Leert de Bijbel dat deze aarde blijft bestaan?

Leert de Bijbel dat deze aarde blijft bestaan? Het antwoord daarop is eenvoudig: nee dat leert de Bijbel niet. Het is de organisatie van Jehovah’s Getuigen die dit leert. Onterecht dus. Het is zoals met zoveel leerstellingen vanuit het wachttorengenootschap (WTG). De leidsmannen voegen een leerstelling toe en beargumenteren dit vervolgens uit hun eigen Nieuwe Wereldvertaling. Dat is hun eigen versie van de Bijbel. Bijbelteksten die in hun ogen iets anders zeggen dan men zelf leert worden liever niet genoemd en/of aangepast, omdat dit beter is voor de geponeerde leerstelling. Dan lijkt het voor de oppervlakkige lezer op bestudering van het onderwerp, maar dat is het in de praktijk dus niet. De Bijbel wordt alleen benut om het eigen gelijk te “staven”.

Een goed voorbeeld is de leerstelling over het altijd blijven bestaan van deze – de huidige – aarde. Daarover heeft het WTG op haar website staan:

Zal de aarde blijven bestaan?

Onze planeet Aarde zal niet door een ramp vernietigd worden. Waarom kunnen we daar zeker van zijn? Omdat God belooft dat de aarde „tot onbepaalde tijd, of voor eeuwig, niet aan het wankelen [zal] worden gebracht” (Psalm 104:5). „Generaties gaan, generaties komen,” zegt de Bijbel, „maar de aarde blijft altijd bestaan.” — Prediker 1:4, De Nieuwe Bijbelvertaling.

In Psalm 104:5 wordt de bestendigheid van de aarde beklemtoond door twee woorden die in het oorspronkelijke Hebreeuws van die tekst worden gebruikt: ʽōlam voor „onbepaalde tijd” en ʽadh voor „voor eeuwig”. ʽŌlam kan met „vele jaren” of „permanent” worden vertaald. Volgens Harkavy’s Students’ Hebrew and Chaldee Dictionary betekent ʽadh „duur, eeuwigdurendheid, eeuwigheid, voor eeuwig”. Deze twee Hebreeuwse woorden laten zien dat de bestendigheid van de aarde dubbel zeker is. Sta eens stil bij nog drie op de Bijbel gebaseerde redenen om te geloven dat de aarde eeuwig zal blijven bestaan.

Ten eerste heeft God de aarde gemaakt om door mensen bewoond te worden, om een weelderig, wereldomvattend paradijs van verrukking te zijn, geen woestenij. Jesaja 45:18 beschrijft Jehovah als „de Schepper van de hemelen, Hij, de ware God, de Formeerder van de aarde en de Maker ervan, Hij, die haar stevig heeft bevestigd, die haar niet louter voor niets heeft geschapen, die haar geformeerd heeft om ook bewoond te worden”.

Ten tweede heeft God beloofd dat mensen die ervoor kiezen hem te gehoorzamen, eeuwig in vrede op deze aarde zouden wonen. Micha 4:4 belooft: „Zij zullen werkelijk ieder onder hun wijnstok en onder hun vijgenboom zitten, en er zal niemand zijn die hen doet beven; want het is de mond van Jehovah der legerscharen die het heeft gesproken.” Het is dus Gods voornemen dat de aarde eeuwig blijft als woonplaats van de mensheid; anders zouden zijn beloften geen enkele waarde hebben. — Psalm 119:90; Jesaja 55:11; 1 Johannes 2:17.

Ten derde heeft God de zorg voor de aarde aan de mens toevertrouwd. „Wat de hemel betreft, aan Jehovah behoort de hemel toe, maar de aarde heeft hij aan de mensenzonen gegeven”, zegt Gods Woord (Psalm 115:16). Kunt u zich voorstellen dat een liefdevolle vader zijn kind een prachtig geschenk geeft en vervolgens van gedachten verandert en het vernielt? Natuurlijk niet! Net zomin zal Jehovah iets dergelijks doen met de aarde en haar bewoners, want „God is liefde”. — 1 Johannes 4:8.

Jezus Christus gaf met betrekking tot de uitspraken van zijn Vader de verzekering: „Uw woord is waarheid” (Johannes 17:17). En God, die niet kan liegen, belooft: „De rechtvaardigen, díé zullen de aarde bezitten, en zij zullen er eeuwig op verblijven.” — Psalm 37:29; Titus 1:2.

Er is veel te zeggen over bovenstaande tekst, maar we beperken ons in dit artikel maar tot het hoofdonderwerp. Het WTG duidelijk geen weet heeft van wat in de Bijbel de begrippen “eeuwig” en “altoos” (altijd) betekenen. Ze geven er hun eigen (tijds-)interpretatie aan. Die is echter niet volledig en doet geen recht aan wat deze begrippen in de Bijbel beschrijven. Het WTG laat ook zien dat men niet echt weet wat de Nieuwe Schepping (Nieuwe Verbond) inhoudt.

Wat zegt de Bijbel over hemelen en aarde? Dus in de Schriftgedeelten die het WTG niet noemt m.b.t. dit onderwerp.

Aankondiging van nieuwe hemelen en aarde in het Nieuwe Testament

Matthéüs 5 : 18 (Statenvertaling – SV)

Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.

Matthéüs 5 : 18 (Nieuwe Wereldvertaling – NWT)

Ik verzeker jullie: hemel en aarde zouden nog eerder verdwijnen dan dat er ook maar één lettertje of één deeltje van een letter uit de wet verdwijnt voordat alles uitkomt.

Statenvertaling komt het wachttorengenootschap niet goed uit

De tekst in de Statenvertaling komt het WTG niet goed uit, want daar wordt gewoon aangegeven, door de Here Jezus, dat hemel en aarde voorbij zullen gaan. Dat zit in het woord: “totdat”. Het geeft een tijdsbepaling aan. Elders in de Schrift wordt gezegd hoe dat zal gebeuren.

De tekst in de NWT is dus zo aangepast dat er iets anders staat dan bedoeld is en ook in de grondtekst te vinden is. Zelfs in de grondtekst van de NWT, hoewel de vertalers daar in de vers-voor-vers-vertaling van het Grieks naar het Engels wel de woorden “likely might” (zou misschien mogelijk kunnen zijn) invoegen in het Engels terwijl het Grieks daar geen enkele aanleiding toe geeft. Het staat er gewoonweg niet! Vergelijkbare vertalingen (bijvoorbeeld de American Standard Version) hebben dit dan ook niet. Het is geheel en al een bedenksel van het wachttorengenootschap. Dat is zelfs bereid om niet alleen heel wat weg te laten uit Gods Woord of aan te passen, maar ook om het e.e.a. toe te voegen als het hen zo uitkomt.

De volgende tekst is Mattheus 24 : 35

SV: De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

NWT: Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Hier heeft het WTG laten staan dat de hemel en de aarde zullen ophouden te bestaan, waarbij overigens de verzekering wordt gegeven dat het Woord Gods wel altijd zal blijven. Op die vaste grond mogen we altijd vertrouwen.

Heeft men het gemist? Waarschijnlijk ziet men dit als een soort vreemde tussenzin. Dat deed ik namelijk ook toen ik bij de JG was. Daarmee ontging mij gewoon wat er staat, namelijk dat de ons bekende hemel en aarde inderdaad letterlijk zullen verdwijnen. Maar dat klopt dus niet met de leer van de JG. Ik denk dat ik het daarom maar een vreemde zin vond. Ik wist ook niet dat die zin “vastzit” aan het volgende vers (SV):

Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.

Veel grote gebeurtenissen in de toekomst zijn in de Bijbel te herleiden tot een “dag”, maar de “Jongste Dag”, waarbij ook de hemel en aarde zullen worden verbrand, weet niemand. Dat staat in dit vers. “Dien dag” slaat taalkundig op “hemel en aarde zullen voorbijgaan”. Niks moeilijks aan. Gewoon lezen en accepteren wat er staat. En dat is dat er een dag komt dat de huidige – de ons bekende – hemelen en de aarde niet meer zullen zijn. 

De apostel Petrus is ook heel duidelijk over wat de toekomst (duurt nog minstens 1040 jaar…) brengt voor de hemelen (het zijn er 2) en de aarde (is géén planeet) binnen Gods Schepping.

2 Petrus 3 : 7-13

Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen.

Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag.

De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.

Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!

Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.

Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

Ook dit is in het geheel niet moeilijk te begrijpen. “Zijn belofte” is die van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Niet van dezelfde “ordening” (oude schepping) als die we nu kennen, maar onder het Nieuwe Verbond, als Nieuwe Schepping, waar alleen wedergeboren gelovigen aan deel kunnen hebben, omdat zij geworden zijn tot Nieuwe Schepping, onder God, Die alles in allen is (1 Korinthe 15 : 28) oftewel Christus, Die alles in allen is, volgens Paulus in Kolossenzen 3.

Wat doet het wachttorengenootschap in de Nieuwe Wereldvertaling met de woorden van Petrus?

Het staat er zo:

Maar door hetzelfde woord zijn de hemel en de aarde die er nu zijn, bewaard voor het vuur. Ze worden bewaard tot de dag van het oordeel en van de vernietiging van de goddelozen.

Maar lieve vrienden, verlies dit niet uit het oog: bij Jehovah is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

Jehovah is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen denken, maar hij heeft geduld met jullie. Hij wil namelijk niet dat er iemand vernietigd wordt maar dat iedereen berouw krijgt.

Maar Jehovah’s dag komt als een dief, en op die dag zal de hemel met gedreun vergaan. De elementen zullen gloeiend heet worden en ontbonden worden, en de aarde en de werken daarop zullen blootgelegd worden.

Omdat al deze dingen op die manier ontbonden zullen worden, moeten jullie erover nadenken wat voor mensen jullie horen te zijn. Jullie moeten je heilig gedragen en daden van toewijding aan God doen,

terwijl je uitziet naar en blijft denken aan de komst van Jehovah’s dag, waardoor de hemel in vlammen zal opgaan en de elementen zullen smelten door de intense hitte!

Maar volgens zijn belofte verwachten we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en daarin zal rechtvaardigheid heersen.

Zoek de overeenkomsten en verschillen. Het WTG krijgt het hier niet weggeredeneerd, maar toch stappen de JG zo heen over wat hier staat. Men leest dus niet meer echt wat er staat. Het komt niet binnen. Of zou het komen door “WTG-uitleg” in de lectuur? Als je zoekt op de website wol.jw.org op “nieuwe hemel (dat er “hemelen” staat in de grondtekst, noemt het WTG niet) en een nieuwe aarde”, dan krijg je de volgende selectie:

Bekijk de artikelen eens en trek daar zelf een conclusie uit. Het moet niet moeilijk zijn om te zien hoe zwak de verklaringen zijn. Daaruit blijkt dat ment niet gelooft dat er letterlijk nieuwe hemelen en een nieuwe aarde komen van Godswege. Men maakt er een eigen versie van. Zoals gewoonlijk is daarbij Gods Woord door het wachttorengenootschap “wegvergeestelijkt”. We moeten het volgens hen allemaal symbolisch zien, hoewel uit niks blijkt dat we dit zo moeten doen. Men redeneert Gods woorden helemaal weg. Niet simpel aanvaarden wat er staat, ondanks dat men het wellicht niet begrijpt of kan rijmen met wat men elders leert. Dat is dus ongeloof!

Als het WTG de dagen van Noach aanhaalt, laat men zien niets te begrijpen van dé vloed, waardoor de eerste schepping (hemelen en aarde; Genesis 1 : 1) werd vernietigd. De zondvloed van Noach – op een gerestitueerde aarde – was daar een type (beeld) achteraf van. God beloofde dat hij hemelen en aarde niet meer door water zou laten vergaan. Maar wel door vuur dus. De eerste schepping moet nu eenmaal plaats maken voor de Tweede Schepping, de Nieuwe Schepping in Christus, de definitieve en altijd blijvende nieuwe hemelen en aarde.

De laatste tekst in het Nieuwe Testament is Openbaring 20 : 1 (SV)

En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

NWT:

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de vroegere hemel en de vroegere aarde waren voorbijgegaan, en de zee is er niet meer.

Ook dit laatste vers over dit onderwerp lijkt mij geen probleem op te leveren, zelfs niet in de Nieuwe Wereldvertaling, hoewel men toch wel een poging lijkt te doen via het woordje “vroegere”, waar in de Statenvertaling “eerste” staat. Dat is een betere vertaling, omdat het een veelvoorkomend Bijbels principe is dat het eerste wordt weggedaan en het tweede blijft.

Aankondiging van nieuwe hemelen en aarde in het Oude Testament

Ook in het Oude Testament werden nieuwe hemelen en de aarde al aangekondigd.

Jesaja 65 : 17 en 66 : 22 (NWT)

Want kijk, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en aan de dingen van vroeger zal niet meer worden gedacht, ze zullen niet meer in het hart opkomen.

Want net zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maak vóór mij zullen blijven bestaan,’ verklaart Jehovah, ‘zo zal jullie nageslacht en jullie naam blijven bestaan.’

In de Statenvertaling:

Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen.

Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan.

De Nieuwe Schepping in de Here Jezus Christus

In de Here Jezus Christus heeft God een Nieuwe Schepping gemaakt. Dat is al van vóór de “nederwerping der wereld” in Zijn Heilsplan ogenomen. De Nieuwe Schepping bestaat uiteindelijk uit Nieuwe hemelen en een Nieuwe aarde, zo is het ons door God Zelf beloofd. De oude schepping, de oude hemelen en de oude aarde, waar wij nu nog mee te maken hebben, moeten daarvoor wijken. Dat alles staat zwart op wit in Zijn profetische Woord, dat zeer vast is, leert Petrus. En daarom geloof ik dat het zo zal zijn in de toekomst. Alles wat anders geleerd wordt op dit gebied, kan als onnutig worden bestempeld. Dus ook de leer van de Jehovah’s Getuigen dat deze aarde altijd zal blijven bestaan.


Leert de Bijbel dat deze aarde blijft bestaan?

Leert de Bijbel dat deze aarde blijft 

3 Reacties

  1. Anne 05/04/2019
    • Wachttorenkijker 05/04/2019
  2. Frits van Pelt 29/06/2018

Geef een reactie

Translate »