Handelingen 20 vers 28 bij Jehovah’s Getuigen

Hoe zit het met Handelingen 20 vers 28 bij Jehovah’s Getuigen? Niet goed, zoals blijkt uit de volgende vergelijking. In de Nieuwe Wereldvertaling is een onderscheidend woord toegevoegd aan dit vers. Dat verandert de betekenis sterk, maar dat was dan ook de bedoeling van het wachttorengenootschap (WTG).

Handelingen 20 : 28 in de Statenvertaling:

Zo hebt dan acht op uzelven en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de Gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.

Over dit vers is veel te doen, maar in wezen is de strekking heel eenvoudig. Hier wordt gezegd dat in de Gemeente van God opzieners aangesteld worden door de Heilige Geest. Niet door mensen, zoals overigens wel het geval is bij de Jehovah’s Getuigen. Dat is de hoofdgedachte. Daarna volgt “Hij”, wat dan slaat op de Heilige Geest, genoemd eerder in de zin. De Heilige Geest is dus een Persoon, God Zelf. De Schrift leert dat het de onzichtbare Here Jezus Christus is, Die in deze bedeling in het verborgene werkt aan Zijn Gemeente, aan de gelovingen in de Here Jezus Christus. De Jehovah’s Getuigen her- en erkennen de Heilige Geest niet als Christus en God Zelf.

Wat kan er nog meer van die “Hij” gezegd worden? Uit de context blijkt dat het over activiteit gaat. God (Heilige Geest) is actief in Zijn Gemeente en dat wordt hier uitgedrukt door “Zijn eigen bloed”. Anders gezegd: “Zijn eigen leven”, want bloed is leven. Bloed is nodig om te leven, het voedt en reinigt, onderhoudt het totaal. Bloed staat voor activiteit. Het werkt alleen als het binnen het lichaam is. Buiten het lichaam heb je niks aan bloed. God werkt Zelf in, geeft Zelf leven aan Zijn Gemeente, staat hier. God is actief in Zijn Gemeente.

De betekenis van bloed wordt niet begrepen

Het probleem met dit vers is dat men de betekenis van bloed niet of niet goed begrijpt en het maar meteen laat slaan op Jezus vóór Zijn dood en opstanding of op de opgestane Here Jezus Christus. Op deze plaats is die conclusie echter niet gerechtvaardigd. Men zou dat er hier niet zo inleggen. Hier gaat het om God. Uiteraard blijkt later uit de Schrift overduidelijk dat de Gemeente van God toebehoort aan de Here Jezus Christus. Waarmee gezegd is dat de Here Jezus Christus God is. Dat is sinds Zijn opstanding. Toen ontstond (begon) de Gemeente van Christus, bestaande uit gelovigen in de Here Jezus Christus. Paulus zegt daarover in 1 Korinthe 1 : 2:

Aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, den geheiligden in Christus Jezus, den geroepenen heiligen, met allen, die den Naam van onzen Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onzen Heere. (Grieks: Kurios)

Een ieder – allen – die de Naam van Jehovah (Heere) Jezus Christus aanroept (zie Joël 2 : 32) is geroepen en geheiligd (apart gezet tot dienst aan God) in Christus Jezus. Een gelovige is toegevoegd aan de Gemeente van God. Waartoe? Om te dienen in de Gemeente Gods. Om de Heere te dienen. Wie dat is, staat er direct achteraan in vers 3:

Genade zij u en vrede van God onzen Vader, en (= namelijk) den Heere Jezus Christus.

Paulus heeft het alleen maar over de Here Jezus Christus

Paulus is aan het woord in Handelingen 20 : 28. Ook in dit betoog heeft hij het alleen maar over de Here Jezus Christus, net als in al zijn brieven. Niet vreemd, want de Here Jezus Christus heeft Paulus persoonlijk aangesteld om Zíjn Evangelie te verkondigen, wereldwijd. Paulus spreekt dus over de Christus als hij tot de ouderlingen, die “tot opzieners gesteld zijn door de Heilige Geest”, spreekt. Als hij het heeft over het “weiden van de Gemeente Gods”, dan heeft hij het in de praktijk over de Here Jezus Christus.

De Gemeente Gods, de Gemeente van God, is van Christus. Het is Zijn Eigendom. Het is Zijn Lichaam. Hij is het Hoofd. De Gemeente is het “huis” van Christus. Gelovigen zijn de stenen. Hebreeën 3 : 6:

Maar Christus, als de Zoon over Zijn eigen huis; Wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden.

Gods Tempel

Zijn Tempel bestaat uit gelovigen. Paulus:

Of weet gij niet, dat ulieder lichaam (is meervoud: het lichaam van ulieden) een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?

Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een Volk zijn.

Huisgenoten van God

Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods;

Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;

Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere;

De waarheid dat de Gemeente Gods aan de Here Jezus Christus behoort, van Hem is, is toch niet mis te verstaan, noch te bestrijden? Maar…, dan kent u de beleidsmakers van het wachttorengenootschap nog niet. Zij leren hun volgelingen – Jehovah’s Getuigen – namelijk dat de Gemeente toebehoort aan de Naam Jehovah en níet aan de ons gegeven volledige Godsnaam Here Jezus Christus, de Opgestane Heer en Heiland. Daar gebruiken – beter gezegd misbruiken – zij Handelingen 28 : 20 voor.

Handelingen 20 : 28 in de Nieuwe Wereldvertaling

Let op jezelf en op de hele kudde, waarover de heilige geest jullie als opzieners heeft aangesteld, om de gemeente van God te hoeden, die hij met het bloed van zijn eigen Zoon heeft gekocht.

Er zit nogal een groot verschil tussen de tekst van Handelingen 20 : 28 in de Statenvertaling en de Nieuwe Wereldvertaling. Het gaat om de toevoeging van “Zoon” in dit vers.

“… welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed“, wordt dan: “… met het bloed van zijn eigen Zoon”

Dogma dat Jezus Christus níet God is bij Jehovah’s Getuigen

Ineens staat er heel iets anders, en nogmaals, dit was ook de bedoeling! Die toevoeging/verandering heeft men gedaan om hun dogma dat Jezus Christus níet God is te ondersteunen. Een volkomen foute leer, waarvoor men niet schroomt om de Bijbel aan te passen, om dat maar te kunnen vasthouden. Het wachttorengenootschap is wat dat betreft de schaamte voorbij.

Handelingen 20 : 28 in de grondtekst van de Nieuwe Wereldvertaling

Handelingen 20 vers 28 bij Jehovah's GetuigenMen probeert hier de Gemeente aan Jehovah toe te laten behoren in plaats van aan Christus! Dat doet men door de Schrift te verdraaien. Schaamteloos dus, want zelfs in de eigen grondtekst van Handelingen 20 vers 28 in de Nieuwe Wereldvertaling staat het woord “Zoon” niet. Zie het nevenstaande plaatje. De vertalers hebben het zelf ingevoegd, om het kloppend met de eigen leer te krijgen.

Het is het wachttorengenootschap zeer kwalijk te nemen dat men in de nieuwste versie van de Nieuwe Wereldvertaling (2017 in het Nederlands) nog een stap verder gaat in de falsificatie van Handelingen 20 vers 28. Waar men in de vorige versie het woord “Zoon” nog tussen [Zoon] had staan, om aan te geven dat het door de vertalers ingevoegd was en niet in de grondtekst staat, daar heeft men in de nieuwste versie de [ ] niet gebruikt. Wie dit voor het eerst leest en niet verder kijkt, denkt dan dit woord er ook werkelijk staat in de Griekse grondtekst. Maar dat is dus helemaal niet het geval! De lezer wordt gewoon bedonderd; netter kan ik het echt niet vertellen.

De Nieuwe Wereldvertaling van Jehovah’s Getuigen is onbruikbaar

Handelingen 20 : 28 is er een uit een wel zeer lange reeks van “aanpassingen” in de Nieuwe Wereldvertaling. Op deze website worden er al heel wat behandeld (zie tag Nieuwe Wereldvertaling) maar er zijn er nog veel en veel meer. Dat maakt deze eigen JG-vertaling onbruikbaar om te lezen, laat staan voor bijbelstudie. Wees u daarvan a.u.b. bewust! Helaas denken de volgelingen van het wachttorengenootschap – Jehovah’s Getuigen – dat dit de beste vertaling is en gebruiken zij in feite niets anders dan deze bewust aan de leer van het wachttorengenootschap aangepaste vertaling.


Handelingen 20 vers 28 bij Jehovah’s Getuigen

Handelingen 20 vers 28 bij Jehovah’s Getuigen

6 Reacties

  1. Frits van Pelt 16/03/2018
    • Frits van Pelt 16/03/2018
  2. Anoniem 23/02/2018
    • Wachttorenkijker 23/02/2018
  3. Mario Vinckier 16/01/2018
    • Wachttorenkijker 16/01/2018

Geef een reactie

Translate »