Dogma’s en excommunicatie Jehova Getuigen

Het wachttorengenootschap (WTG) hanteert dogma’s die elke Jehova Getuige (JG) moet aanvaarden. 
Openlijk niet aanvaarden betekent onherroepelijk excommunicatie! Bij de JG heet dat uitsluiting. Dogma’s en excommunicatie Jehova Getuigen.

Dogma's en excommunicatie Jehova Getuigen

Het WTG laat bijna geen kans onbenut om de dogma’s van de kerken aan de kaak te stellen. De gemiddelde kerkganger zou “gevangen” zitten in de valse leerstellingen van de kerken. En dezelfde kerkganger wordt verteld dat hij of zij moet overstappen naar de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Bij die organisatie staat het WTG aan de basis van de leerstellingen. Wie nu denkt dat de volgelingen vrij zijn om elke leerstelling apart te accepteren of niet te accepteren, heeft het mis.

Zoals de praktijk aantoont, wordt een JG die de belangrijkste leerstellingen (dogma’s dus) niet Bijbels onderbouwd ziet en ze dus niet kan accepteren, zo snel mogelijk uit de organisatie verwijderd. Alleen al omdat Christus zelf Zijn Gemeente bouwt, kan dit eigenhandige optreden van de “getrouwe en beleidvolle slaafklasse” niet. Die “klasse” is niet Bijbels en van haar daden in Gods Naam hoeft men zich dus niets aan te trekken. Helaas doen juist dat laatste heel veel mensen wel. Misschien dat er onder diegenen mensen zijn die nog eens willen nadenken of het WTG dogma’s mag uitvaardigen. Dogma’s notabene die bijna geen van alle Bijbels juist te onderbouwen zijn.

Die onderzoekende mensen wijzen we op het onderstaande. Elders op deze site kunt u over de diverse dogma’s meer informatie krijgen. Tussengevoegde opmerkingen van mijn kant staan in rood/cursief.

Vragen van lezers, Wachttoren 1 augustus 1986

Waarom hebben Jehovah’s Getuigen sommigen die nog steeds belijden in God, de bijbel en Jezus Christus te geloven, uit de gemeenschap gesloten (geëxcommuniceerd) wegens afval?

De vraag alleen al staat haaks op wat de Bijbel zegt over geloof in God en Christus. Ik pak voor het gemak maar de overbekende tekst uit Johannes 3:16 Dogma’s en excommunicatie Jehova Getuigen
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. (SV)

Wie geloof in Hem heeft dus het eeuwig leven en kan volgens Paulus in o.a. Romeinen 8 nooit meer gescheiden worden van Christus. Dus ook niet door excommunicatie via het WTG. Eigenlijk zou nu de discussie al over moeten zijn. Voor het WTG dus niet; die moet uitgebreid gaan verklaren waarom de bijbelse boodschap niet waar is.

Degenen die een dergelijk bezwaar opperen, wijzen erop dat veel religieuze organisaties die christelijk beweren te zijn, afwijkende zienswijzen toestaan. Zelfs sommige geestelijken zijn het oneens met fundamentele leerstellingen van hun kerk en blijven toch in aanzien. In bijna alle denominaties van de christenheid bevinden zich modernisten en fundamentalisten. Die zeer met elkaar van mening verschillen wat de inspiratie van de Schrift betreft.

Zulke voorbeelden verschaffen ons echter geen basis hetzelfde te doen. Waarom niet? Veel van dergelijke denominaties staan wijd uiteenlopende zienswijzen onder de geestelijken en leken toe omdat zij van mening zijn dat zij niet met zekerheid kunnen zeggen wat nu precies de Bijbelse waarheid is. Zij zijn als de Schriftgeleerden en Farizeeën in Jezus’ tijd, die in hun onderwijs niet net zoals Jezus met autoriteit konden spreken (Mattheüs 7:29). Bovendien zijn religieaanhangers in de mate dat zij intergeloof voorstaan, verplicht uiteenlopende geloofsovertuigingen niet al te serieus op te vatten.

Maar een dergelijke kijk op de kwestie is niet op de Schrift gebaseerd. Jezus maakte geen gemene zaak met welke van de sekten van het judaïsme maar ook. De tot die sekten behorende Joden beleden geloof te stellen in de God van de schepping en in de Hebreeuwse Geschriften, vooral de wet van Mozes. Toch zei Jezus tot zijn discipelen dat zij zich moesten ‘wachten voor de leer van de Farizeeën en Sadduceeën’ (Mattheüs 16:11, 12; 23:15). Merk ook op hoe krachtig de apostel Paulus de kwestie onder woorden bracht: “Ook al zouden wij of een engel uit de hemel u iets als goed nieuws bekendmaken buiten hetgeen wij u als goed nieuws hebben bekendgemaakt, hij zij vervloekt.” Vervolgens herhaalde Paulus die verklaring bij wijze van nadruk. – Galaten 1:8, 9.

Paulus woorden zijn waar. We zouden dus nu eerst eens moeten kijken of het “evangelie” van het WTG hetzelfde is als het Evangelie van Paulus. Wie dat eerlijk doet, constateert dat het WTG een ander evangelie verkondigt. Wie dat doet is vervloekt en dat maakt in feite overbodig dat we het betoog van het WTG verder lezen.

Het onderwijzen van afwijkende of uiteenlopende zienswijzen strookt niet met het ware christendom. Zoals Paulus in 1 Korinthiërs 1:10 duidelijk maakt: “Nu vermaan ik u, broeders, bij de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij allen in overeenstemming met elkaar spreekt en dat er geen verdeeldheid onder u is, maar dat gij nauw verenigd zijt in dezelfde geest en in dezelfde gedachtegang.” In Efeziërs 4:3-6 verklaarde hij verder dat christenen “er ernstig naar [moeten streven] de eenheid des geestes te bewaren in de verenigende band van vrede. Eén lichaam is er en één geest, zoals gij ook werdt geroepen in de ene hoop waartoe gij werdt geroepen; één Heer, één geloof, één doop; één God en Vader van allen”.

Zou deze eenheid bereikt en bewaard moeten worden doordat iedereen de Schrift onafhankelijk onderzocht, zijn eigen conclusies trok en ze vervolgens onderwees? Beslist niet! Fout, fout, iedereen moet de Schrift afhankelijk van alleen God zelf onderzoeken. De Heilige Geest zal het hem of haar verklaren. Christus zorgt voor de eenheid, gelukkig is dit niet de verantwoordelijkheid van een gelovige.

Door bemiddeling van Jezus Christus heeft Jehovah God met het doel dit tegen te gaan “sommigen gegeven als apostelen, . . . sommigen als evangeliepredikers, sommigen als herders en leraren . . . totdat wij allen geraken tot de eenheid in het geloof en in de nauwkeurige kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man”. Ja, met de hulp van zulke bedienaren kon en zou gemeentelijke eenheid – eenheid in leer en activiteit – mogelijk zijn. – Efeziërs 4:11-13. Die leraren e.d. moeten Gods woord als voedsel brengen, wie dat niet doet is niet door God aangesteld. Het feit dat het WTG verklaart “door God aangesteld te zijn” zegt op zich niets. Het “andere evangelie” bewijst dat dit niet zo is.

Het is duidelijk dat iemand niet louter op basis van geloof in God, in de Bijbel, in Jezus Christus, enzovoort, kan worden beschouwd als een persoon met wie Jehovah’s Getuigen zich in aanvaarde omgang en in broederschap kunnen verheugen. De rooms-katholieke paus en de anglicaanse aartsbisschop van Canterbury belijden beiden hierin te geloven. En toch kan men niet van beide kerken tegelijk lid zijn. Hier wordt de grootste fout gemaakt, die helaas heel vaak wordt gemaakt. Het gaat niet om lid van een kerk zijn, het gaat om geloof in de Here Jezus Christus. Het hele vergelijk is dus onzin.

Evenzo heeft iemand die alleen maar belijdt in dergelijke dingen te geloven, hierdoor nog niet het recht zich een van Jehovah’s Getuigen te noemen. Nee dat klopt, wie belijdt in Jezus Christus als Zoon (= erfgenaam) van God te geloven, heeft het recht zich Christen te noemen.

Voordat iemand door Jehovah’s Getuigen als een goedgekeurde verbondene wordt beschouwd, moet hij het geheel van ware Bijbelse leerstellingen aanvaarden. Met inbegrip van de schriftuurlijke geloofsovertuigingen die uniek zijn voor Jehovah’s Getuigen. Wat houden die geloofsovertuigingen zoal in? Nu komen we dus waar het om draait. Niet om Christus maar om het beschouwd worden als een goedgekeurde verbondene van de JG. Dat is niet Bijbels, tenminste, ik heb het niet kunnen vinden. In dat licht is het dan ook terecht dat men wijst op de eigen geloofsovertuiging en leerstellingen. Ze zijn van het WTG en niet van de Bijbel. Daarom zijn ze inderdaad wel uniek maar meteen ook niet “Bijbels waar”.

Dat de grote strijdvraag die de mensheid onder de ogen moet zien, de rechtmatigheid van Jehovah’s soevereiniteit is en dat God vanwege de oplossing van die strijdvraag goddeloosheid zo lang heeft toegelaten (Ezechiël 25:17). (= onvolledig) Dat Jezus Christus een voormenselijk bestaan heeft gehad en ondergeschikt is aan zijn hemelse Vader (Johannes 14:28). (= niet waar)

Dat er thans een “getrouwe en beleidvolle slaaf” op aarde is aan wie ‘al Jezus’ aardse belangen zijn toevertrouwd’, welke slaaf verbonden is met het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen (Mattheüs 24:45-47). (= complete onzin) Dogma’s en excommunicatie Jehova Getuigen

Dat 1914 niet alleen het einde van de tijden der heidenen en de oprichting van het koninkrijk Gods in de hemelen kenmerkte, maar ook de tijd waarop Christus’ voorzegde tegenwoordigheid is begonnen (Lukas 21:7-24; Openbaring 11:15-12:10). (= complete onzin) Dogma’s en excommunicatie Jehova Getuigen

Dat slechts 144.000 Christenen de hemelse beloning zullen ontvangen (Openbaring 14:1, 3). (= complete onzin) Dogma’s en excommunicatie Jehova Getuigen

Dat Armageddon, waarmee de strijd van de grote dag van God de Almachtige wordt bedoeld, nabij is (Openbaring 16:14, 16; 19:11-21). (= niet waar) Dogma’s en excommunicatie Jehova Getuigen

Dat deze oorlog gevolgd zal worden door Christus’ duizendjarige regering, waardoor de gehele aarde in een paradijs zal worden veranderd. (= het eerste is waar, het tweede deel van de zin niet)

Dat de leden van de huidige “grote schare” van Jezus’ “andere schapen” zich hier als eersten in zullen verheugen. (= onvolledig) – Johannes 10:16; Openbaring 7:9-17; 21:3, 4.

Hebben wij een Schriftuurlijk precedent voor een dergelijk strikt standpunt? Ja, inderdaad! Nee, helemaal niet! Paulus schreef over sommigen in zijn tijd: “Hun woord zal zich verbreiden gelijk gangreen. Tot hen behoren Hymeneüs en Filétus. Dezen zijn van de waarheid afgeweken, zeggende dat de opstanding reeds is geschied, en zij ondermijnen het geloof van sommigen” (2 Timotheüs 2:17, 18; zie ook Mattheüs 18:6).

Ook hier weer de opmerking dat de vraag gesteld moet worden wie van de waarheid af zijn geweken? In Paulus tijd waren dat Hymeneüs en Filétus, omdat zij leerden dat de opstanding reeds was geschied. Ik leer dit in deze tijd niet de opstanding waar Paulus over spreekt moet nog komen. Het WTG leert echter wel degelijk dat de opstanding (sinds 1918) is geschied. Net zoals Hymeneüs en Filétus leren ze onwaarheid dat zich verbreid als gangreen. Niets wijst erop dat deze mannen niet in God, in de bijbel of in Jezus’ offer geloofden. Toch brandmerkte Paulus hen vanwege dit ene fundamentele punt – wat zij over de tijd van de opstanding onderwezen – terecht als afvalligen, met wie getrouwe Christenen geen omgang zouden hebben. Paulus zegt helemaal niets over het wel of geen omgang mogen hebben met Hymeneüs en Filétus.

Evenzo noemde de apostel Johannes degenen die niet geloofden dat Jezus in het vlees was gekomen, antichristen. Het is heel goed mogelijk dat zij in God, in de Hebreeuwse Geschriften, in Jezus als Gods Zoon, enzovoort, geloofden. Hier blijkt maar weer eens duidelijk uit dat het WTG het woord “geloven” niet snapt. Geloven betekent aannemen wat je hoort en wat je niet ziet. Synoniem aan geloven is gehoorzamen.

Een gelovige dient geheel Gods woord te aanvaarden. Maar wat dit punt betreft, dat Jezus werkelijk in het vlees was gekomen, waren zij een andere mening toegedaan, en daarom werd de uitdrukking “antichrist” op hen van toepassing gebracht. Johannes zegt verder nog over personen die er dergelijke afwijkende zienswijzen op na houden: “Als iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem nimmer in uw huis en richt ook geen groet tot hem. Want wie een groet tot hem richt, deelt in zijn goddeloze werken.” – 2 Johannes 7, 10, 11.

Weer stel ik eerst dat Paulus het nog steeds heeft over de “leer van Het Evangelie van Christus”. Dat is niet wat het WTG leert, die verkondigt het “evangelie van het wachttorengenootschap”. Daarnaast betekende groeten in die tijd de uitspraak: “God zij met u”. En dat klopt, want van iemand (of een groep) die niet geheel Gods Woord aanvaardt, kan niet gezegd worden dat God met hem is, in de zin dat God met zo iemand wandelt of hem leidt.

Indien een Christen (die beweert in God, de bijbel en Jezus te geloven) de promotor is van valse leerstellingen en hierover geen berouw heeft, kan het, in navolging van zulke Schriftuurlijke voorbeelden, noodzakelijk zijn hem uit de gemeente te sluiten. (Zie Titus 3:10, 11.) Zoals gezegd, wat er ook gebeurt, een groep kan nooit voor een individuele gelovige bepalen dat hij of zij een “afvallige” als uitgesloten moet zien.

Indien iemand alleen maar twijfels heeft of niet goed op de hoogte is van een bepaald punt, zullen bekwame bedienaren hem natuurlijk liefdevol hulp bieden. Dit stemt overeen met de raad: “Gaat . . . voort barmhartigheid te tonen jegens sommigen die twijfelen; redt hen door hen uit het vuur te rukken” (Judas 22, 23). De ware Christelijke gemeente kan er derhalve niet terecht van beschuldigd worden op hardvochtige wijze dogmatisch te zijn. Maar ze kent wel veel waarde toe aan de eenheid waartoe in Gods Woord wordt aangemoedigd. Ze bevordert die eenheid krachtig. Dat laatste is absoluut waar. Alleen de Here Jezus Christus, het enige Hoofd van dé ene grote Gemeente van Christus, Die bevordert de eenheid krachtig. Dat is helemaal geen taak van het WTG, dat in betrekkelijk korte tijd (ruim 100 jaar) dat ze bestaat veelvuldig blijk heeft gegeven “terecht beschuldigd te worden hardvochtig en dogmatisch te zijn”.

Naschrift dogma’s en excommunicatie Jehova Getuigen

Het is beslist de moeite waard om de leringen van het WTG goed en eerlijk aan de hand van de Bijbel te beschouwen. Wie ons als makers van deze site daarbij wil betrekken is welkom. Er zijn heel wat JG die vroeger uit een kerk zijn gegaan. Toen waren zij heel blij van die onbijbelse dogmatische leringen bevrijd te zijn. Helaas zijn zij in een nieuwe “kerk” gekomen waarin het WTG met weer dogmatische leringen de volgelingen een zwaar juk oplegt. Ze hebben het jammer genoeg niet in de gaten.


Dogma’s en excommunicatie Jehova Getuigen

Dogma’s en excommunicatie Jehova Getuigen

Een reactie

  1. Pingback: Onjuiste verlossings- en eindtijdleer van de Jehova’s Getuigen – ACHTERGEBLEVEN NA DE OPNAME | INFORMATIE EN INSTRUCTIES 07/08/2019
  2. Frits van Pelt 30/10/2018

Geef een reactie

Translate »