Seksuele immoraliteit

Seksuele immoraliteit en Jehovah’s Getuigen. En wederom moet ik – helaas – aandacht besteden aan aardsgerichte zaken. In dit geval aan twee woorden – seksuele immoraliteit – die niet eens in de Bijbel voorkomen, maar des te meer door de Jehovah’s Getuigen (JG) gebruikt worden.

Waar de wedergeboren gelovige onder het Nieuwe Verbond (sinds de opstanding van de Here Jezus) zou leven uit de Nieuwe Mens, de Nieuwe Schepping in Christus, komen de Jehovah’s Getuigen niet verder dan hun gerichtheid op het vlees. Geen hemelse zaken, maar aardse. Niet leven uit Zijn Genade, maar uit wet en sancties. Dat uit zicht onder andere in een soort fascinatie vanuit het wachttorengenootschap omtrent onderwerpen die iets met sex te maken hebben.

Onderwerp seksuele immoraliteit behandeld op LeD-vergadering

In het geval van het wachttorengenootschap (WTG) betekent het vooral een nadruk op het onderwerp seks. Op deze website staan onder de tag “seks” een aantal artikelen. Daar voegen we er nu een aan toe, naar aanleiding het opdoemen van het onderwerp “seksuele immoraliteit” tijdens een zogeheten doordeweekse “LeD-vergadering“, wat staat voor “Leven en Dienen”.

De bezoekers van deze vergadering worden wekelijks aan een grote hoeveelheid onwaarheid blootgesteld. Het wordt gepresenteerd als van God afkomstig doordat er bijbelteksten aan worden verbonden. Wie niet goed oplet, dat doet nagenoeg niemand, denkt dat het zo is als er geschreven en verteld wordt op basis van wat het wachttorengenootschap dicteert. En zo wordt Gods Woord constant geweld aan gedaan. Zo houdt men de JG onder de wet en de tucht. Ook het uitsluiten uit de gemeenschap is een gevolg van eigen – foute – interpretaties van wat de Bijbel zegt.

“Misbruik maken van zijn broeder”

Allereerst maar de tekst die hoort bij die LeD-vergadering. Dit krijgen de Jehovah’s Getuigen voorgeschoteld:

1 Th 4:3-6 — Hoe maakt iemand ‘misbruik van zijn broeder’ als hij zich schuldig maakt aan seksuele immoraliteit? (it-1 1065)

Hoererij is een overtreding waarvoor iemand uit de christelijke gemeente gesloten kan worden (1Kor 5:9-13; Heb 12:15, 16). De apostel legt uit dat een christen die hoererij bedrijft, tegen zijn eigen lichaam zondigt, doordat hij zijn voortplantingsorganen voor een pervers doel gebruikt. Hij berokkent zichzelf grote geestelijke schade, brengt onreinheid in Gods gemeente en stelt zich bloot aan het gevaar dodelijke seksueel overdraagbare ziekten op te lopen (1Kor 6:18, 19).

Maakt inbreuk op de rechten van zijn christelijke broeders (1Th 4:3-7), (1) doordat hij onreinheid en schandelijke dwaasheid in de gemeente brengt, zodat er smaad op komt te rusten (Heb 12:15, 16), (2) doordat hij degene met wie hij hoererij bedrijft, van een reine morele reputatie berooft en, indien de betrokkene ongehuwd is, van de mogelijkheid om moreel rein te blijven en een eerbaar huwelijk aan te gaan, (3) doordat hij zijn eigen gezin in opspraak brengt en (4) de ouders, echtgenoot of verloofde van degene met wie hij hoererij bedrijft, onrecht aandoet.

Hij minacht niet mensen, wier wetten hoererij al dan niet mogen toelaten, maar God, die hem wegens zijn zonde zal straffen. — 1Th 4:8.

Wat staat er in 1 Thessalonicenzen 4 : 3-6 in de Statenvertaling?

Over het bovenstaande is veel te zeggen. Meer dan ik in deze tekst kwijt kan. We beginnen met het vergelijk tussen de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) en de Statenvertaling (SV):

Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van de hoererij;
Dat een ieder van u wete zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer;
Niet in [kwade] beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen, die God niet kennen.
Dat niemand zijn broeder vertrede, noch bedriege in [zijn] handeling; want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook te voren gezegd en betuigd hebben.

Wat staat er in 1 Thessalonicenzen 4 : 3-6 in de Nieuwe Wereldvertaling?

Want dit is de wil van God: dat jullie heilig zijn en je onthouden van seksuele immoraliteit.
Ieder van jullie moet weten hoe hij zijn eigen lichaam moet beheersen in heiligheid en eer.
Laat je niet leiden door hebzuchtige, onbeheerste hartstocht zoals de volken die God niet kennen.
Niemand mag op dat gebied te ver gaan en misbruik maken van zijn broeder, want Jehovah bestraft al die dingen, zoals we jullie eerder hebben gezegd en nadrukkelijk hebben gewaarschuwd.

De Nieuwe Wereldvertaling heeft het over onthouden van seks, eigen lichaam beheersen, onbeheerste hartstocht, misbruik e.d., men veegt dat onder het verzamelbegrip “hoererij”.

De Statenvertaling heeft het over “hoererij”, volgens de Bijbelse betekenis, over “zijn vat”, beweging der begeerlijkheid en het vertreden/bedriegen van de broeder door handeling. In de praktijk dus niet iets anders doen dan dat wat elke broeder in Christus zou doen, namelijk zich stellen tot “levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande“. (Romeinen 12 : 1) Dus niet leven volgens de oude beginselen, terwijl je toegevoegd bent aan Christus Zelf. Wie dat wel doet in zijn of haar “handeling”, het leven dus, bedriegt niet alleen de Heer, maar ook zijn of haar medegelovige in Christus.

Hoererij in de Statenvertaling

De Statenvertaling heeft het dus weer niet over seksuele immoraliteit, maar over hoererij. Volgens het wachttorengenootschap is dat hetzelfde, maar volgens de Bijbel niet. En daar gaat het maar om. Hoererij is in de Bijbel in hoogste instantie, ontrouw zijn aan God. In het Nieuwe Testament wordt het woord gebruikt louter in de betekenis dat een wedergeboren gelovige (Nieuwe Mens) zich bezighoudt met de dingen van de oude mens, het vlees waarin hij of zij geboren is. Gelovigen die in dienst van de Here Jezus Christus staan, deel hebben aan Zijn Lichaam, aan Zijn Leven, maar die in de praktijk toch liever gaan voor de “begeerlijkheid, gelijk als de heidenen, die God niet kennen.”

Daarover gaat hoererij in de Bijbel. Zoek alle teksten maar op waar het woord – en afgeleide woorden – voorkomt (in de Statenvertaling) en dan wordt het snel duidelijk. In dit artikel komt het ook aan de orde, met als voorbeeld de hoererij van Ezau. Gods Woord spreekt op een veel hoger niveau dan het plat aardse. Helaas ontgaat dit het wachttorengenootschap volledig, met als gevolg dat men onterecht van de Woorden Gods een seksueel onderwerp maakt.

Hoererij is een overtreding waarvoor iemand uit de christelijke gemeente gesloten kan worden

Met in gedachte dat hoererij in de Bijbel níet over seks gaat, gaan we naar wat er geschreven wordt door het WTG.

1) Hoererij is een overtreding waarvoor iemand uit de christelijke gemeente gesloten kan worden (1 Kor 5:9-13; Heb 12:15, 16).

Fout! Geen enkele gelovige kan uit de Gemeente Gods, Zijn Lichaam, gesloten worden. Wie in Hem gelooft, is wedergeboren en toegevoegd aan Zijn Lichaam. Door de Heer Zelf! Daar verandert niets aan, ook niet als de gelovige in kwestie “hoererij” bedrijft. Wat in het geval van de Bijbel betekent dat Hij niet dat Nieuwe Leven leeft, maar teruggaat naar wat de oude schepping te bieden heeft. Paulus sluit niemand uit van dé Gemeente. Ook niet op plaatselijk niveau. In 1 Korinthe 5 zegt hij dat een gelovige die het Nieuwe Leven leeft zich niet zou vermengen (één worden) met een gelovige die zo duidelijk kiest om dat niet meer te doen. Dat gaat al helemaal niet over de omgang met gelovigen in de samenkomsten. Daar werd ook niemand van buitengesloten in die tijd. Paulus deed dit in ieder geval niet.

Het gaat om de omgang privé en dan ook niet om gewone omgang of fatsoensnormen als je elkaar tegenkomt of ergens bij elkaar bent. Paulus spreekt de Korinthiërs nadrukkelijk aan over vermengen. Zorg dat je niet hetzelfde gaat doen, zegt hij in feite. Loop niet de kans ook een hoereerder te worden, omdat je je vereenzelvigt met een “broeder” (medegelovige) die God niet wil dienen in zijn of haar leven.

Met het aanhalen van Hebreeën 12 laat het WTG goed zien dat ze er niets van begrijpt. In dat gedeelte wordt over de “hoererij van Ezau” gesproken. Zie het eerder genoemde artikel. Over uitsluiten gaat het al helemaal niet.

De apostel legt uit dat een christen die hoererij bedrijft, tegen zijn eigen lichaam zondigt,…

2) De apostel legt uit dat een christen die hoererij bedrijft, tegen zijn eigen lichaam zondigt, doordat hij zijn voortplantingsorganen voor een pervers doel gebruikt. Hij berokkent zichzelf grote geestelijke schade, brengt onreinheid in Gods gemeente en stelt zich bloot aan het gevaar dodelijke seksueel overdraagbare ziekten op te lopen (1 Kor 6:18, 19).

De apostel legt zeker het e.e.a. uit, maar absoluut niet wat het wachttorengenootschap hier vertelt. Zo staat 1 Korinthe 6 : 18-20 in de Statenvertaling:

Vliedt de hoererij. Alle zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.
Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en [dat] gij uws zelfs niet zijt?
Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

Niet meer uit vlees leven, maar uit de Geest

We zijn hier al in hoofdstuk 6 van de brief van Paulus. Uit de eerste 5 hoofdstukken is al duidelijk geworden dat kennelijk veel Korinthiërs het niet zo nauw namen met het feit dat zij wedergeboren waren tot kinderen Gods, om daaruit te leven. Niet meer uit het vlees, maar uit de Geest leven, was de bedoeling. Zij bedreven in dit opzicht hoererij. Ze waren ontrouw aan de Here Jezus Christus. Zij hadden het schepsel liever dan de Schepper. Ze waren ontrouw aan hét Lichaam, namelijk de Gemeente Gods. Dat is hier ook goed vertaald, met “het lichaam”. In tegenstelling tot de Nieuwe Wereldvertaling, die heeft: “zijn lichaam”, omdat het hier direct weer naar het platte aardse niveau van het individu is gebracht. Maar daar heeft Paulus het helemaal niet over. Hij heeft het over het Lichaam, dat door alle gelovigen gevormd wordt en waarvan alleen Christus het Hoofd is. 

Ulieder Lichaam is de Tempel waar God in is

“Ulieder lichaam” is een tempel van de Heilige Geest, staat er. Ons zondig menselijk vlees, dat door God alreeds collectief weggedaan is op Golgotha, is toch niet een Tempel van Heilige Geest? Het gaat niet over het individu, uit vlees en bloed. Het gaat om het geheel aan gelovigen dat tot Eén Lichaam bij elkaar gebracht is, een Tempel (Woonstede Gods) is, waar de Heilige Geest in woont. Dat Lichaam, die Eénheid is van God gegeven. Onze aardse leven hebben wij overgekregen van Adam. Bij ons tot geloof komen en wedergeboren worden, ontvingen wij het onvergankelijke leven van God.

Gelovigen zijn duur gekocht, zegt Paulus. Wij zijn Gods eigendom en dus zouden wij God verheerlijken. Dat kan alleen in dat Geestelijk (op God) gerichte Lichaam van Christus – de Gemeente – waarin een gelovige geplaatst is. In de oude mens, “geboren uit Adam”, het vlees, kan dat zowiezo niet. Alleen ín Christus kan het wedergeboren kind Gods de Ware God dienen.

Verheerlijk God in dit Lichaam dat jullie met elkaar vormen

Paulus beredeneert dat er in hét Lichaam, de Gemeente, geen zonde is. Dat kan ook niet, want in Christus is er geen zonde. Johannes zegt bijvoorbeeld in 1 Johannes 3:

Een ieder, die in Hem blijft, die zondigt niet; …
Een ieder, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

De gelovige die ontrouw is aan God, bedrijft hoererij en zondigt (= mist het doel) ten opzichte van hét Lichaam, waar hij of zij deel van uitmaakt. Dat was en is namelijk niet de bedoeling van het door God gegeven onvergankelijke leven in Christus. Daarover heeft Paulus het. Met eigen woorden: “Weten jullie dan niet dat jullie tot Eén Lichaam gemaakt zijn? Gods Lichaam! Hij heeft je duur gekocht. Het oude weggedaan, het Nieuwe gegeven. Nou, wees daar dan trouw aan, leef daar uit, en hoereer niet door terug te gaan naar de begeerlijkheden van de oude mens. Naar dat wat de kenmerken en verleidingen van de oude schepping zijn. Verheerlijk God in dit Lichaam dat jullie met elkaar vormen.” Vers 20 zegt daarom:

… zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en (= namelijk) in uw geest…

In het Lichaam Gods, ín de Gemeente, in Christus, zouden wij God verheerlijken. Ergens anders kan dat nooit en al helemaal niet in het vlees van de oude mens, waarin de zondige natuur woont.

1 Korinthe 6 : 18-20 in de Nieuwe Wereldvertaling

Dat dit alles volkomen aan de zich zelf tot “Gods exclusieve kanaal van geestelijk voedsel” verklaarde bestuurders van het wachttorengenootschap ontgaat, wordt pijnlijk eenvoudig duidelijk in hoe 1 Korinthe 6 : 18-20 in de Nieuwe Wereldvertaling wordt weergegeven:

Ontvlucht seksuele immoraliteit! Elke andere zonde die een mens kan begaan, is buiten zijn lichaam, maar wie seksuele immoraliteit bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.
Weten jullie niet dat jullie lichaam de tempel is van de heilige geest in jullie, die jullie van God hebben gekregen? Ook zijn jullie niet van jezelf,
want jullie zijn gekocht tegen een prijs. Eer God dus met jullie lichaam.

Waar staat “Eer God dus met jullie lichaam”, bedoelt het WTG het letterlijke lichaam van de JG. Nu wil ik zeker niet zeggen dat het principe van God eren in ons eigen letterlijke – vleselijke – lichaam van geen enkel nut zou zijn, maar hierover gaat het niet in 1 Korinthe 6. Paulus spreekt absoluut op een veel hoger niveau. Op Gemeentelijk niveau, op Gods niveau. Hij spreekt tot wedergeboren kinderen Gods, die – als het goed is – op weg zijn om Zonen Gods (erfenis ontvangen) te worden.

Doordat hij zijn voortplantingsorganen voor een pervers doel gebruikt

Op basis van de seksuele gerichtheid van de organisatie van Jehovah’s Getuigen, komt het wachttorengenootschap tot de volgende volledig onbijbelse conclusie:

… doordat hij zijn voortplantingsorganen voor een pervers doel gebruikt. Hij berokkent zichzelf grote geestelijke schade, brengt onreinheid in Gods gemeente en stelt zich bloot aan het gevaar dodelijke seksueel overdraagbare ziekten op te lopen (1 Kor 6:18, 19).

Goedemiddag zeg! Wat een manipulatieve onzin staat hier. Het is wel in lijn met wat het WTG allemaal meent te moeten leren over masturbatie en homoseksualiteit. De lezer wordt geheel de richting op geduwd waar het WTG hem hebben wil. Maar nergens, maar dan ook nergens, zijn deze zware conclusies omtrent seksualiteit en geslachtsorganen terug te vinden in de Bijbel! Er wordt helemaal niks over gezegd. En toch denken de Jehovah’s Getuigen dat dit door God zo geleerd wordt. Triest hoor.

Gebaseerd op een totaal verkeerd begrip

Ik laat de rest van de instructie voor de LeD-vergadering over seksuele immoraliteit maar voor wat het is. Ik hoop dat de lezer inmiddels zelf in staat is om te zien dat wat volgt gebaseerd is op een totaal verkeerd begrip van wat God te vertellen heeft omtrent “hoererij” of “overspel”, waar in de tekst ook aan gerefereerd wordt.

Het was en is niet mijn bedoeling om letterlijk overspel goed te praten. Evenmin pleit ik hier voor ongebreidelde seksualiteit. Dat moet iedereen namelijk helemaal zelf weten. Dat heet het “privédomein” van de individuele mens. Daar hebben wij totaal niks over te zeggen. En als er aardse wetten en principes overtreden worden, bijvoorbeeld bij seksueel misbruik van kinderen, dan is dat een zaak voor het “bevoegd gezag” op basis van de wetten van een land. Het wachttorengenootschap of ouderlingen is dat in ieder geval niet.

Organisatiegedachten niet dwingend opleggen

Het gaat er mij om dat je je eigen gedachten op dit gebied – ik bedoel ook organisatiegedachten – nooit aan een ander dwingend kunt opleggen. Laat staan dat je – uit Gods Naam – sancties meent te moeten opleggen aan degenen die niet binnen de zelf bedachte “lijntjes kleuren”. Een gelovige uitsluiten uit Gods Lichaam kan nooit gedaan worden door een medegelovige! Het is Gods Gemeente. De Here Jezus Christus is alleen Hoofd over Zijn Lichaam.

Een gelovige kan wel persoonlijk zeggen dat hij niet privé – buiten de samenkomst om dus – wenst om te gaan met een medegelovige, omdat hij niet het gevaar wil lopen één te worden met de hoererij (ontrouw aan het Leven in Christus) die die ander in zijn ogen bedrijft. Zo’n beslissing is puur individueel en nooit collectief opgelegd. Dat is helaas wel het geval bij de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Om dat te doen misbruikt het WTG de Bijbel. Ze voegen woorden in die er niet staan. Betekenissen van woorden in de Bijbel worden aangepast aan wat men er zelf van vindt. Vervolgens interpreteert men er lustig op los. Alles bedoelt om de leden onder de eigen macht te kunnen stellen. Dat is normaal al zwaar afkeurenswaardig, maar als God voor dat karretje gespannen wordt is de kwalificatie “verfoeilijk” beter op z’n plaats.

Onderwerp voor eigen studie door Jehovah Getuige

Het bovenstaande zal echt niet behandeld gaan worden op een LeD-vergadering. Zelfs niet op een “eigen-initiatief-bijeenkomst” van Jehovah’s Getuigen onderling. Dat is niet toegestaan. Stiekem doen is ook al lastig, want er is er altijd wel een die uit de school wil klappen. Alleen al het openlijk met elkaar bespreken van een menig die afwijkt van wat het wachttorengenootschap leert, kan al voldoende zijn om geëxcommuniceerd te worden. Uitsluiting dus, met alle zwaar ingrijpende gevolgen van dien. En zo blijven foute leringen en interpretaties bestaan onder de Jehovah’s Getuigen. Dat geldt ook voor schuldgevoelens, schuldcomplexen, uit elkaar getrokken gezinnen, families en vriendschappen. En dat allemaal omdat het wachttorengenootschap faalt in haar begrip van de Bijbel en in het onderwijzen van degenen die naar hen opzien.

Toch roep ik iedere Jehovah Getuige op om dit onderwerp – en nog veel andere – eerlijk te onderzoeken in de eigen beslotenheid. Niet met de “WTG-bril” op, maar met de Bijbel open. Willen weten wat de Schrift leert, wat God Zelf in onze Here Jezus Christus te zeggen heeft op Zijn niveau en niet op het niveau van de aardse – vergankelijke – mens.


Seksuele immoraliteit en Jehovah’s Getuigen

Seksuele immoraliteit en Jehovah’s Getuigen

3 Reacties

  1. roca 23/05/2020
  2. roca 23/05/2020
  3. Maurice Broekarts 23/07/2019

Geef een reactie

Translate »