeneus en Filetus. Paulus zegt in vers 18:

Die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende, dat de opstanding alrede geschied is, en verkeren sommiger geloof.

Zij verkondigden een dwaalleer over de opstanding en Paulus waarschuwt daarvoor. Wie verkondigen in deze tijd een dwaalleer over de opstanding? Juist ja, de Jehovah’s Getuigen, omdat hen dit geleerd is door het wachttorengenootschap. Het WTG is de hedendaagse Hymeneus en Filetus uit de tijd van Paulus. Bekijk ook de andere leerstellingen van het WTG om te zien of deze overeenstemmen met Gods Woord. Doen ze dat niet, dan mogen ze zondermeer aan de kant geschoven worden als leerstellingen van afvalligen, conform bijvoorbeeld 1 Timótheüs 4 : 1:

Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelenOrganisatie Jehovah Getuigen is zelf afvallig

De Heilige Geest, die niet werkzaam is bij de JG, omdat men niet wedergeboren is, zegt het duidelijk, volgens Paulus. Die leert ons op te passen voor “verleidende geesten”, die leringen der duivelen (demonen) verspreiden. Wat het WTG leert zijn valse leringen en daarmee verleidt men helaas veel mensen. Zorg dat het u niet of niet langer overkomt. Neem afstand van het afvallige WTG! Kom tot de Here Jezus Christus alleen. Uw leven is ermee gemoeid!

Tot slot wijs ik graag nog een keer op de woorden van de Apostel Paulus. Die waarschuwt krachtig voor degenen die komen met “een ander evangelie”. Dat het WTG met een “ander evangelie” komt is niet moeilijk. Bestudeer maar wat men leert. Bovendien is het niet eens “evangelie”, want dat betekent “goed nieuws” of “blijde boodschap” en wie de JG-boodschap van wet en werken kent en ook al hun regels heeft gelezen en ook geleerd heeft dat er geen zekerheid van behoud of eeuwig leven is, weet dat dit geen blijde boodschap is. Paulus zegt in Galaten 1 : 6-9:

Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie;
Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren.
Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.

Die laatste zin herhaal ik nog maar een keer. Paulus doet dat ook.

Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!

De leringen van het WTG passen volledig in deze beschrijving van Paulus. Het WTG komt met iets heel anders dan de Apostelen en de Here Jezus Christus vertelden.

Dus laat u niet in de war brengen dat u afvallig van de Bijbel zou zijn als u niet meer accepteert wat het WTG leert. Vergeet niet:

Organisatie Jehovah Getuigen is zelf afvallig!

Organisatie Jehovah Getuigen is zelf afvallig

Organisatie Jehovah Getuigen is zelf afvallig

16 Reacties

 1. dr.ing.johan 13/07/2022
 2. Freddie 31/05/2017
  • Jim 27/02/2018
 3. avalon 22/04/2017
  • Marco Jansen 13/05/2017
  • Willibrordus 30/04/2022
 4. Jan 15/01/2017
  • Wachttorenkijker 17/01/2017
 5. Jan veenstra 13/01/2017
  • Wachttorenkijker 13/01/2017
 6. Jan veesntra 12/01/2017
  • Marco Jansen 13/05/2017
 7. Jan Veenstra 11/01/2017
  • Wachttorenkijker 11/01/2017
 8. Jan veenstra 11/01/2017
  • Wachttorenkijker 11/01/2017

Geef een reactie

Translate »