Jezus Christus is schepsel volgens Jehova Getuigen

Jezus Christus is schepsel volgens Jehova Getuigen. Voor de goede orde: het gaat hier om de opgestane Here Jezus Christus. Dus niet Jezus van Nazareth, tijdens Zijn leven op aarde. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het ongeloof van het wachttorengenootschap (WTG). Men wil namelijk niet erkennen dat het Wezen Gods Eén is (ik heb het niet over de klassieke drie-eenheidsleer; zie artikel op website Vlichthus). Daardoor wordt er een bedekking gelegd op datzelfde Woord. De Heilige Geest leidt ons in de Schrift als we bereid zijn onvoorwaardelijk te geloven wat er geschreven staat. Of we het in eerste instantie begrijpen of niet.

WTG maakt biologie van de Godheid

De uitleggingen die volgen zijn daarna nooit meer correct. Het worden steeds meer dwaalleren en de pogingen om die in stand te houden nemen alsmaar grotere vormen aan. Zo groot zelfs, dat Jehova Getuigen een eigen bijbel uitbrachten. Deze Nieuwe Wereldvertaling (NWT) helpt hen om de eigen leringen als Gods waarheid te doen lijken voor de volgelingen. Er is op ongekende schaal mee geknoeid. Onder andere om van de Godheid begrijpbare menselijke biologie te maken. Het WTG weet niet wat de begrippen “vader”, “zoon” en “eerstgeborene” in de Bijbel betekenen en alleen daarom al gaat hun uitleg van de Godheid de verkeerde kant op.

Het is niet mijn bedoeling om in dit artikel het Wezen Gods verder uit te diepen, maar ik wil laten zien wat het WTG leert en wat men doet om dat te “bewijzen”. In ieder geval schaamteloos de tekst in de Bijbel aanpassen via de uitgave van hun eigen NWT. Ik zeg met nadruk schaamteloos, want in de herziene versie van de NWT (2013) is men de schaamte op een aantal plaatsen echt voorbij. In dit artikel heb ik het over Kolossenzen 1. Ik kom daar zo op terug. Eerst even kijken wat men op de JG-website zegt over Jezus Christus: Jezus Christus is schepsel volgens jehova getuigen

Het leven van de persoon die als Jezus Christus bekend kwam te staan, begon niet hier op aarde. Jezus zelf sprak over zijn voormenselijk bestaan in de hemel (Jo 3:13; 6:38, 62; 8:23, 42, 58). Uit Johannes 1:1, 2 blijkt welke naam degene die Jezus werd, in de hemel droeg. Daar staat: „In het begin was het Woord [Gr.: Loʹgos], en het Woord was bij God, en het Woord was een god [„was goddelijk”, AT; Mo; of: „van goddelijke natuur”, Böhmer; Stage]. Deze was in het begin bij God.”

Aangezien Jehovah eeuwig is en geen begin heeft gehad (Ps 90:2; Opb 15:3), moet de mededeling dat het Woord vanaf „het begin” bij God was, hier betrekking hebben op het begin van Jehovah’s scheppingswerken. Dit wordt bevestigd door andere teksten die Jezus identificeren als „de eerstgeborene van heel de schepping”, „het begin van de schepping door God” (Kol 1:15; Opb 1:1; 3:14). Aldus identificeert de Schrift het Woord (Jezus in zijn voormenselijk bestaan) als Gods eerste schepping, zijn eerstgeboren Zoon. Jezus Christus is schepsel volgens jehova getuigen

Op hun website, onder geloofsovertuiginen, staat ook nog dit:

Zij geloven niet dat Jezus Christus deel uitmaakt van een Drieëenheid maar dat hij, zoals de bijbel zegt, de Zoon van God is, de eerste van Gods scheppingen; dat hij een voormenselijk bestaan heeft gehad en dat zijn leven vanuit de hemel werd overgebracht naar de schoot van een maagd, Maria; dat het volmaakte menselijke leven dat hij als slachtoffer heeft afgelegd, redding tot eeuwig leven mogelijk maakt voor hen die geloof oefenen; dat Christus als Koning over de gehele aarde regeert met de autoriteit die God hem sedert 1914 gegeven heeft.

Voor wedergeboren christenen, die wel rechte kennis van Gods Woord hebben, moet het bovenstaande toch heel vreemd zijn. Er wordt van alles gesteld en bevestigd met een enkele erbij gezochte schriftplaats. Omdat men dus niet weet wat het woord “eerstgeborene” in de Bijbel betekent, maakt men er in Kolossenzen 1 maar biologie van, net zoals de biologie van een menselijke vader en de letterlijke geboorte van zijn zoon. Vreemd genoeg gaat het WTG daarbij kennelijk voorbij aan het “Eerstgeborene uit de doden” uit vers 18. Daar is in ieder geval geen sprake van een letterlijke biologische geboorte van Christus. Het gaat daarbij om de Eerste, dat wordt ook bevestigd in het vervolg van het vers: “opdat Hij in allen de Eerste zou zijn“.

Het is een kwestie van gewoon goed lezen en weten wat begrippen in de Bijbel betekenen. Dan weet je dat het om een bepaalde positie gaat en niet om biologie.

Volgens het WTG gaat het in vers 15 over Jezus Christus als eerste schepsel van Zijn Vader, via een soort van geboorte, een soort biologie dus, net zoals wij als mensen vader en zoon kunnen zijn. In vers 18 gaat het echter niet over een biologische geboorte. Dat is dus op z’n minst inconsequent. Door er niets over te zeggen, wordt het probleem snel overlopen. Meer zit er niet in voor het WTG. Ze kunnen dit gedeelte (herhaald in Openbaring 1 : 5) niet zomaar wegmoffelen en dan is er niks over zeggen de beste optie.

Wat Openbaring 1 : 1 in dat bewijsmateriaal doet, ontgaat mij geheel. Met Openbaring 3 : 14 haalt men een truc uit om als bewijs te kunnen dienen. Ik zet de NWT tekst naast die van de Statenvertaling (SV) (linkerkolom). Jezus Christus is schepsel volgens Jehova Getuigen

Openbaring 3 : 14

En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods:

En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Deze dingen zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping door God:

Het verschil tussen deze twee vertalingen lijkt in eerste instantie misschien een futuliteit, maar de vertaling met “het begin van de schepping door God”, i.p.v. “Begin van Gods Schepping”, zorgt er direct voor dat de NWT-lezer moet denken aan de Getuige als het eerste schepsel. Die gedachte wordt vervolgd in Kolossenzen 1 in de Nieuwe Wereldvertaling.

De Statenvertaling geeft aan dat de waarachtige Getuige aan het begin van Gods Schepping stond. Dat is geheel conform bijvoorbeeld Kolossenzen 1, waar Paulus het e.e.a. uitlegt.

Kolossenzen 1 : 14-20

In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden;

Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.

Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;

En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem;

En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou;

En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.

Jezus Christus is schepsel volgens jehova getuigen

door bemiddeling van wie wij onze verlossing door losprijs hebben, de vergeving van onze zonden.

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping;

want door bemiddeling van hem werden alle [andere] dingen in de hemelen en op de aarde geschapen, de zichtbare en de onzichtbare, of het nu tronen of heerschappijen of regeringen of autoriteiten zijn. Alle [andere] dingen zijn door tussenkomst van hem en voor hem geschapen.

Ook is hij vóór alle [andere] dingen en door bemiddeling van hem zijn alle [andere] dingen gemaakt om te bestaan,

en hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alle dingen de eerste zou worden;

want het heeft [God] goedgedacht de gehele volheid in hem te doen wonen

en door tussenkomst van hem alle [andere] dingen weer met zich te verzoenen door vrede te maken door middel van het bloed [dat hij] aan de martelpaal [heeft vergoten], ongeacht of het de dingen op de aarde zijn of die in de hemelen.

Er valt nogal wat op aan deze vergelijking van Kolossenzen 1 tussen Nieuwe Wereldvertaling en Statenvertaling. Wat te denken voor het hoofdlettergebruik in de NWT. Zelfs daarin zie je al (en dat komt heel veel plaatsen in de NWT voor) dat Jezus Christus niet als God wordt gezien en dus ook niet de daarbij horende eer en positie krijgt, die hij in de Bijbel wel heeft.

 • De SV spreekt consequent over “door”. De NWT heeft daar het veel zwakkere “door bemiddeling van” en “door tussenkomst van” van gemaakt. Volkomen onnodig natuurlijk, nergens voor nodig, behalve dan als je probeert het krachtige van “door” (meteen duidelijk wie wat doet) te vervangen voor de mogelijkheid dat een activiteit niet noodzakelijk door Hem gedaan hoeft te zijn. Met “door bemiddeling van” en of “door tussenkomst van”, kan dat.
 • Het laatste vers wijst erop dat God door (via) Christus alles met zich verzoenen. Er staat niet voor niets “alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven”. Daarmee wordt Christus vereenzelvigd met God. Dat is volledig in overeenstemming met de rest van de Bijbel (o.a. Hebreeën 1). Ook in deze uiteenzetting met vers 15: “Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods”.
 • Maar het grootste probleem zit natuurlijk in de toevoeging van vier keer het woordje “andere” in dit gedeelte. Het staat hier nog tussen haakjes. Daarmee geeft men aan dat het er niet staat in de grondtekst en dat het door de vertalers ingevoegd is. Inmiddels is wel duidelijk waarom dit gedaan is. Men wil maar wat graag via Kolossenzen 1 “bevestigen” dat Jezus Christus de eerste van alle schepselen was en dat “door bemiddeling van” en “door tussenkomst van” hem (zij schrijven het met een kleine “h”) alle andere dingen tot stand zijn gekomen. Pffff…., wat een gedoe en dat allemaal om te kunnen ontkennen dat dé Christus God Zelf is.

Kolossenzen 1 in de Herziene Nieuwe Wereldvertaling (2013)

Ik kom nog even terug op mijn opmerking dat het WTG de schaamte over het invoegen van woorden, die een geheel andere betekenis geven aan een schriftgedeelte, voorbij is. In de NWT 2013 zijn de haakjes om het woord “andere” ineens verdwenen. Men doet dus net of dit al in de grondtekst staat. Alsof het er altijd al in stond. Zou men echt denken dat dit de discussie doet stoppen en goed is voor de eigen lering? Voor de gemiddelde JG waarschijnlijk wel, die kijkt namelijk niet verder dan deze NWT en denkt waarschijnlijk ook niet na over wat er leerstellig allemaal gebeurt. Voor andere christenen is deze aanpassing alleen maar meer bewijs dat er zwaar geknoeid wordt met de Nieuwe Wereldvertaling. Deze vertaling is door niemand anders te gebruiken dan door de JG. Jezus Christus is schepsel volgens jehova getuigen

Voor Kolossenzen 1 : 14-20 moeten we op dit moment naar de Engelse versie op de website van het WTG. De Nederlandse versie is nog niet beschikbaar. Daar staat:

by means of whom we have our release by ransom, the forgiveness of our sins.
He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation;
because by means of him all other things were created in the heavens and on the earth, the things visible and the things invisible, whether they are thrones or lordships or governments or authorities. All other things have been created through him and for him.

Also, he is before all other things, and by means of him all other things were made to exist,
and he is the head of the body, the congregation. He is the beginning, the firstborn from the dead, so that he might become the one who is first in all things;
because God was pleased to have all fullness to dwell in him,
and through him to reconcile to himself all other things by making peace through the blood he shed on the torture stake, whether the things on the earth or the things in the heavens.

Kolossenzen 1 in Kingdom Interlinear Translation (KIT)

Als we toch op de Engelse versie van de website van Jehovah’s Getuigen zijn, kijken we wat de Kingdom Interlinear Translation (de letterlijk Griekse tekst van het gebruikte mansuscript, met daaronder de Engelse vertaling) zegt bij Kolossenzen 1. Dit is dus eigen werk van het WTG. Dan blijkt dat in de grondtekst het woordje “andere” in dit gedeelte helemaal niet voorkomt! En toch noteert men dat woord (zonder haakjes) in de huidige NWT. Bizar toch? Dat kan niet anders zijn dan om de eigen lering te bevestigen.

Het niet willen aanvaarden van een Bijbelse waarheid

Het niet willen aanvaarden van een Bijbelse waarheid leidt tot een ware puinhoop. Wat hier gebeurt, vindt op veel meer plaatsen in de NWT plaats. Als het om de Godheid van Christus (de Opgestane) gaat, dan weet je ongeveer zeker dat er met die teksten geknoeid is op een of andere manier. Op deze website en op andere websites zijn nog veel meer voorbeelden daarvan te vinden. Ongelooflijk maar waar. Jezus Christus is schepsel volgens Jehova Getuigen

Het is diep triest dat zoveel JG denken dat het zo is als de NWT en de leringen van het WTG stellen. Ze vertrouwen erop dat het “de waarheid” is. Ze denken dat God hen – via het wachttorengenootschap – deze dingen leert. Ik hoop oprecht dat iedere JG deze dingen zelf goed onderzoek. En in ieder geval het WTG aanspreekt op het ernstig manipuleren van Kolossenzen 1.


Jezus Christus is schepsel volgens Jehova Getuigen

Jezus Christus is schepsel volgens jehova getuigen

9 Reacties

 1. Marlies 26/03/2019
 2. Anne van Urk 30/03/2018
 3. Frits van Pelt 06/12/2017
 4. Frans Cobben (in Halsteren) 15/10/2016
 5. Ineke de Vries 25/08/2016
 6. François Van Wesemael 08/08/2016
  • Wachttorenkijker 08/08/2016
 7. Wachttorenkijker 21/06/2016
 8. Rob 21/06/2016

Geef een reactie

Translate »