Jehova Getuigen en Armageddon

Jehova Getuigen en Armageddon zijn aan elkaar verwante begrippen. Ik denk dat er geen enkele religieuze organisatie zo wijst op Armageddon als de Jehovah’s Getuigen (JG). Intern wordt het woord en wat het inhoudt veelal gebruikt als angstmiddel. Om ongeschonden door Armageddon heen te kunnen moet een JG namelijk een actief lid van de organisatie van Jehovah’s Getuigen zijn én moet hij of zij standvastig zijn tijdens dit oordeel over de wereld. Dat is nog niet zo eenvoudig, want de “grote verdrukking” gaat hier direct aan vooraf, volgens het wachttorengenootschap (WTG), dat verantwoordelijk is voor de leringen die Jehovah’s Getuigen wereldwijd prediken. Daarmee laat men ook op dit onderwerp zien dat men er wederom niet of niet veel van begrepen heeft, terwijl men het toch verkondigt alsof het de waarheid is.

Het is overigens niet mijn bedoeling om op deze pagina in te gaan op hoe het wel zit met Armageddon. Daarvoor verwijs ik graag naar Bijbelstudie buiten de boekjes van de JG. Het gaat er hier om wat het WTG er van gemaakt heeft en waarvoor het gebruikt wordt. Kijk daarvoor op de website van de organisatie van Jehovah’s Getuigen.

Alleen Jehovah’s Getuigen zullen Armageddon overleven

Het gruwelijke eindoordeel in Armageddon wordt meestal wat omfloerst omschreven. Een beetje geheimzinnig zelfs. Aan de deur hardop zeggen:

Als u niet naar ons luistert en geen lid van de organisatie van Jehovah’s Getuigen wordt, dan zult u in Armageddon (dat dichtbij is…) vernietigd worden. En dit geldt voor álles en iedereen die niet Jehovah’s goedkeuring heeft.”

is bepaald geen boodschap waarmee sympathie geoogst wordt. Toch zouden ze dit moeten doen, want het is een belangrijk onderdeel van hun leer. Levensbelangrijk zelfs. (Zie artikel Wachttoren 1 oktober 2019.)

Jehova Getuigen en ArmageddonDe rampspoed van Armageddon, en dat Jehovah’s Getuigen als groep (wereldwijd ± 8 miljoen mensen; 2016) Armageddon zullen overleven, komt af en toe in hun lectuur (o.a. De Wachttoren) aan de orde, inclusief tekeningen die de catastrofe moeten illustreren. Waarschijnlijk wordt het doemscenario van Jehova Getuigen en Armageddon echter niet serieus genomen, gezien het relatief gering aantal reacties op deze leer.

In mijn JG-tijd heb ik over Armageddon en wat daar bij hoort bijna nooit wat gezegd tijdens de van-deur-tot-deur prediking. Misschien geloofde ik ook wel niet echt dat alléén Jehovah’s Getuigen gered zouden worden. Dat heb ik altijd moeilijk gevonden en verder wilde ik er gewoon niet teveel over nadenken. Net als veel andere JG; dit onderwerp wordt – begrijpelijk – niet graag besproken; ook niet aan de deur. Ondertussen zorgt het wel voor angst bij de individuele JG want ook voor hem of haar kan tijdens Armageddon blijken dat hij of zij toch niet tot het “tarwe” behoort, maar tot het “onkruid”, dat vernietigd zal worden. Sommige JG zijn er heel bang voor dat ze toch te weinig gedaan hebben, te weinig gehoorzaam geweest zijn of ontrouw zullen zijn in de “grote verdrukking”. Zekerheid van behoud is er niet.

Wat leert het wachttorengenootschap over de grote verdrukking?

Kijk op deze webpagina wat het WTG leert over deze “grote verdrukking”. Dat ze het hele verhaal rondom de wederkomst van de Here Jezus Christus, de grote verdrukking over Israël, de verdrukking over de volken, de periode van Zijn tegenwoordigheid, de prediking van de letterlijke 144.000 Israëlieten uit de 12 stammen en ook het slotstuk, voorafgaand aan het aanbreken van Christus’ Koninkrijk op aarde, niet snappen, wordt zo weer pijnlijk duidelijk. Hoe het wel zit, kunt u o.a. vinden op of via de website van Vlichthus. Zet dan wel de “JG-bril” af, anders blijft het onduidelijk. Hieronder volgen enkele citaten van de website van de JG over dit onderwerp:

Zullen er overlevenden zijn? In feite hoeft niemand in Armageddon om te komen. De apostel Petrus merkte op dat „Jehovah . . . niet wenst dat er iemand vernietigd wordt, maar wenst dat allen tot berouw geraken” (2 Petrus 3:9). En de apostel Paulus verklaarde dat het Gods wil is „dat alle soorten van mensen worden gered en tot een nauwkeurige kennis van de waarheid komen”. — 1 Timotheüs 2:4. Om die reden heeft Jehovah er wijselijk voor gezorgd dat het „goede nieuws van het koninkrijk” wijd en zijd, in honderden talen, wordt bekendgemaakt. Overal wordt mensen de kans op overleving en redding geboden (Mattheüs 24:14; Psalm 37:34; Filippenzen 2:12).

Degenen die gunstig op het goede nieuws reageren, kunnen Armageddon overleven en voor eeuwig een volmaakt leven leiden in een paradijs op aarde (Ezechiël 18:23, 32; Zefanja 2:3; Romeinen 10:13). Is dat niet wat men zou verwachten van een God die liefde is? — 1 Johannes 4:8.

In Armageddon zullen alleen de onverbeterlijk slechte mensen worden vernietigd, en er zal een „grote schare” overlevenden zijn (Openbaring 7:9-14). Ze zullen meemaken dat deze woorden uitkomen: „Nog maar een korte tijd en de goddeloze zal er niet meer zijn; en gij zult stellig acht geven op zijn plaats, en hij zal er niet zijn. De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde bezitten, en zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede” (Psalm 37:10, 11).

Het WTG heeft weer volop en onterecht “gewinkeld” in hun eigen “bijbel”. Het lijkt dan dat wat men beweert ook terug te vinden is in Gods Woord. Hun lering komt erop neer dat niet-JG “onverbeterlijk slechte mensen” zijn, die vernietigd worden in Armageddon. Om te overleven moet de mens aan wie de JG predikt “gunstig op het goede nieuws van het koninkrijk reageren” om zo tot de ± 8 miljoen leden tellende “grote schare” te behoren. Wat dit inhoudt wordt hen later vertelt. Het betekent aansluiting bij de organisatie van Jehovah’s Getuigen door het ondergaan van de doopceremonie en daarna de volledige onderwerping aan het besturende lichaam van deze organisatie.

Armageddon begint met de Verenigde Naties, die de valse religie gaat aanvallen

Het WTG heeft ook bekend gemaakt waarmee Armageddon zal beginnen. Op hun website staat in dit artikel (paragraaf 19) o.a.: “… zal dat gebeuren wanneer de Verenigde Naties (het hedendaagse walgelijke ding) de christenheid (die volgens naamchristenen heilig is) en de rest van Babylon de Grote aanvallen.” Het WTG geeft op hun website als definitie voor Babylon de Grote: “Het wereldrijk van valse religie, dat alle religies omvat waarvan de leerstellingen en gebruiken niet in overeenstemming zijn met de ware aanbidding van Jehovah, de enige ware God“. Alle religies in de wereld behoren tot de “christenheid” en tot “Babylon de Grote”. Zij zijn niet in overeenstemming met de “ware aanbidding”, die van het WTG dus. De mensen die daartoe behoren, maar ook alle anderen die geen JG geworden zijn, ontkomen niet aan de vernietiging in Armageddon.

Ik wil het in dit artikel hierbij laten, hoewel er nog zeker meer over het onderwerp te vertellen valt. Ik hoop dat het voldoende aanleiding is om het onderwerp Jehova Getuigen en Armageddon goed te onderzoeken. Daarbij heb ik op voorhand een zeer belangrijke opmerking:

Wees absoluut niet bang voor wat het wachttorengenootschap u leert over Armageddon!

Dat lijkt voor dit misschien voor dit moment moeilijk te begrijpen, maar dat komt goed. Ik zeg het uit ervaring en inmiddels weet ik al vele jaren dat wat Jehova Getuigen leren over Armageddon niet klopt en dat een gelovige in de Here Jezus Christus nooit enige angst voor Armageddon kent.


Jehova Getuigen en Armageddon

Jehova Getuigen en Armageddon

12 Reacties

 1. Anne van Urk 21/08/2019
 2. Anne van Urk 18/07/2018
  • Wachttorenkijker 18/07/2018
  • Wachttorenkijker 23/07/2018
 3. Anne van Urk 17/07/2018
  • Wachttorenkijker 17/07/2018
 4. Anne van Urk 04/05/2018
  • Wachttorenkijker 07/05/2018
 5. Anne van Urk 04/05/2018
 6. Calcoen 07/07/2017
  • Wachttorenkijker 07/07/2017
 7. B.R.H. 17/11/2016

Geef een reactie

Translate »