Voortdurend kennis nodig voor eeuwig leven?

Voortdurend kennis nodig voor eeuwig leven? Dat is wel wat er geleerd wordt door het wachttorengenootschap (WTG) aan hun volgelingen de Jehova Getuigen (JG). Voor deze zware druk opleggende gedachte misbruikt men zelfs de Bijbel en met name de Johannes 17 : 3. Deze tekst is in de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) duidelijk anders dan in gerenommeerde vertalingen, zoals de Statenvertaling (SV). Opvallend is dat dit in het Nederlands nog verder wordt doorgevoerd dan bijvoorbeeld in het Engels. Johannes 17 : 3 is in de Engels NWT:

This means everlasting life, their coming to know youthe only true God, and the one whom you sent, Jesus Christ Voortdurend kennis nodig voor eeuwig leven?

Het is geen goede vertaling, maar “their coming to know you” zou misschien wel kunnen. Behalve dan dat dit altijd gelezen wordt met de aanvulling vanuit het WTG dat dit wel een continu proces moet zijn. Het WTG houdt de JG namelijk constant en op vele manieren voor dat zij altijd bezig moeten zijn. Bezig zijn met het leren kennen van God en Jezus Christus teneinde eeuwig leven te verkrijgen. In de praktijk betekent dat men alle lectuur van het WTG moet lezen, de vergaderingen, de congressen moet bezoeken en in de velddienst moet gaan. Andere lectuur lezen is niet de bedoeling of niet toegestaan en zelfs zelfstandig bijbelstudie doen buiten het WTG om, wordt min of meer verboden. En dat terwijl er nota bene in hetzelfde hoofdstuk door de Here Jezus gezegd werd: “Uw woord is de waarheid”.

Jehovah’s Getuigen koppelen prestaties aan eeuwig leven

Het probleem is vooral dat men de opgelegde activiteiten – prestaties – koppelt aan het verkrijgen/behouden van”eeuwig leven”. Het komt er op neer dat als je niet kennis in je opneemt volgens de regels van het WTG, dat dit het eeuwig leven van een JG op z’n minst in gevaar kan brengen. Het wordt misschien niet altijd hardop zo gezegd of geschreven, maar die gedachte wordt wel overgebracht op de JG. In Nederland gaan ze daarin dus nog een stapje verder. In de Nederlandse NWT stond al vele jaren dit:

Dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u, de enige ware God, en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus.

Ik denk dat u zelf wel ziet hoe dwingend dit genoteerd staat. Als je het onbevangen leest, staat er gewoon dat je géén eeuwig leven hebt als je niet voortdurend kennis in je opneemt van God en Jezus Christus. Daarmee wordt zo’n tekst een schandalig instrument in de handen van een organisatie die mensen voortdurend aan zich wil binden.

Johannes 17 : 3 in de grijze Nieuwe Wereldvertaling

Tegenwoordig, sinds 2017 in de “grijze NWT,  staat het zo, iets minder dwingend op het eerste gezicht, maar het woordje “leren” wijst toch op de altijd gepredikte voortdurende actie, die nodig is om iets te bereiken of te hehouden:

Dit betekent eeuwig leven, dat ze u leren kennen, de enige ware God, en ook degene die u hebt gestuurd, Jezus Christus.

In de nieuwste versie van de Nieuwe Wereldvertaling hebben ze de kans waargenomen om het woordje “ook” toe te voegen, in een poging om via de tekst te laten weten dat Jezus Christus níet de Ware God is, maar een ander Wezen. In de Statenvertaling, en in geen enkele andere vertaling, staat de combinatie ” en ook”, maar het WTG voegt het toch maar toe om in ieder geval de eigen lezers te laten weten hoe het volgens het WTG zou moeten zijn. Dat is manipulatie via misbruik van Gods Woord.

Maar het gaat in Johannes 17 vers 3 om de Ene, en dat is geheel conform wat de rest van de Schrift leert. Als het om twee Wezens zou gaan, zoals het WTG leert, dan had er iets moeten staan in de trant van “dat zij U beide kennen”, want één kennen zou dan te weinig zijn. Als het woord “en” opgepakt zou moeten worden als “plus”, dus de ene + de andere, dan had dit er moeten staan in de tekst. Maar dat staat er dus niet.

De combinatie “en ook” in Johannes 17 : 3 niet in de grondtekst

Het woordje “en” (“kai” in het Grieks) is een voegwoord en krijgt z’n betekenis in de context. Het wordt daarom in het Nieuwe Testament op diverse manieren vertaald. Bijvoorbeeld 540 keer met “also” in het Engels en dat betekent “ook, eveneens, tevens, bovendien, evenals, mee, evenzo, insgelijks” in het Nederlands. Dat de NWT “kai” dus vertaalt met “ook”, is op zich niet verkeerd, maar dan had men wel het eerste “en” weg moeten halen, omdat er echt maar één keer “kai” staat in de grondtekst. Zoals het nu gedaan is, is het dus wel fout. Als men toch de combinatie “en ook” zou willen laten bestaan, als vertaling van het enkele woordje “kai”, dan kan dit niets anders gelezen worden dan “namelijk ook”.

Johannes 17 vers 3 in de Nieuwe Wereldvertaling van Jehovah’s Getuigen had daarom op z’n minst – de andere “aanpassingen” laat ik nu maar even staan – moeten zijn:

Dit betekent eeuwig leven, dat ze u leren kennen, de enige ware God, ook (of: namelijk ook) degene die u hebt gestuurd, Jezus Christus.

In dat geval staat er wat er inderdaad moet staan: “De enige ware God is ook degene die u hebt gestuurd, Jezus Christus.” Als je er biologie van maakt, en dus 2 Wezens, dan is dit niet te begrijpen. Geloven we dit, omdat het Gods Woord is, dan is het niet moeilijk. Maar dan moet de “JG-bril” wel af.

Dat zij U kennen Voortdurend kennis nodig voor eeuwig leven?

De Nederlandse vertaling van Johannes 17 : 3 (die van vóór 2017) heeft ook mij vele jaren beïnvloed. Ik dacht dat dit werkelijk zo in de Bijbel stond en probeerde (met wisselend succes) aan dat “voortdurend” te voldoen. Daar werd ik erg moe van. Achteraf bleek dat niet zo vreemd te zijn. Als je voortdurend bezig bent met de leer van het WTG, dan heeft dat een verwoestende uitwerking op de mens die denkt zich aan Gods Woord te onderwerpen. Gelukkig kwam daar een eind aan en één van de eerste bijbelteksten die ik een goede vertaling las was Johannes 17 : 3. De SV noteert:

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

Het was een verademing te lezen hoe het er echt staat, dus zonder JG-bril. Uiteraard zit er veel verschil in hoe men de Waarachtige God kent. Dat kan van zeer weinig tot heel veel zijn. Daar is tijd mee gemoeid. Na ruim 20 jaar bijbelstudie ken ik de Here Jezus Christus beter dan toen ik net tot geloof was gekomen. Maar…, en dat is de grote Genade Gods, toen ik Hem net kende en dus nog maar net aanvaard had als mijn persoonlijke Verlosser, betekende dit al direct eeuwig leven voor mij. Onvergankelijk leven dus, dat niet meer kwijtgeraakt kan worden. Het begrip “eeuwig leven” betekent niets als iemand dit wel weer kwijt zou kunnen raken. Dat laatste zit overigens wel opgesloten in de leerstellingen van de JG. Helaas, want dit is een onbijbelse gedachte.

De context van Johannes 17 : 3

In de NWT-vertaling van Johannes 17 : 3 heeft het WTG dus nog een belangrijke wijziging aangebracht, namelijk het woordje “betekent”, waar in de SV “is” staat. Deze ogenschijnlijk kleine aanpassing, waar je makkelijk over heen leest, krijgt vooral inhoud als je weet dat de Jehovah’s Getuigen deze tekst lezen in de zin van: “Als je God plus Jezus Christus leert kennen (dit is een blijvend proces) dan is de beloning daarvoor eeuwig leven. Doe je dit niet of niet meer, dan geen eeuwig leven om te beginnen of te behouden.

De Statenvertaling heeft het Griekse “esti” correct vertaalt met “is”, omdat men de context van de woorden van de Here Jezus erbij gehouden heeft. De Jehovah’s Getuigen noemen alleen Johannes 17 : 3 en plukken deze tekst geheel uit de context. Deze woorden uit het zogeheten “Hogepriesterlijk gebed” van de Here Jezus, kort voor zijn dood en opstanding, beginnen in vers 1. Als we de eerste 3 verzen gewoon netjes lezen, dan wordt meteen duidelijk waarom de vertaling met “is” hier op z’n plaats is:

Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke.
Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve.
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

De Here Jezus bidt tot de Vader. Hij vraag om via Hem (na Zijn opstanding als Eersteling van de Nieuwe Schepping) Zijn discipelen eeuwig leven te geven. Dat gebed wordt zeker verhoord, want het is in overeenstemming met Gods wil en Zijn Heilsplan. En direct daarna verklaart hij wat dat eeuwig leven dan inhoudt. Eeuwig leven is U kennen. De Ware God, namelijk de Here Jezus Christus kennen en dat voor altijd.

Het woord “bekennen”

Als je Schrift met Schrift vergelijkt en de begrippen in de Bijbel leert, dan wordt ook goed duidelijk wat “kennen” in de Bijbelse zin inhoudt. Dat gaat veel verder – dieper – dan een oppervlakkig weten dat iemand bestaat. In de Statenvertaling wordt dat goed duidelijk. In het Oude Testament is diverse malen sprake van “bekennen”, waar het woord “kennen” in zit, als er gesproken wordt over de gemeenschap tussen man en vrouw, bijvoorbeeld in Genesis 4 : 25:

En Adam bekende wederom zijn huisvrouw, en zij baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Seth;

Die gemeenschap, waarbij het om allesomvattende samenleving en grote verbondenheid gaat, staat model voor het kennen van de Enige Ware God, in de Here Jezus Christus. Dé boodschap in het Nieuwe Testament is dat elk mens, die gelooft in Hem alleen, toegevoegd wordt tot Christus Zelf. Die samenleving, als één Plant, zegt Paulus in Romeinen 6, is de gemeenschap met God. Een wedergeboren mens is op grond van geloof één geworden met De Here Jezus Christus en dat betekent eeuwig leven; dat ís eeuwig leven.

Van U, den enigen waarachtigen God

Het mooie is dat zo’n korte tekst als Johannes 17 : 3 zoveel Waarheid bevat. Het maakt heel goed duidelijk dat Jezus Christus en “den enigen waarachtige God” Dezelfde zijn. Er staat “U kennen” en dat is in het enkelvoud. Het gaat om Eén en dat is de enigen waarachtigen God, namelijk Jezus Christus. Die is door God gezonden, want Hij is het “Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid“, volgens Hebreeën 1. Omdat het WTG van het het Wezen Gods biologie gemaakt heeft, begrijpt men dit allemaal niet, accepteert men het niet en dat leidt onherroepelijk tot een bedekking van het Woord Gods. De resultaten daarvan zijn verkeerde leerstellingen, die men in stand probeert te houden via aanpassingen in de eigen bijbel, de Nieuwe Wereldvertaling.

Het is onze wens dat u de Here Jezus Christus leert kennen als uw persoonlijke Verlosser. Dat betekent eeuwig leven!

In Johannes 6 : 47 zegt de Here Jezus:

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, hééft het eeuwige leven.

Vergeet dit alstublieft nooit.


Voortdurend kennis nodig voor eeuwig leven?

Voortdurend kennis nodig voor eeuwig leven?

Een reactie

  1. Imelda 26/11/2016

Geef een reactie

Translate »