Vergaat de wereld in 2034?

De aarde en hemelen zullen niet altijd blijven, maar door vuur vergaan

In mijn tijd als Jehova Getuige werd met enige regelmaat een – meestal niet zo serieuze – vraag gesteld in de trant van: “wanneer vergaat de wereld?” Ik antwoordde dan, dat die helemaal niet zal vergaan. God had namelijk gezegd dat de aarde eeuwig (ik bedoelde altijd) zal bestaan. Geen goed antwoord dus; in ieder geval niet bijbels. Dat weet ik inmiddels nu ik inzicht heb in wat de begrippen “eeuwig” en “altijd” (“altoos”) betekenen in de Bijbel. (Luisterstudie C093) Zelf had ik toen in ieder geval nog niet goed gezien wat Petrus over de twee hemelen en aarde zegt. Achteraf snap ik dat wel, want ik kwam toen niet verder dan de leringen van het wachttorengenootschap (WTG) vanuit de Nieuwe Wereldvertaling (NWT). Daar staat in 2 Petrus 3: Vergaat de wereld in 2034?

Want overeenkomstig hun wens ontgaat dit feit hun aandacht, dat er door het woord van God van oudsher hemelen waren en een aarde, compact staande uit het water en te midden van water;
en door die [middelen] werd de toenmalige wereld vernietigd toen ze door water werd overstroomd.
Maar door hetzelfde woord zijn de hemelen en de aarde van nu voor het vuur opgespaard en ze worden bewaard voor de dag van het oordeel en van de vernietiging der goddeloze mensen.

Toch zal Jehovah’s dag komen als een dief, waarop de hemelen met een sissend gedruis zullen voorbijgaan, maar de elementen, intens heet, zullen ontbonden worden, en de aarde en de werken daarop zullen ontdekt worden.
Aangezien al deze dingen aldus ontbonden zullen worden, wat voor mensen behoort GIJ dan wel te zijn in heilige gedragingen en daden van godvruchtige toewijding,
verwachtend en goed in gedachte houdend de tegenwoordigheid van de dag van Jehovah, waardoor [de] hemelen brandend ontbonden zullen worden en [de] elementen, intens heet, zullen smelten!
Maar er zijn nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, die wij overeenkomstig zijn belofte verwachten, en daarin zal rechtvaardigheid wonen.

Eigenlijk had ik het zelfs al vanuit de Nieuwe Wereldvertaling kunnen weten dat de aarde en hemelen door vuur zouden vergaan. Hoewel er met “ontbonden worden” en “de aarde en de werken daarop zullen ontdekt worden” een bewuste poging is gedaan om de waarheid – die het WTG niet goed uitkomt omdat men leert dat de aarde altijd zal blijven – weg te houden van de NWT-lezers. In de Statenvertaling (SV) staat in vers 10:

Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.

En vers 12 (SV): Vergaat de wereld in 2034

Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.

Dat laat niks aan duidelijkheid te wensen over. Te duidelijk dus voor de JG, want in hun vertaling is het aangepast. “Vergaan” is “ontbonden” geworden en zoals zo vaak in de bijbelvertaling van Jehovah’s Getuigen, heeft dat woord niet dezelfde kracht als in de Statenvertaling of King James vertaling.

Tot slot vers 13 (SV), waarin staat wat volgt op het vergaan van de huidige aarde en hemelen:

Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

Dat is vanaf nu nog een stuk verderop in de Heilsgeschiedenis, in Gods Plan. Het is het einde van Gods Plan naar een totaal Nieuwe Schepping. Die begon bij de opstanding van de Here Jezus Christus. De te verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde laten in ieder geval nog ruim 1040 jaar vanaf nu op zich wachten. In al die tijd zullen de huidige aarde en hemelen blijven bestaan en vrucht voortbrengen. Dat was al voorzegd in Genesis 8:

Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht, niet ophouden.

Zolang de aarde bestaat, zal die vrucht voortbrengen, zegt de Schepper van dit alles. Misschien goed om te weten voor al die klimaatdoemdenkers, maar dat terzijde. God werkt Zijn programma af en wat Hij gedaan heeft, doet en gaat doen, kunnen we in de Bijbel vinden, als we die tenminste bestuderen zónder de bedekkende leringen van het WTG. Zie ook dit artikel.

Armageddon niet in 1975

Maar nu weer terug naar de vraag aan Jehovah’s Getuigen: “Wanneer vergaat de wereld?” of “Wanneer zal Armageddon zijn, volgens Jehovah’s Getuigen?” Dat wil men kennelijk toch weten. De Jehovah’s Getuigen zelf ook wel, hoewel zij weten dat het voor hen gaat om het wereldomvattende oordeel van Armageddon over religie en deze wereld en het overblijven van alléén Jehovah’s Getuigen uit de strijd die Jehovah dan zal voeren.

Al sinds het prille begin van de organisatie wordt hier naar verwezen. Altijd is de tijd tot Armageddon kort en dringend. Dat heb ik zo vaak gehoord en gelezen. Zo houdt men de leden binnen de organisatie. Er zijn diverse data genoemd in de geschiedenis van Jehovah’s Getuigen. Allemaal verkeerde voorspellingen. De laatste ging over 1975 en die voorspelling heb ik heel bewust meegemaakt. Het heeft zeker mijn leven beïnvloed. Maar het oordeel in Armageddon en het beloofde paradijs kwamen niet in dat jaar. Inmiddels zijn ruim 40 jaar (ruim een generatie of geslacht) verder.

Vergaat de wereld in 2034?

Het wachttorengenootschap leerde van haar eerdere foute voorspellingen omtrent Armageddon. Nu geeft men niet meer zo duidelijk een concreet jaar voor Armageddon. Het risico op verdere ontmaskering als “valse profeet” is daarvoor te groot. Een dergelijke voorspelling is direct bekend en gedeeld via internet. Maar af en toe geeft men hints over wanneer Armageddon zou moeten komen. Anders is het vele tientallen jaren herhaalde “de tijd dringt”; “het komt steeds dichter bij”, “nog even inspannen en dan is het zover”, wel heel erg inhoudsloos.

De 120 jaar van Noach en de vraag vergaat de wereld in 2034?

Volgens het artikel “Beweren Jehovah’s Getuigen dat Armageddon in 2034 komt?” wijst het WTG voorzichtig naar de “120 jaar van Noach”. Vanaf 1914 (dat niet klopt overigens…) kom je dan in 2034 uit. Dat komt het WTG wel aardig uit. Het is niet té ver weg, maar ook niet te dichtbij. Ze kunnen nog een tijdje voort als dit zou kloppen. Nogmaals: het wordt niet openlijk geleerd, maar het idee is wel degelijk onder aandacht van de Jehovah’s Getuigen gebracht.

Laat u niet van de wijs brengen door de leringen van het wachttorengenootschap over Armageddon, einde der tijden of de wereld die vergaat. Dat alles staat niet op programma voor het jaar 2034. Laat u niet misleiden door de organisatie van Jehovah’s Getuigen, die u bedekt vertelt dat u binnen die organisatie moet zijn om “2034” (of andere data) te overleven. Onderzoek de Schrift, Gods Plan der Eeuwen en kom tot persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus. Want:

Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. …

zei Jezus al in Johannes 14 : 6. Van iemand of iets (zoals een aardse organisatie, kerk of iets dergelijks) anders rept hij niet. De Apostelen later ook niet. Alleen de Here Jezus Christus. Kort na de opstanding van de Here Jezus zegt Petrus daarom in Handelingen 4, als hij spreekt over de tot Here en Christus aangestelde Jezus:

En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.

Onthoud dat alstublieft altijd. Vergaat de wereld in 2034?


Vergaat de wereld in 2034?

Vergaat de wereld in 2034?

35 Reacties

 1. Tristan 04/08/2022
 2. Pstertje 15/03/2021
  • Wachttorenkijker 15/03/2021
 3. Ronnie 07/06/2020
  • Wachttorenkijker 09/06/2020
 4. Frits van Pelt 22/08/2018
  • Anne van Urk 10/03/2020
   • Wachttorenkijker 10/03/2020
   • lil 14/03/2020
 5. Anne van Urk 29/06/2018
 6. Anne van Urk 10/05/2018
  • Wachttorenkijker 10/05/2018
 7. Anne van Urk 06/05/2018
  • Wachttorenkijker 07/05/2018
 8. Frits van Pelt 24/04/2018
 9. Anne van Urk 14/04/2018
  • Wachttorenkijker 16/04/2018
 10. Ron Arens 12/11/2017
  • Jim 10/02/2018
 11. silvy 19/10/2017
 12. Stephan 27/08/2017
 13. Arie 22/07/2017
 14. Lara Postma 22/07/2017
  • Wachttorenkijker 23/07/2017
   • mario 14/01/2018
    • Wachttorenkijker 16/01/2018
     • dirk voeten 29/01/2018
     • Wachttorenkijker 29/01/2018
     • MW 19/04/2023
    • Jim 10/02/2018
  • R.A.HEEREN 31/07/2018
 15. Ronnie 20/04/2017
 16. Ronnie 20/04/2017
 17. Dirk Meijer 28/06/2016
  • Arie 22/07/2017

Geef een reactie

Translate »