Wat geloven Jehova Getuigen?

Wat geloven Jehova Getuigen? Hoe zit het Jehova Getuige geloof in elkaar? Via deze pagina op de website van Jehova Getuigen wordt geïnformeerd over wat Jehova Getuigen leren en geloven. Op diezelfde website beweert het wachttorengenootschap (WTG): “Hun geloofsovertuigingen zijn uitsluitend op de bijbel gebaseerd.” Dat is absoluut niet waar en daar kom je achter als je de leerstellingen onderzoekt. Voor een wedergeboren christen met bijbelkennis is dat snel te doen, die moet meteen zien wat er fout is. Voor een Jehova Getuige (JG), die al lang overspoeld is met de JG-leerstellingen, kost dat veel meer moeite. Die moet namelijk eerst de “JG-bril” zien af te zetten en dat is niet altijd eenvoudig.

Jehova Getuigen moeten alle geloofsovertuigingen aanvaarden

Iedere Jehova Getuige moet alle geloofsovertuiging van dat moment (ze zijn niet altijd helemaal hetzelfde) aanvaarden. Wie dat niet doet en er niks van zegt, heeft geen probleem. Wie er wel wat van zegt, bijvoorbeeld dat hij het met een bepaalde lering niet eens is, zal daarop aangesproken worden. Er moet nu eenmaal gehoorzaamd worden en het collectief is veel belangrijker dan het individu. Niet luisteren naar de “goede raad” betekent in de meeste gevallen uitsluiting uit de organisatie. Met daarbij alle nare gevolgen voor familiebanden en vriendschappen.

Dat wordt uiteraard niet op de website gezegd, maar wel regelmatig in de lectuur. Zelf heb ik nog een Wachttoren (1 april 1986) waarin gereageerd wordt op de vraag (“Vragen van lezers”):

“Waarom hebben Jehovah’s Getuigen sommigen die nog steeds belijden in God, de bijbel en Jezus Christus te geloven, uit de gemeenschap gesloten (geëxcommuniceerd) wegens afval?” Het zeer tendentieuze artikel is hier compleet te lezen. Bijvoorbeeld deze passage: Wat geloven Jehova Getuigen

“Het is duidelijk dat iemand niet louter op basis van geloof in God, in de bijbel, in Jezus Christus, enzovoort, kan worden beschouwd als een persoon met wie Jehovah’s Getuigen zich in aanvaarde omgang en in broederschap kunnen verheugen. De rooms-katholieke paus en de anglicaanse aartsbisschop van Canterbury belijden beiden hierin te geloven. En toch kan men niet van beide kerken tegelijk lid zijn. Evenzo heeft iemand die alleen maar belijdt in dergelijke dingen te geloven, hierdoor nog niet het recht zich een van Jehovah’s Getuigen te noemen.”

Ja, het staat er echt! Lees het nog maar een keer. Geloof in God, de Bijbel en Jezus Christus is niet voldoende voor een Jehova Getuige (althans volgens het WTG) om “aanvaarde omgang in broederschap” te onderhouden. Geen verbondenheid in Christus dus met niet-JG. Naadloos wordt daar het voorbeeld van twee kerken aan geplakt. Volkomen onterecht natuurlijk, want bij geloof in God, de Bijbel en Jezus Christus gaat het om het ORGANISME, de Gemeente, het Lichaam van Christus. Die broederschap heeft niets met organisaties of kerken te maken. Oprechte gelovigen zijn in Christus aan elkaar verbonden. Dat gaat voorbij mensenhanden en -regels. Maar niet voor het WTG, want die stelt verderop in het artikel:

“Voordat iemand door Jehovah’s Getuigen als een goedgekeurde verbondene wordt beschouwd, moet hij het geheel van ware bijbelse leerstellingen aanvaarden, met inbegrip van de schriftuurlijke geloofsovertuigingen die uniek zijn voor Jehovah’s Getuigen.”

Dit is tenminste wel duidelijk. Het is tevens heel misleidend, want er wordt zomaar gezegd dat wat de JG leren ware “bijbelse” leerstellingen zijn. Inclusief de unieke geloofsovertuigingen, waarvan wordt geclaimd dat ze “schriftuurlijk” zijn. Punt uit! Einde discussie! Maar ja, je kunt dit nog zo hard schreeuwen, het betekent zeker niet dat het ook zo is. Nogmaals, dat wordt al snel helder als je enkele geloofsovertuigingen bekijkt. Het artikel gaat verder met:

Wat houden die geloofsovertuigingen zoal in?

Dat de grote strijdvraag die de mensheid onder de ogen moet zien, de rechtmatigheid van Jehovah’s soevereiniteit is en dat God vanwege de oplossing van die strijdvraag goddeloosheid zo lang heeft toegelaten (Ezechiël 25:17).

Dat Jezus Christus een voormenselijk bestaan heeft gehad. En dat hij ondergeschikt is aan zijn hemelse Vader (Johannes 14:28).

Dat er thans een „getrouwe en beleidvolle slaaf” op aarde is aan wie ‘al Jezus’ aardse belangen zijn toevertrouwd’, welke slaaf verbonden is met het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen (Matthéüs 24:45-47).

Dat 1914 niet alleen het einde van de tijden der heidenen en de oprichting van het koninkrijk Gods in de hemelen kenmerkte, maar ook de tijd waarop Christus’ voorzegde tegenwoordigheid is begonnen (Lukas 21:7-24; Openbaring 11:15–12:10).

Dat slechts 144.000 christenen de hemelse beloning zullen ontvangen (Openbaring 14:1, 3).

Dat Armageddon, waarmee de strijd van de grote dag van God de Almachtige wordt bedoeld, nabij is (Openbaring 16:14, 16; 19:11-21). Wat geloven Jehova Getuigen

Dat deze oorlog gevolgd zal worden door Christus’ duizendjarige regering, waardoor de gehele aarde in een paradijs zal worden veranderd. Dat de leden van de huidige „grote schare” van Jezus’ „andere schapen” zich hier als eersten in zullen verheugen. — Johannes 10:16; Openbaring 7:9-17; 21:3, 4.

Als je dit gelezen hebt, moet je toch tot de conclusie komen dat “het geheel van ware bijbelse leerstellingen, met inbegrip van de schriftuurlijke geloofsovertuigingen” een fragrante leugen is. Eigenlijk zijn ze allemaal hartstikke fout. Punt 2 t/m 4 zijn pertinent onwaar en punt 6 en 7 ook. Er blijft dus hoegenaamd niks van over. Wat geloven Jehova Getuigen

Wat geloven Jehova Getuigen nog meer?

Kennelijk vond het WTG het bovenstaande voldoende voor dat moment. Maar er zijn nog meer dingen die behoren tot de “unieke geloofsovertuigingen”, uitgevaardigd door het wachttorengenootschap.

 • Als aanvulling op de 144.000 staat er op de JG-website: “Zij geloven dat 144.000 met de geest gezalfde christenen met Christus deel zullen hebben aan zijn hemelse koninkrijk en als koningen met hem zullen regeren. Zij geloven niet dat alle “goede” mensen met hemels leven beloond worden.”
 • De zeven scheppingsdagen zijn symbolisch en duiden op lange tijdsperioden.
 • Dat de aarde geheel bevolkt zal worden door aanbidders van Jehovah, die zich zullen kunnen verheugen in eeuwig leven als volmaakte mensen; dat zelfs de doden zullen worden opgewekt.
 • Zij geloven dat de doden zich van volstrekt niets bewust zijn; dat zij noch gepijnigd worden, noch een gelukzalig bestaan leiden in een geestenrijk; dat zij slechts in Gods herinnering bestaan, zodat de hoop op toekomstig leven voor hen gelegen is in een opstanding uit de doden. (De zogeheten “leer der zielenslaap”)
 • Als aanvulling op “1914”: Zij geloven dat wij thans, sedert 1914, in de laatste dagen van dit goddeloze samenstel van dingen leven; dat sommigen die de gebeurtenissen van 1914 hebben meegemaakt, ook de totale vernietiging van de huidige goddeloze wereld zullen meemaken; dat zij die rechtvaardigheid liefhebben, het einde zullen overleven en een gereinigde aarde zullen binnengaan.
 • Zij geloven dat het belangrijk is nu de raad uit Gods Woord in het dagelijks leven toe te passen, thuis, op school, op het werk, in hun gemeente. Iemand kan ongeacht zijn vroegere levenswijze een van Jehovah’s Getuigen worden indien hij zich afkeert van gewoonten die door Gods Woord worden veroordeeld en de daarin gegeven goddelijke raad toepast. Maar iemand die daarna overspel, hoererij of homoseksualiteit beoefent of zich herhaaldelijk schuldig maakt aan drugmisbruik, dronkenschap, liegen of stelen, zal uit de organisatie worden verwijderd.
  Dit betekent dus ook houden aan de regels en wetten vanuit het WTG.
 • Zij geloven dat hun religie de enige ware is, hoewel ze dat wat omfloerst noteren: Omdat Jehovah’s Getuigen al hun geloofsovertuigingen, hun maatstaven voor gedrag en organisatorische procedures op de bijbel baseren, schenkt hun geloof dat de bijbel zelf Gods Woord is, hun de overtuiging dat zij inderdaad de waarheid hebben.
 • Dat er in de 1000 jaren van het Koninkrijk op aarde een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen uit de dood zal zijn van de grote meerderheid van de wereldbevolking vanaf Adam. De onrechtvaardigen krijgen daarmee een tweede kans om God te gehoorzamen.

Het bovenstaande komt vanuit eigen bronnen. Zelf heb ik daar het volgende aan toe te voegen.

 • De gewone Jehova Getuige die nu sterft, krijgt straks in het Paradijs op aarde, een vernieuwd lichaam, dus wel van dezelfde menselijke oude natuur. De leden van de 144.000 hebben al of krijgen een geestelijk lichaam. Jezus verscheen na zijn opstanding diverse malen in verschillende vleselijke lichamen…
 • Zij geloven dat alleen de 144.000 wedergeboren zijn en dat dit niet nodig is voor de “gewone” JG om het Koninkrijk in te gaan.
 • Dat het “besturend lichaam” van de “getrouwe en beleidvolle slaaf(klasse)” door God geleid wordt. En dus dat wat er geleerd wordt van God afkomstig is. Daarom is gehoorzaamheid aan dat “besturend lichaam” (in Amerika) vereist. Hoe het precies (moeilijk dus…) geformuleerd staat, kunt u weer lezen op de website van Jehova Getuigen.
 • Het “breken des broods” (brood en wijn) op de eerste dag van de week, zoals de eerste christenen dit deden, is niet van toepassing nu, volgens het WTG. Men heeft de teksten die daar naar verwijzen wegvertaald uit hun Nieuwe Wereldvertaling (NWT). Daarvoor in de plaats heeft men het Avondmaal ingesteld. Dat moet 1 x per jaar “gevierd” worden, op 14 Nisan, na zonsondergang. Brood en Wijn gaan dan rond, maar alleen die enkeling die tot de 144.000 behoort, mag daarvan gebruiken. De rest mag alleen maar toekijken. Wat geloven Jehova Getuigen
 • Zij geloven dat een Jehova Getuige trouw en standvastig moet blijven tijdens de komende grote verdrukking, die voorafgaat aan Armaggedon, om door dit oordeel over de wereld heen te komen. Niet-Jehovah Getuigen worden sowieso vernietigd dan, ook degenen die uitgesloten zijn of zichzelf uitgesloten hebben. Men moet een goedgekeurde JG zijn of goedgekeurde verbondene (nog niet gedoopt op dat moment) om Armageddon te overleven en het paradijs in te gaan. Alleen geloof in de Here Jezus Christus is niet voldoende.
  Bekijk dit artikel op deze website over dit onderwerp.

Een warboel aan leerstellingen en uitleggingen

Er zijn uiteraard nog veel meer leringen en uitleggingen van met name hun bijbel, de Nieuwe Wereldvertaling. Het is teveel om op te noemen. Het is een warboel van leerstellingen en vooral gekenmerkt door een groot gebrek aan kennis van de Schrift. Zeker als men de profeten probeert uit te leggen of Openbaring. Men knoopt links en rechts teksten aan elkaar en concludeert er lustig op los. Maar enig begrip van Gods Heilsplan en de daarbij horende bedelingen heeft men niet of nauwelijks. Zelfs niet van de “bedeling der genade”. Paulus zegt: “Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;” (Efeze 3 : 2).

Het volslagen gebrek aan kennis (ik weet wel dat het anders lijkt op het eerste gezicht…) probeert men te maskeren met heel veel tekst, plaatjes en de nodige marketing, maar een christen die zijn Bijbel kent, ziet daar meteen doorheen. Een jarenlang “opgeleide” JG helaas niet meer. Daarom is het onze wens dat een Jehova Getuige de eigen leer goed onderzoekt en echte Bijbelstudie doet en dat is niet te vinden in de lectuur van het wachttorengenootschap.


Wat geloven Jehova Getuigen?

Wat geloven Jehova Getuigen Wat geloven Jehova Getuigen

19 Reacties

 1. Pingback: waakzaamheid en oprechtheid in de leer van de bijbel – HOE kan ik voor altijd leven 18/02/2020
 2. Klaas 03/08/2018
  • Wachttorenkijker 03/08/2018
   • Frits 14/11/2020
    • arjan 16/04/2022
 3. Tjeerd 18/12/2017
  • Jim Coert"1 02/02/2018
   • Sharona van Essen 03/07/2018
  • Frits 14/11/2020
   • Wachttorenkijker 14/11/2020
    • Frits 20/11/2020
 4. Henk Draaier 12/03/2017
  • arjan 16/04/2022
 5. Andreas 08/12/2016
 6. Sander E 31/10/2016
  • Wachttorenkijker 31/10/2016
   • Tjeerd 18/12/2017
  • Jim Coert"1 02/02/2018
  • Elisabeth alvarez 10/02/2018
 7. Marian Koopman 11/05/2016

Geef een reactie

Translate »