Jezus is God in The Finished Mystery

Jezus is God in The Finished Mystery. Normaal gesproken zouden we niet zo snel aandacht schenken aan het meer dan 100 jaar oude boek “The Finished Mystery”. Het is grotendeels geschreven door (en onder redactie van) Charles Taze Russel en in 1918, na het overlijden van Russel in 1916, is het laatste deel afgemaakt door J.F. Rutherford, de echte oprichter van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Er staat zoveel vreemds in, dat er gewoonweg niet aan te beginnen is. Nodig is het ook niet, want een ieder ziet zelf wel dat dit boek, dat vooral van leer trekt tegen de religies van toen, met name de Rooms Katholieke Kerk, niet serieus genomen kan worden.

The Finished Mystery in De Wachttoren van oktober 2018

Toch besteden we er nu een artikel aan, want het boek wordt in De Wachttoren van oktober 2018 aangehaald i.v.m. het “100-jarig bestaan” ervan. Op de website van de organisatie van Jehovah’s Getuigen staat deze Wachttoren, met daarin het artikel: “1918: honderd jaar geleden”.

Er worden in het artikel dingen gesteld die volgens commentaren niet kloppen. Kijk daarvoor in deze video van Watchtower Examination.

In ieder geval maakt het wachttorengenootschap (WTG) 100 jaar later – door het te noemen – reclame voor dit boek. Niet zo verstandig, want iedereen kan het boek downloaden en lezen. En dan is het bepaald geen reclame meer voor de huidige organisatie …

Bijbelse waarheden in The Finished Mystery?

Het wachttorengenootschap houdt de huidige Jehovah’s Getuigen (JG) voor dat het boek van 100 jaar geleden “bijbelse waarheden” bevat. Men schrijft:

De Bijbelonderzoekers waren al een paar maanden bezig met het verspreiden van het boek The Finished Mystery. Oprechte lezers reageerden positief op de Bijbelse waarheden die erin stonden.

Die “bijbelse waarheden” moet je dan wel heel goed zoeken op de ongeveer 600 pagina’s, maar één is er in ieder geval te vinden en wel op blz. 289 en 290 (zie bovenaan pag. 290), in het hoofdstuk dat over Openbaring 19 gaat. Zie hier de PDF van deze pagina’s.

Aan het begin van pagina 290 staat bij een commentaar op Openbaring 19 : 4, waar staat:

En de vier en twintig ouderlingen, en de vier dieren vielen neder, en aanbaden God, Die op den troon zat, zeggende: Amen, Halleluja! (“Looft Jah” in de NWT)

heel duidelijk: The God, the mighty One, here referred to is the Lord Jesus. – Rev. 5 : 8.

De vertaling in het Nederlands: De God, de Almachtige, waarnaar hier wordt verwezen, is de Here Jezus. – Openbaring 5 : 8

Looft Jah!

Het staat er dus echt! Wisten ze het toen nog of was het een fout? De Here Jezus is de Almachtige God, volgens het door Rutherford – en de huidige top van de organisatie – goedgekeurde boek The Finished Mystery in 1918. Volgens mij wisten ze het toen nog. Dat blijkt wel uit de aangehaalde verwijstekst, Openbaring 5 : 8, waar staat:

En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.

Het Lam kan op niemand anders wijzen dan op de Here Jezus Christus. Russel wist dat uiteraard en ook nu is dat bij de Jehovah’s Getuigen nog steeds duidelijk. Dat valt natuurlijk ook niet te ontkennen. O.a. in dit artikel (par. 11) op hun website, staat:

“In plaats van een symbolische leeuw zag de apostel Johannes, waarschijnlijk tot zijn verbazing, een symbolisch lam dat ’was geslacht’ maar dat door de macht van de Almachtige God „die op de troon is gezeten” weer tot leven was gebracht. Ah, nu wordt de identiteit van „de Leeuw, die uit de stam Juda is”, onmiskenbaar duidelijk. De apostel Johannes had de boodschapper Johannes de Doper in het jaar 29 G.T. horen zeggen, waarbij hij op Jezus wees, die daar op enige afstand liep en die in water gedoopt en vervolgens met Gods geest uit de hemel gezalfd was: „Ziet, het Lam Gods!” De voorgaande dag had Johannes de Doper ten aanhoren van omstanders gezegd: „Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt! . . . “

Honderd jaar later is de organisatie van Jehovah’s Getuigen deze eenvoudige waarheid al lang weer kwijt als het gaat om Wie de Almachtige God is in Openbaring 19 : 4. Ze zeggen nu iets heel anders, namelijk dat de Here Jezus Christus (de Opgestane) níet God Zelf is. Dit betekent – in de optiek van het WTG – dat men óf toen óf nu een leugen verkondigde of verkondigt. In dat verband is het heel vreemd dat men anno 2018 het boek “The Finished Mystery” positief in beeld brengt en schrijft dat er “Bijbelse waarheden” in staan. Weten ze zelf niet meer wat er in dat boek staat?

Het boek Openbaring; haar grootste climax is voorbij

In 1988 gaf het WTG weer een boek uit over Openbaring: “Openbaring; haar grootste climax is nabij!” In het Engels: “Revelation: Its Grand Climax at Hand!” De insiders weten wat er bedoeld wordt met: niet doorheen te komen, ondanks 2 of 3 keer behandelen op de boekstudies, die er toen nog waren. Het boek is denk ik daarom niet meer te verkrijgen bij de JG. Het wordt niet meer gebruikt. Op blz. 274 van het Engelstalige boek, versie 2006, staat i.v.m. Openbaring 19 : 4 (door ons vertaald):

Dit grote Hallelujah-koor is dan ook het “nieuwe lied” van lof aan het Lam. (Openbaring 5 : 8, 9). Ze zingen nu het magnifieke refrein van overwinning en schrijven alle eer toe aan de Soevereine Heer Jehovah vanwege zijn beslissende overwinning op de grote hoer Babylon de Grote.

En dit is wat het wachttorengenootschap nu leert, inclusief vreemde verklaring van “een lied van lof aan het Lam”, dat alle eer aan Jehovah zou toeschrijven… Honderd jaar geleden stond de Here Jezus centraal. In deze tijd is dat Jehovah. Wie het andersom durft te zeggen en daaraan vasthoudt, wellicht op wat er in het aangeprezen boek The Finished Mystery staat, wordt onherroepelijk uitgesloten uit de organisatie.

In 1918 was het aanbidding van de Here Jezus

Het wachttorengenootschap moet er wel “Jehovah” van maken, want anders komt men in de knoei met de leer dat Jezus Christus niet aanbeden mag worden, omdat Hij niet de Ware God zou zijn. Volgens het WTG dan, uiteraard leert de Bijbel dat dit wel zo is. In hun huidige Nieuwe Wereldvertaling staat Openbaring 19 : 4 er zo in:

De 24 oudsten en de vier levende wezens vielen neer en aanbaden God, die op de troon zit, en zeiden: ‘Amen! Loof Jah!’

In hun optiek wordt de Here Jezus niet aanbeden. In de Bijbel echter wel en daar gaat het maar om.

Is dit “Gods enige kanaal voor voedsel terechtertijd”?

Het wachttorengenootschap gaat er prat op dat men door Jezus Christus aangesteld zou zijn als “Gods enige kanaal voor voedsel terechtertijd“. Voor de hele wereld, voor iedereen dus! Ja, ja… zo maak je je wel heel belangrijk… Dat zou dan gebaseerd moeten zijn op wat Hij op aarde zelf geconstateerd zou hebben aan daden en leringen van de toen nog “Bijbelonderzoekers” en volgelingen van C. T. Russel. Wie een beetje kennis heeft van de praktijken en leerstellingen van deze organisatie weet echter dat dit een onzinnige claim is. De vele valse en vooral “zwabberende” leerstellingen bewijzen dat.

Op een zo’n belangrijk onderwerp als Wie de te aanbidden God is in Openbaring 19 : 4, zou God, Die de organisatie exclusief leidt (WAT NIET HET GEVAL IS!) toch geen verwarring laten ontstaan? Zou Hij hen rond 1918, totdat het boek slechts een paar jaar later “uit de collectie” verdween, om plaats te maken voor de schrijfsels van Rutherford alleen, iets anders geleerd hebben dan daarna? Over zo’n belangrijk thema? Het gaat hier niet om een on- of minder belangrijk detail, maar om de Godheid Zelf!

Denk nog eens goed over het bovenstaande na. Kijk ook naar meer materiaal over het bijzondere boek The Finished Mystery, o.a. op de website van jwsurvey.org. Daar staat ook deze PDF over dit boek op.


Jezus is God in The Finished Mystery

2 Reacties

  1. Frits 23/11/2018
  2. Frits 20/11/2018

Geef een reactie

Translate »