De opstanding bij Jehova Getuigen

De opstanding bij Jehova Getuigen is één van vele foutieve leerstellingen van Jehova Getuigen (JG). Het is een groot onderwerp bij de organisatie, die geleid wordt door het wachttorengenootschap (WTG). Er wordt veel werk van gemaakt om dit thema te behandelen, bijvoorbeeld in het eigen naslagwerk “Inzicht in de Schriften“. Overigens is dat een geheel niet passende titel voor deze geheel eigen encyclopedie. Men toont er namelijk grotendeels mee aan dat het WTG géén inzicht in de Schriften heeft.

Dit lange artikel in “Inzicht” behandelt het onderwerp “opstanding” vanuit de visie van het WTG. Het is teveel om in dit bericht te behandelen en het is niet zinvol om op alles commentaar te geven. U kunt zelf lezen wat het WTG bijvoorbeeld maakt van de “hemelse (de eerste) opstanding”, uiteraard in het licht van hun leer over de 144.000. Uiteraard klopt die niet en derhalve de daarbij betrokken “hemelse opstanding” ook niet. En zo worden nog meer onderdelen van de opstanding behandeld in het juist niet inzicht gevende boek. Het werkelijke inzicht in wat de opstanding in de Bijbel is, komt vanzelf als er goede Bijbelstudie (dus niet vanuit de JG-literatuur) wordt gedaan. Dat is absoluut aan te bevelen.

De dwaalleer van de opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen

Waar ik het in dit artikel over wil hebben is het onbegrip over de opstanding van “zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen”. Deze termen komen voor in Handelingen 24, waar Paulus tot de Joden spreekt en bijvoorbeeld aanhaalt dat zij “alles geloven wat in de wet en profeten geschreven is”. Het direct daaropvolgende vers (15) geeft aan waar men o.a. in geloofde:

Hebbende hoop op God, welke dezen ook zelf verwachten, dat er een opstanding der doden wezen zal, beiden der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen.

Dat er op de Jongste Dag een opstanding van álle doden zou zijn, dat wisten de Joden al lang. Dat was namelijk de normale oudtestamentische verwachting. Men wist heel goed dat de mens die sterft naar het dodenrijk gaat. De gelovigen (rechtvaardigen) naar de “schoot van Abraham” en de ongelovigen (onrechtvaardigen) naar de andere kant van het dodenrijk (zie Lukas 16). Daar is helemaal niks moeilijks aan. Dit is de normale situatie en de uitzondering daarop is de tijd vanaf de opstanding van de Here Jezus tot aan wat heet “de opname van de Gemeente”.

Jezus sprak tot de Joden over de opstanding

Paulus is niet de enige die hier zo over spreekt. Jezus sprak, op de sabbat, tot de Joden over de opstanding in Johannes 5 :

Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen;
En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.

Hij haalt hier de onder de Joden bekende situatie aan. Op die vaststelling kwam geen commentaar vanuit de Joden. Uit Johannes 11 blijkt ook wat men in die tijd over de dood en de opstanding wist:

Jezus zeide tot haar: Uw broeder (Lazarus) zal wederopstaan.
Martha zeide tot Hem: Ik weet, dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatsten dage (Jongste Dag).

Jezus en Paulus bevestigen de normale – bij de Joden bekende – situatie. Alle doden (rechtvaardigen en onrechtvaardigen) zullen eens voor de rechterstoel van God komen, zo leert de Bijbel. Dat moment is nog ver weg. Eerst moet de wederkomst van de Here Jezus Christus nog plaatsvinden en al wat daarop volgt, inclusief de 1000 jaren dat de satan gebonden zal zijn. De opstanding in Handelingen 25 / Johannes 5, waarin de Joden al van oudsher geloofden, vindt in ieder geval niet plaats ín de 1000 jaren van het Koninkrijk van Christus op aarde. Gewoon goede Bijbelstudie doen, dan leert u dit soort dingen.

De opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen tijdens de “1000 jaren” en voor wie die bestemd is, zijn volledig verzinselen van het WTG en in de Bijbel niet te onderbouwen. Het stoelt op een stuitend verkeerd begrip van het onderwerp opstanding. Wat leert het WTG over de “tweede opstanding”, in de 1000 jaar van het Koninkrijk op aarde? Degenen die daarin een opstanding krijgen volgens het WTG zijn:

1. … getrouwe leden van deze groep (de “grote schare“) die sterven voordat de grote verdrukking begint, zullen op Gods bestemde tijd opgewekt worden.

Een Jehova Getuige die sterft vóór Armageddon is dus duidelijk beter af. Die hoeft die “grote verdrukking” niet door en loopt niet de kans ontrouw te zijn tijdens die periode. Let wel dat men hier ingevoegd heeft “getrouwe leden”, waarmee men maar gezegd wil hebben dat niet getrouwe leden mogelijk niet in aanmerking zouden kunnen komen voor een opstanding. Wie niet gehoorzaam is aan het WTG of niet z’n best doet en in die “verhouding” sterft, krijgt misschien geen opstanding, ook al is hij of zij een gedoopte Jehova Getuige. Nu snap ik ook beter waarom er JG zijn die angst voor de dood hebben. Ik heb daarvan trieste verhalen gehoord. Vroeger snapte ik niet zo goed waar die angst vandaan kwam, maar toen begreep ik de leer die ik verkondigde namens het WTG ook niet helemaal, zo blijkt achteraf. Mea culpa!

2. Verder zijn er vele „onrechtvaardigen”, die in Sjeool (Hades), het gemeenschappelijke graf van de mensheid, begraven zijn, of in „de zee” een zeemansgraf gevonden hebben. 

Tot zover dus twee “groepen” doden die een opstanding zouden krijgen in het Koninkrijk op aarde. In het boek “Inzicht” wordt ook nog verteld wie géén opstanding krijgen. Dan verder wat er met degenen moet gebeuren die wel een opstanding krijgen:

Hoe zij en „de rechtvaardigen” geoordeeld zullen worden nadat zij een opstanding op aarde hebben ontvangen, wordt in Openbaring 20:12, 13 beschreven: „En ik zag de doden, de groten en de kleinen, voor de troon staan, en er werden boekrollen geopend. Maar er werd een andere boekrol geopend; het is de boekrol des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van de dingen die in de boekrollen geschreven stonden, overeenkomstig hun daden. En de zee gaf de doden in haar op, en de dood en Hades gaven de doden in hen op. Zij werden ieder afzonderlijk geoordeeld overeenkomstig hun daden.

Het “geoordeeld worden” wordt nog verder uitgewerkt door het WTG:

Zij worden „geoordeeld op grond van de dingen die in de boekrollen geschreven” staan, die dan geopend zullen worden. Hiermee kan niet gedoeld worden op het bericht dat zij in hun vroegere leven opgebouwd hebben en ook niet op een reeks richtlijnen die als maatstaf zullen dienen waarnaar zij op basis van hun vroegere leven geoordeeld zullen worden. Opstanding bij Jehova Getuigen

Ergens anders staat het zo:

Nu worden zij opgewekt opdat zij kunnen tonen wat hun houding jegens God is en of zij het loskoopoffer van Jezus Christus, dat voor allen gegeven is, willen aanvaarden (Mt 20:28; Jo 3:16). Hoewel hun vroegere zonden hun niet meer aangerekend worden, hebben zij het loskoopoffer nodig om tot volmaaktheid opgeheven te worden. Zij moeten hun geest of denkwijze, die naar hun vroegere levenswijze en gedachtengang gevormd was, veranderen en in overeenstemming brengen met Gods wil en regelingen voor de aarde en haar bewoners. Bijgevolg bevatten „de boekrollen” klaarblijkelijk de wil en de wet van God waardoor zij zich gedurende die Oordeelsdag moeten laten leiden; op grond van hun geloof in deze instructies en hun gehoorzaamheid eraan zullen zij geoordeeld worden en zal worden bepaald of hun naam uiteindelijk onuitwisbaar in „de boekrol des levens” zal komen te staan.

Een volkomen verkeerd begrip van het loskoopoffer, waarbij men voorbijgaat aan het feit dat de Here Jezus stierf als schuldbetaling voor de gehele mensheid, maar dat wie het Nieuwe Leven wil ontvangen in Hem wedergeboren dient te worden als Nieuwe Schepping op grond van persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus. Dát is de boodschap van het Nieuwe Testament. Dát is het Evangelie! In plaats daarvan mogen bij Jehovah’s Getuigen degenen die opgewekt zijn het nog eens proberen goed te doen. In eigen kracht en ook in eigen kracht gehoorzaam blijven.

Wat een schril contrast met het Evangelie dat de Apostel Paulus verkondigde. Die vertelt ons dat wij “meer dan overwinnaars zijn”, dat helemaal niets ons kan scheiden van de Liefde Gods, welke is ín Christus Jezus. Paulus leert ons dat wij als Nieuwe Schepping niet meer kúnnen zondigen. Hij onderwijst ons om uit Genade te leven. De Apostel zelf leert ons dat God ons rein aanschouwt in Christus. Hij leert ons dat wij hemelburgers zijn. Als u deze simpele waarheden nog niet kent, dan wordt het hoog tijd dat u er bekend mee wordt. Dat zal niet gaan via het WTG, want die leert dit alles niet.

Op weer een andere plaats vertelt het WTG over dit onderwerp:

Hij sprak over het einde van de oordeelsperiode, terugblikkend op de daden van deze uit de dood opgewekte personen nadat zij de gelegenheid hadden gehad om de ’dingen die in de boekrollen geschreven staan’ te gehoorzamen of niet te gehoorzamen. Pas aan het einde van de oordeelsperiode zou blijken wie goed of wie slecht hadden gehandeld. Degenen „die goede dingen hebben gedaan” (overeenkomstig ’de dingen die in de boekrollen geschreven staan’), zouden uiteindelijk met leven worden beloond, terwijl het voor degenen „die verachtelijke dingen hebben beoefend”, op een veroordeling zou uitlopen. De opstanding zou dus hetzij een opstanding ten leven of ter veroordeling zijn gebleken.

Echt, het bovenstaande is onzinnig. De Bijbel leert dit alles niet!

Wie zullen er niet opgewekt worden inzake de opstanding bij Jehova Getuigen en wie wel?

In het boek “Inzicht” wordt ook ingegaan op wie geen opstanding zullen krijgen. Dat zijn in ieder geval de afvalligen. Dus wie Jehova Getuige is geweest en uitgesloten is, zichzelf uitgesloten heeft, er mee gestopt is of niet gehoorzaam is aan de organisatie en vóór Armagaddon is overleden, krijgt géén herkansing via een opstanding in de 1000 jaren van het Koninkrijk van Christus. Heel veel andere kennelijk wel, zo leert het WTG. Verreweg de meeste die ooit geleefd hebben. In verband met die dwaalleer zegt het WTG: Opstanding bij Jehova Getuigen

De opstanding gedurende de duizend jaar. Volgens een zeer ruime schatting bedraagt het totale aantal mensen die ooit op aarde hebben geleefd, twintig miljard. …  Zoals in de voorgaande bespreking is aangetoond, zullen niet al deze mensen een opstanding ontvangen, …. 

Niet ál deze mensen zullen een opstanding krijgen, volgens de Jehovah’s Getuigen. Maar wel velen. Dus:

Het wachttorengenootschap leert dat verreweg de meeste gestorvenen vanaf Adam een tweede kans krijgen. Dat moet dan zijn tijdens de 1000 jaren van het Koninkrijk van Christus op aarde! Zij zullen daarvoor een opstanding krijgen.

Het WTG schrijft in het kader van opstanding bij Jehova Getuigen: Opstanding bij Jehova Getuigen

Paulus heeft het duidelijk over degenen die tijdens het huidige leven in Gods ogen rechtvaardig of onrechtvaardig waren en die een opstanding zullen krijgen. Zij zijn degenen „die in de herinneringsgraven zijn” (Jo 5:28; zie HERINNERINGSGRAF). In Johannes 5:29 beziet Jezus zulke personen nadat zij uit de herinneringsgraven zijn gekomen en nadat zij zich door hun handelwijze gedurende de regering van Jezus Christus en zijn medekoningen en -priesters gehoorzaam of ongehoorzaam hebben betoond en derhalve door God hetzij met eeuwig ’leven’ beloond worden of een van hem afkomstig ’oordeel [veroordeling]’ verdienen.

Wat een tergend onbegrip wordt hier tentoon gespreid. Het resulteert in een volledig van Gods Woord afwijkende leer. Het is niet meer dan de Jehovah’s Getuigen leer van de opstanding. Een bedenksel van het wachttorengenootschap en dan van hen alleen. Christenen die hun Bijbel kennen zullen dit bedenksel nooit aanvaarden. Alleen wie de Bijbel niet kent, staat wellicht open voor deze redenering. Dus…, zorg dat u de Bijbel kent en dat is niet de Nieuwe Wereldvertaling (NWT).

Filosoferen over het lichaam na de opstanding

Dat het WTG er niets van begrijpt, wordt verder duidelijk in de wijze waarop met filosofeert over welk lichaam de opgestane zou moeten gaan krijgen. Men gaat in dit verband weer geheel voorbij aan de Nieuwe Schepping. Volgens de Here Jezus Zelf (Johannes 3) zal geen vlees en bloed het Koninkrijk daar in gaan. Dat Koninkrijk – in de hemel én op aarde – is van een totaal andere orde. Die orde is niet aards en uit vlees en bloed. Het is niet uit de oude schepping. Het is uit de Nieuwe Schepping, uit Christus, de Eerste van de Nieuwe Schepping. Wie dat niet begrijpt, zoals het WTG, produceert louter baarlijke nonsens:

Maar wat voor lichaam geeft Jehovah aan degenen wie het hem behaagt een aardse opstanding te geven? Het kan niet hetzelfde lichaam zijn, opgebouwd uit precies dezelfde atomen. Als iemand sterft en wordt begraven, wordt zijn lichaam door het ontbindingsproces weer omgezet in chemische verbindingen die door planten opgenomen kunnen worden. Mensen eten die planten misschien. De elementen, de atomen van die oorspronkelijke persoon, bevinden zich nu in vele personen. Het is duidelijk dat bij de opstanding dezelfde atomen zich niet gelijktijdig in de oorspronkelijke persoon en in al die anderen kunnen bevinden.

Ook hoeft het lichaam dat iemand bij zijn opstanding krijgt, niet het exacte duplicaat te zijn van het lichaam dat hij bezat toen hij stierf. Zal iemand die vóór zijn dood verminkt was, precies zo terugkeren? Dat zou onredelijk zijn, want dan zou hij misschien niet eens in staat zijn om ’de dingen die in de boekrollen geschreven staan’ te horen en ernaar te handelen (Opb 20:12). Stel dat iemand is doodgebloed, zal hij dan zonder bloed terugkomen? Nee, want zonder bloed zou hij niet in een aards lichaam kunnen leven (Le 17:11, 14). Hij zal daarentegen een lichaam krijgen zoals het God behaagt.

Aangezien het Gods wil is en het hem behaagt dat de opgestane persoon gehoorzaam is aan de ’dingen die in de boekrollen geschreven staan’, moet hij een gezond, goed functionerend lichaam hebben. (Hoewel Lazarus’ lichaam al gedeeltelijk tot ontbinding was overgegaan, werd hij door Jezus in een gaaf, gezond lichaam opgewekt [Jo 11:39].) Alleen op deze wijze kan de persoon in kwestie terecht verantwoordelijk worden gesteld voor de daden die hij gedurende de oordeelsperiode verricht. Hij zal wanneer hij tot leven wordt teruggebracht, echter niet volmaakt zijn. Want hij moet geloof oefenen in Christus’ losprijs. En hij heeft de priesterlijke diensten van Christus en zijn „koninklijke priesterschap” nodig. — 1 Pe 2:9; Opb 5:10; 20:6.

U moet zelf maar uitmaken wat u van het bovenstaande, dat zo geleerd wordt door het wachttorengenootschap, vindt. Ik weet het wel. Ik hou mij liever vast aan de ware boodschap in de Bijbel. Die is flink anders omtrent het onderwerp opstanding. De Bijbel leert niet dat mensen nog een tweede kans krijgen. Dit is grove dwaalleer! De mens wordt geacht om tijdens zijn of haar verblijf op aarde tot persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus te komen. Een herkansing is er niet! Laat u niks wijsmaken en ook niet dat uw dierbare gestorven geliefden nu van niks weten. Geloof het niet, dat zij straks – onder beter omstandigheden – het nog een keer mogen proberen.

Accepteer niet de leer dat de opstanding een tweede kans is!

Als Jehova Getuige, vertrouw er dan niet op dat uw gestorven dierbaren – Jehovah’s Getuigen – een opstanding krijgen. Dit is een dwaalleer!

Zorg er alstublieft voor dat u tot persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus komt. In Hem alleen. Het is te hopen dat een gestorven Jehova Getuige dat ook gedaan heeft. Zo ja, dan is hij nu alreeds bij zijn of haar Heiland en zal er een wederzien zijn, maar niet in een opstanding op deze aarde.


Opstanding bij Jehova Getuigen

Opstanding bij Jehova Getuigen

5 Reacties

  1. Dmienz 13/07/2019
  2. MDJ 18/02/2017
    • Wachttorenkijker 19/02/2017
  3. Theo Kainos 01/08/2016
    • Wachttorenkijker 02/08/2016

Geef een reactie

Translate »