Michaël geschapen aartsengel bij Jehovah’s Getuigen

Volgens hun leer is Jezus Michaël geschapen Aartsengel bij Jehovah’s Getuigen. Dat is o.a. te lezen op hun website wol.jw.org. In dat artikel wordt ondermeer gezegd dat:

WTG: De aanwijzingen in de Schrift geven te kennen dat de naam Michaël betrekking had op Gods Zoon voordat hij de hemel verliet om Jezus Christus te worden, en ook na zijn terugkeer.

Wie niet oplet, denkt dat de bovenstaande zin waar is. Als je dit accepteert word je soepeltjes verder meegenomen in de leer en redeneringswijze van het wachttorengenootschap (WTG). Maar dat leidt tot niks; het is nergens op gestoeld. Nergens in de Bijbel staan namelijk dergelijke “aanwijzingen”. Dat is louter een bedenksel van het WTG. Dat betekent dat iemand die dit leest of hoort van de JG nu beter kan stoppen, want alles wat volgt is gebaseerd op onware informatie. Op tijd stoppen om niet te dwalen of verder te dwalen, is heel erg belangrijk.

De eerste/hoogste engel Michaël was Gods Zoon vóórdat Hij de hemel verliet, volgens de Jehovah’s Getuigen

Het tweede deel van die zin is evenzeer een verzinsel van het wachttorengenootschap. “De eerste/hoogste engel Michaël was Gods Zoon vóórdat Hij de hemel verliet”, wordt nergens in de Bijbel geleerd. Dus weer opletten a.u.b! Deze leer is absoluut geen Bijbelse waarheid en moet dus direct aan de kant geschoven worden.

Het wachttorengenootschap verzint nog meer.

WTG: Michaël is de enige van wie wordt gezegd dat hij „de aartsengel” is, wat „hoofdengel” of „overste der engelen” betekent. De uitdrukking komt in de bijbel alleen in het enkelvoud voor. Dit schijnt erop te duiden dat er maar één is die door God is aangesteld tot hoofd of voornaamste van de hemelse legerscharen.

Nergens in de Bijbel wordt Michaël aangesteld, zoals het WTG leert. Degene die aangesteld wordt, is de Here Jezus Christus, dat gebeurde op de dag van Zijn opstanding, conform de profetie in Psalm 2. Paulus verwijst daar naar in Handelingen 13:

Gelijk ook in den tweeden psalm geschreven staat: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.

Petrus had in Handelingen 2 al eerder gezegd:

Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.

En over wat/wie was Hij aangesteld:

En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Dat staat in Handelingen 28 en deze woorden zijn dus van ná Zijn opstanding en verheerlijking. Dus niet de “voornaamste van de hemelse legerscharen”, maar álles behoort aan de Here Jezus Christus, het uitgedrukte Beeld Gods, volgens Paulus in Hebreeën 1.

WTGEr zijn ook andere schriftplaatsen die bevestigen dat Michaël inderdaad de Zoon van God is.

Hè, hè…, het wachttorengenootschap heeft het door… Michaël is de Zoon van God… Wie is de Zoon van God? Kijk weer even terug naar Handelingen 13. Juist! De aan het kruis gestorven en op de derde dag opgewekte Here Jezus Christus. Jehovah Jezus Christus, want waar “Here” staat, staat in het Grieks “Kurios”, het woord dat het WTG met “Jehovah” vertaald, tenminste…, als hen dat goed uitkomt.

Jezus voormenselijk bestaan

Volgens Jehovah’s Getuigen was Jezus toen Hij nog niet op de aarde was gekomen “het Woord” en had Hij ook de naam Michaël en was Hij de Aartsengel. Dat blijkt uit het laatste stukje van de bespreking in het boek “Inzicht”, uitgegeven door het wachttorengenootschap:

Gedurende zijn voormenselijke bestaan werd Jezus „het Woord” genoemd (Jo 1:1). Bovendien droeg hij de eigennaam Michaël. Uit het feit dat hij ook na zijn opstanding de naam Jezus heeft behouden (Han 9:5), blijkt dat „het Woord” identiek is met de Zoon van God op aarde. Dat hij zijn hemelse naam Michaël en zijn titel (of naam) „Het Woord van God” (Opb 19:13) weer aannam, brengt hem met zijn voormenselijke bestaan in verband. Zelfs de naam Michaël, die „Wie is gelijk God?” betekent, laat uitkomen dat niemand aan Jehovah God gelijk is of hem kan evenaren en dat zijn aartsengel Michaël zijn grote Voorvechter of Rechtvaardiger is.

Aartsengel Michaël

Het wachttorengenootschap weet kennelijk niet wat een “engel” in de Bijbel is. Het woord betekent niets anders dan “boodschapper” en wordt gebruikt als er sprake is van communicatie vanuit God naar de mens. Archangel of Aartsengel Michaël is een bepaald aspect van de God, Die zich uitdrukt naar de mens. Het gaat om de Eerste en derhalve de Hoogste. Het is geen biologie, géén ander wezen. Het is Dezelfde, maar de naamsaanduiding geeft een specifieke betekenis. In ieder geval “boodschapper”, de “eerste” (“arche”/”aarts”).

Zo was Jehovah (Engel des Heeren) in het Oude Testament het uitgedrukte Beeld Gods en is de Here Jezus Christus dat vanaf Zijn opstanding. Nooit vergeten dat er maar één Ware God is. Hetzelfde geldt voor het “Lam Gods”. Dat is ook geen apart Wezen, dat is ook geen biologie, maar geeft een specifiek kenmerk van de Godheid aan in relatie met het thema dat besproken wordt. Het gaat over Christus dus, want het Lam wordt altijd met Christus in verband gebracht. En dus gaat het om God Zelf, want Christus is God.

Het Woord

Het laatst aangehaalde stukje is – zoals het er staat – van voor tot achter onzin. De in rood gezette conclusie van het WTG is diametraal (lijnrecht tegenover elkaar) aan wat er werkelijk met die Naam bedoeld wordt. Uit dit stukje blijkt ook dat het WTG geen notie heeft van wat “het Woord” betekent, zelfs niet nadat men Johannes 1 : 1 bewust aangepast heeft aan de eigen leer. Daarmee sluit men overigens aan bij andere religies. Die leren – vaak op basis van de drie-eenheidsleer – dat “het Woord” in Johannes 1 Christus is. De variant van het wachttorengenootschap is dat het Woord Jezus is, in zijn voormenselijk bestaan, maar ook op aarde, zo begrijp ik uit wat er staat. En daarna ook weer in de hemel. Altijd dus en toch komt de naam maar een enkele keer voor in de Bijbel.

Christus is niet God, volgens de Jehovah’s Getuigen

Volgens de Jehovah’s Getuigen, ingegeven door het wachttorengenootschap, is de opgestane Here Jezus Christus níet God Zelf. Met het verbreiden van die lering is men vooral bezig. Ook nu weer. Het onderdeel besluit namelijk met: “… en dat zijn aartsengel Michaël zijn grote Voorvechter of Rechtvaardiger is”. Men doelt hier op de Ene Ware God. Van Jezus Christus (alias Michaël, alias “het Woord”) maakt men een tweede wezen. Een geschapen Engel, zoals deze pagina op de Jehova Getuigen website zegt. De eerste alinea luidt:

In tegenstelling tot alle andere mensen leefde Jezus als een engel in de hemel voordat hij op aarde geboren werd (Johannes 8:23). Hij was Gods eerste schepping en hij hielp bij het scheppen van alle andere dingen. Hij is de enige die rechtstreeks door Jehovah is geschapen en wordt daarom terecht zijn ‘eniggeboren’ Zoon genoemd (Johannes 1:14). Jezus diende als Gods Woordvoerder en wordt daarom ook ‘het Woord’ genoemd. Lees Spreuken 8:22, 23, 30; Kolossenzen 1:15, 16.

Och, och, wat staat hier toch voor een treurige onzin! Verschrikkelijk en zeker niet in overeenstemming met Gods Woord. Het WTG snapt niet wat “eniggeboren” in de Bijbel betekent. Men denkt dat het om biologie gaat. Jezus, “Het Woord” als “Gods Woordvoerder”, toont eveneens aan dat men het onderwerp gewoon niet begrijpt. Voor dit artikel gaat het te ver om dat allemaal te bespreken. Maar het is het onderzoek waard. Lees zelf de aangehaalde teksten in de Statenvertaling en vergelijk ze dan in de Nieuwe Wereldvertaling. Kijk eens naar dit artikel over Kolossenzen 1.

De Naam Michaël in de Bijbel

Hoe zit het dan wel met de naam Michaël in de Bijbel? Terecht dat u dit vraagt. Doe er zelf onderzoek na, los van de lectuur van het WTG, dat is altijd het beste. Hierbij de verklaring die ik u graag wil voorhouden. Niet omdat u die moet accepteren, maar ter overdenking en als bron om het zelf na te zoeken.

Michaël (= “Wie is als God?” Dit is een retorische vraag…) is de Naam die gebruikt wordt in verband met de 2 stammen van het volk Israël en de openbaring van het Koninkrijk. Het gaat dan niet om iemand anders, maar om de Heer zelf. Dat blijkt uit de Schriftgedeelten waarin die Naam gebruikt wordt. Daarvoor is kennis nodig van het profetische Woord, dat door God in de Bijbel geschreven is.

Michaël in Daniel 12

En te dier tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek.

Daniël 12 gaat over Jeruzalem en het tot geloof in de Here Jezus Christus gekomen overblijfsel uit de 2 stammen (Juda en Benjamin) ná de 70-ste week. Dat is de periode die uiteindelijk leidt tot het Koninkrijk van Christus op aarde (de 1000 jaren), geregeerd vanuit Jeruzalem, waar Christus Zijn troon zal hebben, als Zoon van David. Dit is nog toekomst. De 70-ste week moet nog aanvangen. We leven nu in de “bedeling van de Genade Gods”, waarvan Paulus in zijn brief aan de gelovigen (= heiligen) in de Efeze zegt:

Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;

In deze tussentijd – tussen de 69-ste en 70-ste week in – staat de “klok” stil voor de 2 stammen. Er gebeurt t.o.v. hen niets. De Heer zwijgt en werkt alleen aan Zijn Gemeente van gelovigen. Er is geen communicatie tussen God en wat in het verleden zijn volk (lo-ammi / lo-ruchama) was en wat het in de toekomst weer zal zijn (ammi / ruchama). God zal Zijn beloften aan geheel Israël (12 stammen) uitvoeren. Wat God gesproken heeft zál gebeuren.

Michaël in Openbaring 12

Op de beloften van verlossing voor Israël als Gods volk wordt in het Nieuwe Testament teruggekomen; in Openbaring 12, een belangrijk hoofdstuk, dat ook verbinding heeft met 1 Thessalonicenzen 4.

En er werd krijg (strijd) in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden (streden) tegen den draak, en de draak krijgde (streed) ook en zijn engelen.

Michaël staat hier op, zoals aangekondigd in Daniël 12. Ik kan nu niet verder ingaan op Openbaring 12. Ik moet volstaan met de vaststelling dat wat hier genoemd wordt kort vooraf gaat aan de start van “de 70-ste week van Daniël”. “Michaël en Zijn Engelen” staan hier voor Christus en Zijn Gemeente, Zijn Lichaam, gevormd door een ieder die Hem gelooft, sinds Zijn opstanding. En dat punt in Gods Heilsplan is de start van Zijn Koninkrijk, het aanbreken van het Nieuwe Verbond.

Michaël verbonden aan “Uw volk”

In het verband God – Israël wordt de Naam Michaël opgevoerd. Michaël wordt verbonden aan “Uw volk”. Gods volk in het Oude Testament bestond op dat moment in de geschiedenis uit de 2 stammen Israëls. De 10 waren op dat moment al uit beeld. Jehovah had ze met een scheidbrief weggezonden. (o.a. Jeremia 3) Michaël zal opstaan. Voordien zát Hij dus. Dit geeft aan dat de Heer Zich pas in de 70-ste week met de 2 stammen Israëls zal bemoeien. Dan zal Hij in Zijn grimmigheid en toorn tegen een ongelovig Israël spreken. Een overblijfsel zal tot geloof komen en behouden worden. Vanaf dan moet er nog heel wat gebeuren. Het staat beschreven in Gods Heilsplan. Het is bekend. Het staat in het “profetische woord dat zeer vast is”, volgens de apostel Petrus. (2 Petrus 1) 

Door Wie zal Israël verlost worden? Volgens deze 30 verwijzingen in het Oude Testament, met name in Jesaja, is dat Jehovah, het uitgedrukte Beeld Gods onder het Oude Verbond. Ik verwijs in dit artikel naar Jesaja 44 : 6:

Zo zegt de HEERE (Jehovah), de Koning van Israël, en zijn Verlosser, de HEERE der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God.

Wie blijkt dat te zijn onder het Nieuwe Verbond, aangevangen bij de opstanding van de Here Jezus? Volgens o.a. Openbaring 1 : 8

Ik ben de Alfa (= Eerste) en de Omega (= Laatste), het Begin en het Einde, zegt de Heere (Grieks: Kurios), Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.

Het gaat daar over de Here Jezus Christus, de Vervuller van de beloften Gods. De lang van tevoren aangekondigde Zoon, die gans Israël zou verlossen. De Almachtige Zelf zal Zijn volk verlossen. Hij doet dat ín de Here Jezus Christus, het uitgedrukte Beeld Gods, onder het Nieuwe Verbond. Michaël is de Vorst van Israël. Michaël zal de Koning van Israël zijn in de nabije toekomst. 

Michaël in 1 Thessalonicenzen 4 : 16, 17

Als er maar één Archangel is – dat vindt het wachttorengenootschap ook – dan weten we uit het Nieuwe Testament Wie dit is. Na Daniël 12 is het eerstvolgende vers waarin de Aartsengel wordt genoemd 1 Thessalonicenzen 4 : 16:

Want de Heere (Grieks: Kurios) Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere
(Grieks: Kurios) tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere (Grieks: Kurios) wezen.

De Heere Zelf is de Aartsengel

De Heere Zelf is de Aartsengel en Hij wordt hier genoemd bij de gebeurtenis die kort vooraf gaat aan de start van “de 70-ste week van Daniël”. Hoewel hier de Naam Michaël niet genoemd wordt, krijgen we wel de verbinding via de Archangel. Die wordt ons “getoond” rondom 70-ste week en dus in verband met de 2 stammen Israëls. Op de rest van de tekst kan ik nu niet ingaan. Daarvoor verwijs ik graag naar gedegen bijbelstudie via onze andere website Vlichthus.nl.

De Heer Zelf zal nederdalen. Uit het verband is onomstreden dat het hier om de Here Jezus Christus gaat. Dat vindt het WTG kennelijk ook, want hier vertaalt men het Griekse woord “Kurios” niet met “Jehovah”, zoals ze dat op plaatsen waar het hen goed uitkomt wel doen. Flauw hè? Hoe zat dat toch ook alweer met die grote mond dat men de Naam van God in het Nieuwe Testament van de Nieuwe Wereldvertaling “hersteld” heeft. Ja.., ja…, maar dan wel heel selectief…

Michaël en het lichaam van Mozes

We hebben nog één vermelding van Michaël te gaan. Die staat in het Bijbelboek Judas:

Maar Michaël, de archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: De Heere bestraffe u!

Michaël is ook hier de Aartsengel; geen enkele misverstand daarover. Kan ook niet anders, want van een Archangel is er altijd maar Één. Deze specifieke Naam wordt hier genoemd, omdat we via Mozes opnieuw terechtkomen in de “70-ste week”. Om precies te zijn: in de eerste helft (3,5 jaar) van de “70-ste week van Daniël. Ook hier kan ik niet uitgebreid op ingaan nu, maar het gaat hier over de “twee getuigen” uit Openbaring 11.

Via o.a. (er is meer) de geschiedenis op de “berg der verheerlijking” (Lukas 9), weten we dat Mozes één van die twee getuigen zal zijn. Die twee prediken dan Gods Woord van Verlossing aan de 2 stammen in o.a. Jeruzalem. En daar is de verbinding tussen Michaël en Gods volk Israël. Het lichaam van Mozes is door de Heer Zelf (Michaël) uit het graf gehaald, is levend geworden. Wij weten helemaal niet hoe dit in elkaar steekt, maar het staat er. Het lichaam van Mozes is straks nog nodig op aarde.

Het ontbreekt het wachttorengenootschap aan de Heilige Geest

Het wachttorengenootschap toont ook bij dit onderwerp aan dat men er niets van begrijpt. De oorzaak is eenvoudig: men weigert te erkennen dat de (opgestane) Here Jezus Christus God is. Het ontbreekt hen aan de Heilige Geest, vanwege o.a. die ontkenning. God ín Christus kan niets doen als men de Christus (dat Hij God is) loochent. Ter overdenking 1 Johannes 2:

Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet, en omdat geen leugen uit de waarheid is.
Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent.
Een ieder, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet.

Het wachttorengenootschap erkent de Volheid (Godheid) van de Here Jezus Christus niet, men beperkt Hem als het ware. Volgens hen is het God niet, maar het eerste schepsel, maar dat wordt nergens in de Bijbel geleerd. Wat overblijft is duisternis. Grote onwetendheid, terwijl er toch een leer verkondigd wordt met daaraan de toevoeging dat het “de waarheid is”. Maar daar zet ik deze woorden uit 1 Johannes 4 : 1 tegenover:

Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.

Ik hoop oprecht en vurig dat elke Jehovah’s Getuigen onderzoekt of wat het wachttorengenootschap leert wel of niet uit God is.


Michaël geschapen aartsengel bij Jehovah’s Getuigen

Michaël geschapen aartsengel bij Jehovah’s Getuigen

Geen reacties

Geef een reactie

Translate »